GreedisGoods » Investment » เครื่องหมาย CA คืออะไร? หุ้นขึ้น CA หมายถึงอะไรได้บ้าง

เครื่องหมาย CA คืออะไร? หุ้นขึ้น CA หมายถึงอะไรได้บ้าง

by Kris Piroj
เครื่องหมาย CA คือ หุ้นขึ้น CA คือ หมายถึง เครื่องหมาย CA หุ้น Corporate Action

เครื่องหมาย CA คืออะไร?

เครื่องหมาย CA คือ เครื่องหมาย Corporate Action เป็นเครื่องหมายหุ้นที่จะแสดงให้นักลงทุนเห็นว่าหุ้นของบริษัทนั้นกำลังประกาศอะไรบางอย่างภายใน 7 วัน อย่างเช่น การขึ้นเครื่องหมาย XD (ไม่ได้เงินปันผล) และการขึ้นเครื่องหมาย XM (ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น)

กล่าวคือ หุ้นขึ้น CA คือ สิ่งที่อาจแตกต่างออกไปในแต่ละกรณี ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทฯ ประกาศอะไรบ้าง ซึ่งเมื่อโปรแกรม Streaming Pro แสดง เครื่องหมาย CA จึงหมายถึงการที่บริษัทนั้นกำลังจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น

ทั้งนี้ เครื่องหมาย CA เป็นเครื่องหมายหุ้นที่พบได้บ่อยที่สุดใน Streaming Pro เนื่องจากเครื่องหมาย CA จะขึ้นมาเมื่อหุ้นนั้นมีเครื่องหมายหุ้นหลายเครื่องหมายขึ้นพร้อมกันในครั้งเดียว ตัวออย่างเช่น เครื่องหมาย XD ขึ้นพร้อมกับเครื่องหมาย XM และเครื่องหมาย XR

โดยนักลงทุนสามารถดูรายละเอียดของประกาศที่ทำให้มีเครื่องหมาย CA ขึ้นมาที่ท้ายชื่อหุ้น ได้ด้วยการลากเมาส์ไปชี้ไว้ที่เครื่องหมาย CA เพื่อแสดงกล่องข้อความที่จะประกอบไปด้วยเครื่องหมายหุ้นทั้งหมดที่ประกาศอยู่ ณ ขณะนั้น (พร้อมกับวันที่)

หุ้นขึ้น CA คือ หมายถึง เครื่องหมาย CA คือ
ตัวอย่าง หุ้นขึ้น CA ที่แสดงเงื่อนไข XM

หุ้นขึ้น CA ประกาศอะไรบ้าง

ตามที่ได้อธิบายในตอนต้นว่า หุ้นขึ้น CA เพราะบริษัทดังกล่าวกำลังจะมีประกาศหรือกำลังมีอะไรเกิดขึ้น (ภายใน 7 วัน) โดยประกาศที่ทำให้หุ้นขึ้นเครื่องหมาย CA ได้แก่

เครื่องหมาย X ที่เกี่ยวกับการไม่ได้รับสิทธิเมื่อนักลงทุนซื้อหุ้นขณะที่หุ้นขึ้นเครื่องหมาย X ได้แก่

 • XD (Excluding Dividend) คือ ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล
 • XM (Excluding Meetings) คือ ผู้ซื้อไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 • XR (Excluding Right) คือ ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่
 • XW (Excluding Warrant) คือ ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
 • XE (Excluding Exercise) คือ ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิในการนำตราสารสิทธิไปแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิง
 • XS (Excluding Short-term Warrant) คือ ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น
 • XT (Excluding Transferable Subscription Right) คือ ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
 • XI (Excluding Interest) คือ ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย
 • XP (Excluding Principal) คือ ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินต้นที่บริษัทประกาศจ่ายคืนในครั้งนั้น
 • XA (Excluding All) คือ ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศในครั้งนั้น
 • XN (Excluding Capital Return) คือ ผู้ซื้อไม่มีสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน
 • XB (Excluding Other Benefit) คือ ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ แบ่งเป็น 4 กรณี ได้แก่ สิทธิจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ

เครื่องหมายห้าม หรือเตือนให้นักลงทุนในการซื้อขายหุ้นเหล่านั้น ได้แก่

 • H (Trading Halt) คือ การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว เนื่องจากมีข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น แต่บริษัทยังไม่ได้แจ้งข้อมูลหรืออยู่ระหว่างรอเปิดเผยข้อมูล หรือมีเหตุอื่นที่อาจกระทบต่อการซื้อขายอย่างร้ายแรง
 • SP (Trading Suspension) คือ การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับการขึ้นเครื่องหมาย H แต่บริษัทยังไม่สามารถชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯได้ หรืออาจฝ่าฝืน ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งไม่ส่งงบการเงินให้ภายในเวลากำหนด
 • NP (Notice Pending) คือ บริษัทมีข้อมูลที่ต้องรายงาน และตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากบริษัท
 • NR (Notice Received) คือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการชี้แจงข้อมูลจากบริษัทแล้ว
 • NC (Non-Compliance) คือ บริษัทที่เข้าข่ายการถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • ST (Stabilization) คือ หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการซื้อหุ้นเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกิน

เครื่องหมาย T ที่เป็นเครื่องหมายบอกระดับการติด Cash Balance ของหุ้นที่มีการซื้อขายผิดปกติตามลำดับความรุนแรง (จากน้อยไปหามาก) ได้แก่

 • T1 (Trading Alert Level 1) คือ ระดับ 1 Cash Balance และห้ามใช้หุ้นมาคำนวณวงเงินซื้อขาย
 • T2 (Trading Alert Level 2) คือ ระดับ 2 ห้าม Net Settlement เพิ่มเติมจาก T1
 • T3 (Trading Alert Level 3) คือ ระดับ 3 ห้ามซื้อขาย 1 วันทำการแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย T3 เพิ่มเติมจาก T2

โดยที่ Cash Balance คือ การที่นักลงทุนต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) หรือบัญชีแบบเติมเงินเท่านั้น โดยนักลงทุนจะต้องวางเงินสดไว้กับโบรกเกอร์เต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์ (ใช้บัญชีแบบกู้เงินมาลงทุนไม่ได้)

การห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย คือ ห้ามโบรกเกอร์ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ในทุกประเภทบัญชี (เพื่อป้องกันการล้มเป็นโดมิโน่ในกรณีเลวร้าย)

การห้าม Net Settlement คือ ห้ามโบรกเกอร์หักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ทำให้การซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกันจะไม่ได้รับวงเงินคืนมาทันที แต่ค่าขายคืนจะได้คืนมาเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป (เพื่อป้องกันนักเก็งกำไรเข้าไปทำราคาให้ผันผวนไปมากกว่านั้น)

ดูเครื่องหมาย CA ล่วงหน้า

เพื่อเป็นการป้องกันการพลาดสิทธิประโยชน์บางอย่างจากการซื้อหุ้น ณ เวลานั้น ตัวอย่างเช่น การซื้อหุ้นในช่วงที่มี เครื่องหมายประเภท X ที่ผู้ที่ซื้อหุ้นดังกล่าวจะเสียสิทธิประโยชน์บางอย่าง ตัวอย่างเช่น การซื้อหุ้น ณ วันที่ขึ้น เครื่องหมาย XD ที่จะไม่ได้สิทธิในการรับเงินปันผลรอบที่จะถึง เป็นต้น

ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่นักลงทุนจะอ่านรายละเอียดของเครื่องหมาย CA ที่ขึ้น เพื่อรับทราบว่ามีเหตุการณ์อะไรกำลังจะเกิดหรือกำลังเกิดขึ้น

นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถตรวจสอบหุ้นที่กำลังจะขึ้นหมายหุ้นต่าง ๆ ล่วงหน้าที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในส่วน ปฏิทินหลักทรัพย์ (X Calendar)

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด