GreedisGoods » Investment » เครื่องหมาย SP ท้ายชื่อหุ้น บอกอะไร?

เครื่องหมาย SP ท้ายชื่อหุ้น บอกอะไร?

by Kris Piroj
เครื่องหมาย SP ท้ายหุ้น คือ หุ้น ขึ้น เครื่องหมาย SP ท้ายชื่อหุ้น คือ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับปรุงเกณฑ์ของการขึ้นเครื่องหมาย SP ท้ายชื่อหุ้น เริ่มใช้จริงตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นมา มาดูกันว่า เครื่องหมาย SP คือะไร?

เครื่องหมาย SP คืออะไร?

เครื่องหมาย SP คือ เครื่องหมายหุ้นที่จะขึ้นมาที่ท้ายชื่อหุ้นเพื่อเตือนนักลงทุนว่าหุ้นนั้นห้ามการซื้อขายชั่วคราว (Suspension) ด้วยเหตุผลบางอย่าง

สำหรับสาเหตุที่ทำให้หุ้นขึ้น เครื่องหมาย SP จะมาจากเหตุผลต่อไปนี้

  1. หุ้นมีการขึ้น เครื่องหมาย H หรือ Halt มาก่อนแล้ว แต่บริษัทไม่สามารถชี้แจงได้ทันที
  2. บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  3. บริษัทไม่ส่งงบการเงินตามเวลาที่กำหนด
  4. หลักทรัพย์อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอนหรืออยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อให้พ้นการถูกเพิกถอน
  5. หลักทรัพย์จะครบกำหนดเวลาการไถ่ถอน/แปลงสภาพ/ใช้สิทธิ/ขายคืน
  6. มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการซื้อขายหลักทรัพย์

หรือพูดให้ง่าย ๆ กว่านั้นก็คือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้น เครื่องหมาย SP ท้ายชื่อหุ้น เมื่อหุ้นนั้น ๆ เกิดความผิดปกติบางอย่างที่ไม่ควรปล่อยให้ซื้อขายต่อไปนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักของการที่หุ้นขึ้นเครื่องหมาย SP คือ การที่นักลงทุนขายหุ้นทิ้งไม่ทัน (อาจเป็นเพราะทำงานอย่างอื่นอยู่ ไม่ได้ตามข่าวหรืออะไรก็ตามแต่) นักลงทุนก็จะต้องรอจนกว่าเครื่องหมาย SP จะหายไป

ซึ่งในกรณีดังกล่าวบางครั้งอาจทำให้นักลงทุนอาจจะไม่ได้ขายอีกเลยในกรณีที่หุ้นถูกนำออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ


เครื่องหมาย SP ปรับปรุงใหม่

กลับมาที่การปรับปรุงเกณฑ์ของการขึ้น เครื่องหมาย SP ท้ายชื่อหุ้น ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2562 จะมีประเด็นหลักอยู่ 2 ประเด็นคือ

  1. การเปิดให้ซื้อขายหุ้นชั่วคราวหลังจาก หุ้นติดเครื่องหมาย SP มานาน
  2. การเปิดให้ซื้อขายหุ้นก่อนหุ้นจะถูกนำออกจากตลาดหลักทรัพย์

จากปัญหาข้างต้น จะเห็นว่าการปรับปรุงเกณฑ์ของเครื่องหมาย SP ใหม่จะทำให้นักลงทุนจะมีโอกาสซื้อขายหุ้นหลังหุ้นขึ้นเครื่องหมาย SP เป็นเวลานาหรือก่อนหุ้นถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยการซื้อหุ้นในช่วงเวลาดังกล่าวจะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance เท่านั้น และระหว่างนั้นหุ้นจะขึ้นเครื่องหมาย NC เพื่อเป็นการเตือนนักลงทุนให้ระวังก่อนจะซื้อหุ้นเหล่านั้น

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องหมายหุ้นอื่น ๆ ได้ที่บทความ เครื่องหมายหุ้น คืออะไร?

บทความที่เกี่ยวข้อง