GreedisGoods » Economics » เศรษฐกิจ คืออะไร? ความหมายของเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ คืออะไร? ความหมายของเศรษฐกิจ

by Kris Piroj
เศรษฐกิจ คือ ความหมายของเศรษฐกิจ Economy คือ เศรษฐกิจ เกิดจาก

เศรษฐกิจ คือ ระบบที่เกิดจากผลรวมของการแลกเปลี่ยน (Transaction) จากทุกการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนั้นๆ ตัวอย่างเช่น ระบบเศรษฐกิจของไทย ก็จะมาการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่วนเศรษฐกิจโลกก็จะมาจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมกันนั่นเอง

ส่วนคำว่า เศรษฐกิจ ความหมาย ตามพจนานุกรมของคำว่า เศรษฐกิจ (Economy) คือ งานอันเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆ ของชุมชน (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ปี 2542)

จากการอ้างอิงตามพจนานุกรม ดูเหมือนว่าจะเป็นคำอธิบายที่ไม่ได้ช่วยอะไรมากนัก ลองมาดูภาพรวมว่าแท้จริงแล้วระบบเศรษฐกิจ (Economic System) หรือที่เรียกกันสั้น ๆ กันว่าเศรษฐกิจทำงานอย่างไรและมีที่มาที่ไปอย่างไร

โดยตัวอย่างในบทความนี้จะอ้างอิงจาก How The Economic Machine Works คือ วิดีโอที่อธิบายวัฏจักรเศรษฐกิจและภาพรวมของเศรษฐกิจตามแนวคิดของ Ray Dalio อดีต Co-Chief Investment Officer และ Co-Chairman แห่ง Bridgewater Associates กองทุน Hedge Fund ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดปัจจุบันวิดีโอ How The Economic Machine Works อยู่ด้านล่าง

เศรษฐกิจเกิดจากอะไร?

เพื่ออธิบายการทำงานของระบบเศรษฐกิจ ว่าแท้จริงแล้วเศรษฐกิจ คืออะไร? และ เศรษฐกิจเกิดจากอะไร มาจากไหน? จะอธิบายจากหน่วยที่เล็กไปหาหน่วยที่ใหญ่ตามลำดับ เริ่มจาก 1 คือหน่วยที่เล็กที่สุดของระบบเศรษฐกิจ

การแลกเปลี่ยน (Transaction)

ส่วนที่เล็กที่สุดของ เศรษฐกิจ คือ การแลกเปลี่ยน (Transaction) หรือก็คือการซื้อขายสินค้าทั่วไปในชีวิตประจำวันของเรา เช่น A ซื้อปากกาจาก B (A ให้เงิน B และ B ให้ปากกา A เป็นการแลกเปลี่ยน) เพียงเท่านี้ก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนขึ้น 1 ครั้ง (1 Transaction)

การแลกเปลี่ยนเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนอะไร หากแต่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดจาก ความต้องการของมนุษย์ (Needs) ไม่ว่าจะเกิดจากความจำเป็นหรือแค่ต้องการเฉยๆ ก็ตาม ซึ่งจากตัวอย่างจะเห็นว่า A อยากได้ปากกา (A จึงซื้อปากกาจาก B)

ตลาด (Market)

ตลาด (Market) คือ การรวม Transaction ประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน อย่างเช่น ตลาดปากกา (อาจถูกรวมไว้ในตลาดเครื่องเขียน) ซึ่งตลาดเครื่องเขียนก็จะมีผู้ขายและผู้ซื้อหลายราย (แต่ตลาดนั้นจะมีจำนวน การซื้อขายแลกเปลี่ยนมากหรือน้อยนั้น ก็ขึ้นอยู่กับตลาดนั้นๆ)

จากตัวอย่างเดิม จะเห็นว่าในความเป็นจริงแล้วผู้ซื้อไม่ได้มีแค่ A และผู้ขายไม่ได้มีแค่ B แต่ยังมีคนอื่นอยู่ด้วย

จากปริมาณความต้องการซื้อ (Demand) จำนวนมาก ก็จะเป็นผลให้ในระบบเศรษฐกิจเกิดผู้ผลิตขึ้นมา (ธุรกิจ) ที่จะผลิตสินค้าจำนวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ ซึ่งผู้ผลิตก็จำเป็นที่จะต้องมีคนช่วยผลิต (ทำคนเดียวไม่ได้) และนี่เองที่นำไปสู่การจ้างงาน

เศรษฐกิจ (Economy)

เมื่อนำหลาย ตลาด (Market) มารวมกันก็จะเรียกว่า เศรษฐกิจ (Economy) ซึ่งแน่นอนว่าใน 1 ระบบเศรษฐกิจ ก็จะประกอบไปด้วยตลาดหลายตลาด

โดยในหนึ่งระบบเศรษฐกิจจะประกอบไปด้วยหลายตลาดรวมกัน อย่างเช่น เศรษฐกิจของประเทศไทย ก็จะประกอบไปด้วย ตลาดชิ้นส่วนรถยนต์ ตลาดยางพารา ตลาดข้าว ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ตลาดรถยนต์ ฯลฯ

สรุป ความหมายของเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ คืออะไร? สรุปให้เข้าใจง่ายๆ เศรษฐกิจ คือ การแลกเปลี่ยน (Transaction) จำนวนมากมารวมกัน

นอกจากนี้ ถ้าสังเกตดีๆ แล้วจะพบว่าการที่ เศรษฐกิจดี หรือ เศรษฐกิจไม่ดี ก็จะมาจากการจับจ่ายใช้สอย (การแลกเปลี่ยน) ที่เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดนั่นเอง ซึ่งอำนาจการจับจ่ายใช้สอยก็จะมาจากเงิน ส่วนเงินก็จะมาจากการจ้างงานนั่นเอง


How The Economic Machine Works

How The Economic Machine Works คือ วิดีโอที่อธิบายวัฏจักรเศรษฐกิจและภาพรวมของเศรษฐกิจตามแนวคิดของ Ray Dalio อดีต Co-Chief Investment Officer และ Co-Chairman แห่ง Bridgewater Associates หนึ่งในกองทุน Hedge Fund ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด

นอกจากนี้ ของแถมที่ได้จาก Video นี้ยังรวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับ Business Cycle การพิมพ์เงินและการทำ QE (Quantitative Easing) หรือ มาตรการผ่อนคลายทางการเงิน ของสหรัฐอเมริกา ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร

How The Economic Machine Works

How The Economic Machine Works แบบมีซับภาษาไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง