GreedisGoods » Statistics » แฟกทอเรียล คืออะไร? และ วิธีหาแฟกทอเรียล (Factorial)

แฟกทอเรียล คืออะไร? และ วิธีหาแฟกทอเรียล (Factorial)

by K. Pair
แฟกทอเรียล คือ Factorial คือ สูตร หา แฟกทอเรียล

แฟกทอเรียล คือ ผลคูณของจำนวนเต็มบวกทั้งหมดตั้งแต่ n ลงไป หรือก็คือ ผลคูณต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ไปถึง n  โดยที่ n แทนเลขที่เป็นแฟกทอเรียล Factorial ต้องเป็นจำนวนเต็มบวก ซึ่งจะเขียนเป็นสัญลักษณ์ n! (อ่านว่า แฟกทอเรียล)

ตัวอย่างเช่น 5! จะอ่านว่า แฟกทอเรียล 5 (Factorial 5) หมายถึง ผลคูณของจำนวนเต็มบวกทุกตัวเลขตั้งแต่ 5 ลงไป

ดังนั้น 5! หรือ แฟกทอเรียล 5 ก็คือ 5x4x3x2x1 = 120

สำหรับวิธีหาค่าแฟกทอเรียลที่ง่ายที่สุดแบบไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขให้วุ่นวาย คือ Google ด้วยการพิมพ์ แฟกทอเรียลที่ต้องการลงไปในช่องค้นหา เช่น “Factorial 5” จากนั้น Google จะแสดงผลการค้นหาออกมาเป็นค่าที่ได้

นอกจากนี้ ถ้าหากสังเกตจะพบว่า 5! ก็คือ 4! x 5 หรือ ก็คือ n! จะเท่ากับ n x (n!-1)

1! = 1
2! = 2×1 = 2
3! = 3x2x1 = 6
4! = 4x3x2xx1 = 24
5! = 5x4x3x2x1 = 120

ดังนั้น ในกรณีที่คิดค่า แฟกทอเรียล ด้วยมือ แนะนำให้เริ่มจาก แฟกทอเรียลที่มีอยู่แล้ว หรือค่าแฟกทอเรียลที่ไกลที่สุดเท่าที่จำได้

ถ้าหากว่าต้องหา 5! แล้วจำได้อยู่แล้วว่า 4! คือ 24 ดังนั้น 5! จะเท่ากับ 5 x 24 = 120 นั่นเอง


แฟกทอเรียล มีไว้ทำไม?

แฟกทอเรียล สามารถใช้แก้โจทย์เกี่ยวกับการจัดเรียง และ ความน่าจะเป็น (มีความเป็นไปได้ทั้งหมดกี่แบบ)

โดย แฟกทอเรียล n คือ จำนวนรูปแบบของการจัดเรียงทั้งหมดของ n หรือ ความเป็นไปได้ทั้งหมดของ n

ตัวอย่างเช่น รูปบบการจอดรถสลับกันทั้งหมดของรถ 5 คัน หรือ 5!

จะสามารถจอดรถทั้ง 5 คันเรียงได้ทั้งหมด 5! แบบหรือ 120 แบบ

อย่างไรก็ตาม 0! หรือ แฟกทอเรียลศูนย์ จะมีค่าเท่ากับ 1 (0! = 1)

เปรียบเทียบให้เห็นภาพคือ การที่ไม่มีรถแม้แต่คันเดียว ความเป็นไปได้เดียว (1 ความเป็นไปได้) ที่เกิดขึ้นคือไม่ได้จอดรถ

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าเราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด