GreedisGoods » Finance » Investment » เครื่องหมายหุ้น เครื่องหมายท้ายชื่อหุ้น คือ อะไร ?

เครื่องหมายหุ้น เครื่องหมายท้ายชื่อหุ้น คือ อะไร ?

by K. Pair
เครื่องหมายหุ้น XD XR XA คือ

ทำความรู้จัก เครื่องหมายหุ้น แต่ละตัวที่อยู่ท้ายชื่อหุ้น มาดูกันว่า เครื่องหมายท้ายชื่อหุ้น แต่ละตัวบอกอะไร!?

สำหรับเครื่องหมายต่างๆ ที่ขึ้นอยู่ท้ายชื่อหุ้น ที่มักจะเรียกกันว่า เครื่องหมายหุ้น จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ เพื่อความง่ายในการจำ ได้แก่

เครื่องหมายที่แสดงถึงการไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ (พวกที่ขึ้นต้นด้วย X)
เครื่องหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการหยุดการซื้อขายหุ้น


เครื่องหมายหุ้น เกี่ยวกับการไม่ได้สิทธิ์

การขึ้นเครื่องหมายเหล่านี้ที่หลังชื่อหุ้น จะหมายความว่าถ้าเราซื้อหุ้นนั้นตอนนี้ (ตอนที่เครื่องหมายเหล่านี้ขึ้น) เราจะไม่ได้สิทธิ์บางอย่างตามที่ เครื่องหมายหุ้น ขึ้นบอก

ดังนั้นก่อนจะซื้อหุ้น ให้ลองดูเครื่องหมายเหล่านี้ให้ดีก่อน เพราะการมองข้ามเครื่องหมายพวกนี้อาจทำให้คุณเสียสิทธิบางอย่างได้

XD (Excluding Dividend)

XD ย่อมาจาก Excluding Dividend คือ เครื่องหมายหุ้น ที่ผู้ซื้อหุ้นจะไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล

XR (Excluding Right)

XR ย่อมาจาก Excluding Right คือ เครื่องหมายหุ้นที่บอกว่าผู้ซื้อหุ้นไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่

XW (Excluding Warrant)

XW ย่อมาจาก Excluding Warrant คือ ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์

XT (Excluding Transferable Subscription Right)

XT ย่อมาจาก Excluding Transferable Subscription Right คือ ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

XI (Excluding Interest)

XI ย่อมาจาก Excluding Interest คือ ผู้ซื้อจะไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย

XP (Excluding Principal)

XP ย่อมาจาก Excluding Principal คือ ผู้ซื้อหุ้นจะไม่ได้สิทธิรับเงินต้นที่บริษัทประกาศจ่ายคืนในคราวนั้น

XA (Excluding All)

XA ย่อมาจาก Excluding All คือ ผู้ซื้อหุ้นจะไม่ได้สิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น (จะมีเครื่องหมายอื่นๆ ตรวจสอบได้ด้วยการเอาเมาส์ไปชี้ที่เครื่องหมา่ย XA หลังหุ้นนั้นๆ)

XE (Excluding Exercise)

XE ย่อมาจาก Excluding Exercise คือ แสดงการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการนำตราสารสิทธิไปแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิง

XM (Excluding Meetings)

XM ย่อมาจาก Excluding Meetings คือ การที่ซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

XN (Excluding Capital Return)

XN ย่อมาจาก Excluding Capital Return คือ ผู้ซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน

XB (Excluding Other Benefit)

XB ย่อมาจาก Excluding Other Benefit คือ ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่

สามารถเช็คบริษัทที่กำลังจะขึ้นเครื่องหมายด้านบนทั้งหมด (เครื่องหมาย Exclude ต่างๆ) ได้ที่ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย – https://www.set.or.th/set/xcalendar.do


เครื่องหมายหุ้น อื่นๆ

เครื่องหมายหุ้น ในกลุ่มนี้โดยมากจะเกี่ยวกับการหยุดการซื้อขายหุ้น

H (Trading Halt)

H ย่อมาจาก Halt คือ เครื่องหมายหุ้นที่แสดงการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว มีระยะเวลาไม่เกินกว่าหนึ่งรอบการซื้อขาย

สาเหตุสั้นๆ ของการขึ้น เครื่องหมาย H คือ เป็นการปกป้องนักลงทุนเข้าไปลงทุนในหุ้นที่กำลังมีบางอย่างผิดปกติจากที่ควรจะเป็น เช่น ข่าวสำคัญที่รอการประกาศแล้วมีผลกับราคา

  1. มีข่าวสารสำคัญที่มีผลต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์ ต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ยังไม่ได้รับรายงานจากบริษัท และอยู่ในระหว่างรอคำชี้แจงจากบริษัท
  2. ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์น่าสงสัยว่ามีผู้ลงทุนบางกลุ่ม ทราบข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญ และอยู่ในระหว่างการสอบถามข้อเท็จจริงจากบริษัท
  3. บริษัทร้องขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างรอการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ
  4. อื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อการซื้อขายหลักทรัพย์

SP (Trading Suspension)

SP ย่อมาจาก Suspension คือ เครื่องหมายหุ้นที่แสดง การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว โดยแต่ละครั้งมีระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งรอบการซื้อขาย (คล้ายๆกับ H แต่กรณีนี้จะหยุดซื้อขายนานกว่า Halt)

สาเหตุของการขึ้นเครื่องหมาย SP ได้แก่

  1. เมื่อเกิดกรณีเช่นเดียวกับข้อ 1 ถึง 3 ของการขึ้นเครื่องหมาย H แล้วบริษัทไม่สามารถชี้แจงได้ทันที
  2. บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  3. บริษัทไม่ส่งงบการเงินในเวลาที่กำหนด
  4. หลักทรัพย์อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอนหรืออยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานภาพเพื่อให้ พ้นการถูกเพิกถอน
  5. หลักทรัพย์จะครบกำหนดเวลาในการไถ่ถอนหรือการแปลงสภาพหรือการใช้สิทธิหรือ การขายคืน
  6. มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการซื้อขายหลักทรัพย์

NP (Notice Pending)

เครื่องหมายแสดงว่าบริษัทมีข้อมูลที่ต้องรายงาน และตลาดหลักทรัพย์กำลังรอข้อมูลจากบริษัท (ถ้าบริษัทส่งข้อมูลให้ เครื่องหมายก็จะหายไปและเปลี่ยนเป็น เครื่องหมาย NR แทน)

NR (Notice Receive)

ตลาดหลักทรัพย์ได้รับการข้อมูลจากบริษัทที่ NP แล้ว

NC (Non-Compliance)

หลักทรัพย์ของบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

ST (Stabilization)

หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการซื้อหุ้นเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกิน


 

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด