GreedisGoods » Business » แผนผังก้างปลา Fishbone Diagram คืออะไร? พร้อมตัวอย่าง

แผนผังก้างปลา Fishbone Diagram คืออะไร? พร้อมตัวอย่าง

by K. Pair
แผนผังก้างปลา Fishbone Diagram คือ ผังก้างปลา วิเคราะห์ Fish Bone

แผนผังก้างปลา หรือ Fishbone Diagram คือ แผนผังสำหรับใช้วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เป็นการหาเหตุและผลของปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน

โดยที่มาของชื่อ Fishbone Diagram หรือ แผนผังก้างปลา (หรือ ผังก้างปลา ตามแต่จะเรียก) คือการที่การวิเคราะห์ปัญหาด้วย ผังก้างปลา จะเขียนเป็นแผนผังที่มีลักษณะคล้ายกับก้างปลา (Fishbone) เพื่อแสดงให้เห็นว่าปัญหานั้นเกิดจากอะไร และอะไรทำให้เกิดสิ่งที่เป็นปัญหา

หรือ แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) คือ การถามซ้ำเพื่อหาสาเหตุของปัญหา

และเมื่อสามารถหาสาเหตุของปัญหาได้ ผู้วิเคราะห์ปัญหาก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่า ต้องแก้ปัญหาจากส่วนไหนและแก้อย่างไร

นอกจากนี้ ถ้าลองทำความเข้าใจกับแผนผังก้างปลาดีๆ จะพบว่าผังก้างปลาไม่ต่างอะไรจาก Mind Mapping ที่ทำกันบ่อยๆ เมื่อตอนเด็ก เพียงแค่เปลี่ยนวิธีเขียน


วิธีเขียนแผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram)

สำหรับ แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้

ส่วนหัวปลา หรือ หัวลูกศร (ลูกศรสีดำ) เขียนแสดงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยปกติจะทำ 1 ปัญหาต่อ 1 ผังก้างปลา เพื่อความง่ายในการระบุปัญหา

ก้างใหญ่ (ลูกศรสีแดง) เขียนสาเหตุหลักของปัญหาหรือปัจจัยที่เป็นปัญหา ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา เขียน 1 ปัจจัยต่อ 1 ก้าง (เส้นสีแดง)

ก้างเล็ก (ลูกศรสีเขียว) จะเป็นก้างย่อยจากสีแดง เขียนสาเหตุที่ทำให้ปัจจัยนั้นๆ เกิดปัญหาขึ้น เขียนได้มากกว่า 1 สาเหตุ ในแต่ละปัจจัย

นอกจากนี้ ก้างเล็กยังสามารถเขียนย่อยลงอีกได้เรื่อยๆ (ลูกศร สีเขียว สีเทาและสีฟ้า) เท่าที่รู้ว่าปัญหามีสาเหตุมาจากอะไร ยิ่งลงลึกยิ่งทำให้เห็นว่าปัญหามาจากตรงไหนชัดขึ้น

ตัวอย่าง แผนผังก้างปลา หรือ Fishbone Diagram

แผนผังก้างปลา Fishbone Diagram ตัวอย่าง ผังก้างปลา

ตัวอย่าง แผนผังก้างปลา

บริษัท GG Property ขายคอนโด แต่ยอดจองคอนโดไม่ถึงครึ่งของเป้าที่ได้ตั้งไว้ สมมติว่า สาเหตุมาจาก 2 ปัจจัยคือ 1.การประชาสัมพันธ์ 2.ทำเลที่ตั้ง

ตัวอย่าง แผนผังก้างปลา ของปัญหายอดจองคอนโดต่ำกว่าเป้า

ตัวอย่าง แผนผังก้างปลา ตัวอย่าง Fishbone Diagram คือ

หัวลูกศร (ปัญหา) → “ยอดจองคอนโดไม่ถึงเป้า”

 สาเหตุหลัก (ลูกศรสีแดงเส้นที่หนึ่ง) “การประชาสัมพันธ์” มีสาเหตุย่อยดังนี้

  1. โฆษณาป้ายอย่างเดียว
  2. ใช้เวลาโฆษณาน้อยไป

 สาเหตุหลัก (ลูกศรสีแดงเส้นที่สอง) →  “ทำเลที่ตั้ง” มีสาเหตุย่อยดังนี้

  1. ใกล้วัด
  2. อยู่ในซอยลึก

จากตัวอย่าง เมื่อเห็นถึงปัญหาผ่านทาง แผนผังก้างปลา หรือ Fishbone Diagram หลายคนน่าจะพอนึกวิธีแก้ปัญหาออกแล้ว ซึ่งนี่ก็คือเป้าหมายของการทำผังก้างปลา

อย่างการที่อยู่ในซอยลึก ส่วนกลางของคอนโดก็ควรจะมีรถตู้รับส่งสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโด เหมือนที่หลาย ๆ คอนโดทำ

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด