เงินได้พึงประเมิน และ การหักค่าใช้จ่าย (เงินได้ 8 ประเภท)

เงินได้พึงประเมิน คือ เงินได้พึงประเมิน 8 ประเภท หักค่าใช้จ่าย เงินได้ 8 ประเภท

ทำความรู้จักกับ เงินได้พึงประเมิน ทั้ง 8 ประเภท หรือที่เรียกว่า เงินได้ 8 ประเภท


เงินได้พึงประเมิน คือ เงินได้ที่เข้าลักษณะที่จะต้องเสีย ภาษีเงินได้ ตามประมวลรัษฎากร โดยเกิดจากงานที่ทำ หรือ เนื่องจากทรัพย์สิน หรือเนื่องจากกิจการที่ทำ ที่ได้รับในระหว่างปีภาษี ไม่ว่าจะเงินได้ในไทยหรือต่างประเทศ

โดย เงินได้พึงประเมิน แบ่งเป็น 8 ประเภท ตามมาตรา 40 ประมวลรัษฎากร

ม.40(1) ถึง ม.40(8)

ซึ่งเงินได้พึงประเมินทั้ง 8 ประเภท แต่ละประเภทก็จะมีสิทธิ หักค่าใช้จ่าย ที่ต่างกันสำหรับการหาเงินได้สุทธิ เพื่อนำเงินได้สุทธิที่ได้ไปใช้ คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ต่อไปเงินได้ประเภทที่ 1 ม.40(1)

เงินได้ประเภทที่ 1 คือ เงินจากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส และอื่นๆที่เกี่ยวกับการจ้างงาน

เงินได้ประเภทที่ 1 และ 2 สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 50% ไม่เกิน 100,000 บาท  

แต่ถ้ามีเงินได้ทั้งประเภทที่ 1 และ 2 ให้นำเงินได้ทั้ง 2 ประเภทรวมกัน แต่หักได้ไม่เกิน 100,000 บาท


เงินได้ประเภทที่ 2 ม.40(2)

เงินได้ประเภทที่ 2 คือ เงินได้ค่าจ้างทั่วไป เป็นเงินที่ได้จากการจ้างเป็นครั้งๆไป เช่น Freelance และพวกงานนายหน้าต่าง ๆ

เงินได้ประเภทที่ 1 และ 2 สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 50% ไม่เกิน 100,000 บาท

แต่ถ้ามีเงินได้ทั้งประเภทที่ 1 และ 2 ให้นำเงินได้ทั้ง 2 ประเภทรวมกัน แต่หักได้ไม่เกิน 100,000 บาท


เงินได้ประเภทที่ 3 ม.40(3)

เงินได้ประเภทที่ 3 คือ เงินได้จากค่าแห่งกู๊ดวิลล์ (Goodwill) เป็นรายได้ที่มาค่าลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 50% ไม่เกิน 100,000 บาท


เงินได้ประเภทที่ 4 ม.40(4)

เงินได้ประเภทที่ 4 คือ เงินประเภท Passive Income ของชาว Slow Life เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินปันผล และเงินส่วนแบ่งของกำไร

เงินได้ประเภทที่ 4 ไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้


เงินได้ประเภทที่ 5 ม.40(5)

เงินได้ประเภทที่ 5 คือ รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การผิดสัญญาเช่าซื้อ การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน

สามารถหักตามจริง หรือหักแบบอัตราเหมาตามที่กำหนด

  • บ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง แพ 30%
  • ที่ดินที่ใช้ในการเกษตร 20%
  • ที่ดินที่มิได้ใช้ในการเกษตร 15%
  • ยานพาหนะ 30%
  • ทรัพย์สินอื่น 10%

เงินได้ประเภทที่ 6 ม.40(6)

เงินได้ประเภทที่ 6 คือ เงินได้ที่ได้จากวิชาชีพอิสระ

หักตามจริงหรืออัตราเหมาตามที่กำหนด


  • ประกอบโรคศิลปะ 60%
  • กฎหมาย วิศวกรรมสถาปัตยกรรม บัญชี ประณีตศิลปกรรม 30%

เงินได้ประเภทที่ 7 ม.40(7)

เงินได้ประเภทที่ 7 คือ เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระ เช่น งานรับเหมาก่อสร้าง

หักค่าใช้จ่ายตามจริงหรืออัตราเหมา 60%


เงินได้ประเภทที่ 8 ม.40(8)

เงินได้อื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายในข้อ 1-7 เช่น เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์

หักค่าใช้จ่ายตามจริงหรืออัตราเหมา 40% และ 60%


สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เงินได้พึงประเมิน ได้ที่ เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th/m/553.0.html

About greedisgoods

สวัสดี! อ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

View all posts by greedisgoods →