Home » Economics » เงินเฟ้อ คือ อะไร? ภาวะเงินเฟ้อ เกิดขึ้นจากอะไร? (Inflation)

เงินเฟ้อ คือ อะไร? ภาวะเงินเฟ้อ เกิดขึ้นจากอะไร? (Inflation)

by K. Pairoj
เงินเฟ้อ คือ ภาวะเงินเฟ้อ ของไทย หรือ Inflation คือ เงินเฟ้อ

เงินเฟ้อ คืออะไร? สำคัญอย่างไร และสาเหตุที่ทำให้เกิด ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) มาจากอะไร

เงินเฟ้อ คือ ภาวะที่ราคาสินค้าสูงขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้เงินหนึ่งหน่วยซื้อสินค้าได้น้อยลง หรือที่เรียกว่ากำลังซื้อลดลง เงินเฟ้อ (Inflation) เป็นการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าในช่วงเวลาหนึ่งเทียบกับอีกเวลาหนึ่ง ซึ่งราคาสินค้าดังกล่าวเพิ่มขึ้นในเวลาต่อมา

ตัวอย่างที่เห็นได้ทั่วไปของ เงินเฟ้อ คือ จากเดิมราคาก๋วยเตี๋ยวชามละ 20 ปัจจุบัน 50 บาท (ในขณะที่ได้ก๋วยเตี๋ยวเท่าเดิม)

จากตัวอย่าง จะเห็นว่าเงิน 20 บาทไม่สามารถกินก๋วยเตี๋ยวอีกต่อไปแล้ว หรือเรียกว่า มูลค่าของเงินลดลง

เงินเฟ้อ เกิดจากอะไร

เงินเฟ้อเกิดจาก หลายสาเหตุ แต่มีอยู่ 2 สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้เกิด ภาวะเงินเฟ้อ คือ ความต้องการสินค้าที่มากขึ้น และ ต้นทุนผลิตสินค้าสูงขึ้น

ความต้องการสินค้าที่มากขึ้น จากการที่คนมีเงินมากขึ้น

เมื่อทุกคนมีเงินก็หมายความว่าคนที่ต้องการซื้อมีเพิ่มมากขึ้น “ความต้องการซื้อ > ความต้องการขาย” ราคาสินค้าก็จะสูงขึ้น และสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงในระดับที่จากเคยซื้อได้กลายเป็นซื้อไม่ได้ (ใช้เงินเท่าเดิมซื้อไม่ได้)

ต้นทุนผลิตสินค้าสูงขึ้น

เมื่อต้นทุนสูงขึ้น ราคาสินค้าก็สูงขึ้นตาม ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าลดลงไปโดยปริยาย

ผลกระทบจากเงินเฟ้อ

ผลกระทบจากเงินเฟ้อ คือ ทำให้กำลังซื้อของเราลดลง หรือ มูลค่าที่แท้จริงของเงินลดลง

ตัวอย่างเช่น เดิมมีเงินอยู่ 100 บาท โดยเงินเฟ้อเท่ากับ 8% สินค้าที่เราเคยซื้อในราคา 100 บาท เมื่อก่อน เราจะต้องใช้เงิน 108 บาทซื้อ ในปัจจุบัน

ใครได้รับผลกระทบจาก เงินเฟ้อ

ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านลบจากเงินเฟ้อ คือ ผู้ที่ต้องรับเงินในอนาคต โดยที่ไม่ปรับตามเงินเฟ้อ

สมมติว่า A ติดหนี้ B อยู่ 100,000 บาท มีกำหนดชำระหนี้คืออีก 6 ปีข้างหน้า

ผ่านไป 6 ปี เงินเฟ้อสูงขึ้นจากเดิม 50%  หรือก็คือของที่จะซื้อได้ในราคา 100,000 เมื่อ 6 ปีก่อน ปัจจุบันต้องใช้เงินถึง 150,000 บาท แต่หนี้ที่ A ต้องใช้ B ก็คือ 100,000 เท่าเดิม

จะเห็นว่า B เสียผลประโยชน์จากการที่ 100,000 บาทในปัจจุบันไม่พอสำหรับใช้ซื้อของชิ้นเดิมเมื่อ 6 ปีก่อนอีกแล้ว)


ตัวเลขอัตรา เงินเฟ้อของประเทศไทย จะประกาศทุกเดือนโดยสามารถติดตามประกาศตัวเลขเงินเฟ้อได้จากหลายหน่วยงาน เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงพานิชย์

บทความที่เกี่ยวข้อง