GreedisGoods » Investment » รายงานประจำปี 56-1 คืออะไร? บอกอะไรนักลงทุน

รายงานประจำปี 56-1 คืออะไร? บอกอะไรนักลงทุน

by Kris Piroj
แบบ 56-1 คือ รายงานประจำปี หุ้น

แบบ 56-1 คือ รายงานประจำปี ของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทจะต้องจัดทำเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ทุกปี โดยรายงานประจำปี หรือ แบบ 56-1 จะออกในช่วงไตรมาสแรกของปีถัดไป (ซึ่งส่วนมากจะออกประมาณช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน)

นักลงทุนสามารถ Download แบบ 56-1 ได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ set.or.th ในส่วนของข้อมูลรายบริษัท หรือจากเว็บไซต์ของบริษัทเองในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี หรือ แบบ 56-1 จะแสดงข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับบริษัท รวมถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาทั้งหมด

โดยแบบ 56-1 จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

 1. การประกอบธุรกิจ
 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
 3. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

การประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ เป็นข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่นักลงทุนควรเข้าใจเป็นอันดับแรก โดยในส่วนของการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย

 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 3. ปัจจัยความเสี่ยง
 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลของส่วนที่ 1 จะทำให้นักลงทุนรู้ว่า บริษัททำอะไรบ้าง รายได้มาจากไหน คู่แข่งเป็นใคร มีความเสี่ยงจากอะไรและบริษัทมีการจัดการกับความเสี่ยงอย่างไร รวมไปถึงข้อมูลทั่วไปอย่างข้อพิพาททางกฎหมายต่างๆที่บริษัทมีอยู่ หรือพูดง่าย ๆ ส่วนนี้เป็นเรื่องทั่วไปของธุรกิจนั่นเอง


การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2 ของแบบ 56-1 คือ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างภายในของบริษัท ได้แก่

 1. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
 2. โครงสร้างการจัดการ
 3. การกำกับดูแลกิจการ
 4. ความรับผิดชอบต่อสังคม
 5. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
 6. รายการระหว่างกัน

สำหรับในส่วนที่ 2 จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและฝ่ายบริหารที่สำคัญ เช่น โครงสร้างการบริหารของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น และบริษัทย่อยหรือบริษัทแม่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนี้ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้นักลงทุนเห็นว่าบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการอย่างไร และบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับใครบ้าง


ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ 3 คือ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เป็นส่วนที่แสดงเกี่ยวกับงบการเงินต่างๆ คือส่วนที่จะแสดงงบทั้ง 3 งบ ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมไปถึงอัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขทางบัญชีเป็นหลัก ซึ่งจะทำให้นักลงทุนรู้ถึงฐานะทางการเงินของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้างเงินทุน ต้นทุน ยอดขาย ภาระหนี้สิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

บทความที่เกี่ยวข้อง