GreedisGoods » Statistics » วิธีคิด เปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง (Percentage Difference)

วิธีคิด เปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง (Percentage Difference)

by Kris Piroj
วิธี คิด เปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง คือ Percentage Difference

เปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง คือ เปอร์เซ็นต์ที่ใช้บอกสัดส่วนความเปลี่ยนแปลงของจำนวนหนึ่งว่ามีจำนวนต่างกันอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ อธิบายให้ง่ายกว่านั้นการ คิดเปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง คือการหาว่าจำนวนหนึ่งเพิ่มขึ้นหรือลดลง แล้วคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

ตัวอย่าง คิดเปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง ที่พบได้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ซื้อเสื้อมา 200 บาทแล้วขายไป 250 บาท ได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ และ ซื้อทองมา 20000 บาทแล้วขายไป 18500 บาท ขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์

ในอีกกรณีคือความเปลี่ยนแปลงของดัชนีหุ้น ที่บอกว่าวันนี้ หุ้นขึ้น หุ้นลง เท่าไหร่ เช่น ดัชนีหุ้นจาก 1600 จุด ลดลงเหลือ 1550 จุด หุ้นปรับตัวลงกี่เปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเข้าใจว่า 20 ต่างจาก 30 ทั้งหมด 10% คือความเข้าใจที่ผิด ซึ่งหลายคนเข้าใจว่า คิดเปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง แบบนั้น

ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับตัวเลข เปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง (Percentage Difference) ที่ถูกต้อง และวิธี คิดเปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง ในแบบที่ถูกต้อง


ข้ามไปที่หัวข้อที่ต้องการ


วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง

ในการ คิดเปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง (Percentage Difference) จะแบ่งได้เป็น 2 กรณีหลัก คือ การหาว่าเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ และ การหาว่าลดลงกี่เปอร์เซ็นต์

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ส่วนต่าง ของแต่ละกรณีในเบื้องต้นสามารถทำได้ดังนี้

หาว่าเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ หารด้วยเลขน้อย

หาว่าลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ หารด้วยเลขมาก

โดยทั้ง 2 กรณีจะต่างกันที่เลขที่เป็นฐานในการคิดเท่านั้น คำว่าเลข “ฐาน” ในที่นี้ คือ เลขที่เป็น “ฐานเดิม ก่อนตัวเลขอีกตัวจะเปลี่ยนแปลง”

ถ้ากรณีตัวเลขเพิ่มขึ้น ฐาน คือ เลขที่น้อยกว่า
ถ้ากรณีที่เลขลดลง ฐาน คือ เลขที่มากกว่า

เช่น ทุน 200 บาท ขายได้ 250 ดังนั้นในที่นี้ 200 จะเป็นฐาน

สำหรับวิธีการ หาเปอร์เซ็นต์ ส่วนต่าง จะมีแค่ 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ตามตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ซื้อเสื้อมาในราคา 200 บาท ขายไปในราคา 250 บาท ได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ ?

ขั้นแรก หาส่วนต่างของทั้ง 2 จำนวนก่อน

250 – 200 = 50

ขั้นที่ 2 นำค่าที่ได้จาก “ขั้นแรก” หารด้วยเลขที่เป็นฐาน

ในกรณีนี้จะหาว่า เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ หรือ กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น เลขดั้งเดิมก่อนที่จะเพิ่มขึ้นก็คือ 200 (เราก็จะหารด้วย 200)

50 ÷ 200 = 0.25

ขั้นที่ 3 นำค่าที่ได้คูณ 100

0.25 x 100 = 25%

ดังนั้น ซื้อเสื้อมา 200 บาท ขายไป 250 บาท จะได้กำไร 25%

ตัวอย่างที่ 2

ซื้อทองมาในราคา 20000 บาท ขายไปในราคา 18500 บาท ขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ ?

ขั้นแรก หาส่วนต่างของทั้ง 2 จำนวนก่อน

  • 20000 – 18500 = 1500

ขั้นที่ 2 นำค่าที่ได้จาก “ขั้นแรก” หารด้วยเลขที่เป็นฐาน

ในกรณีนี้จะหาว่า ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ หรือ ขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ เป็นด้านตรงข้ามกับกรณีของตัวอย่างที่ 1

ดังนั้น เราจะใช้เลขเดิมก่อนที่จะลดลง (หรือต้นทุน ก่อนจะขาดทุน) ซึ่งก็คือ 20000 (เราก็จะหารด้วย 20000)

  • 1500 ÷ 20000 = 0.075

ขั้นที่ 3 นำค่าที่ได้คูณ 100

  • 0.075 x 100 = 7.5%

สรุป ซื้อทองมา 20000 บาท ขายไป 18500 บาท จะขาดทุน 7.5%

บทความที่เกี่ยวข้อง