GreedisGoods » Business » 5ส คืออะไร? กิจกรรม 5ส มีอะไรบ้าง

5ส คืออะไร? กิจกรรม 5ส มีอะไรบ้าง

by Kris Piroj
5ส คือ อะไร มีอะไรบ้าง กิจกรรม 5ส หลัก 5ส 5s คือ

5ส คืออะไร?

5ส คือ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการทำงานด้วย 5 กิจกรรม 5ส ได้แก่ สะสาง (Seiri), สะดวก (Seiton), สะอาด (Seriso), สุขลักษณะ (Seiketsu), และสร้างนิสัย (Shitsuke) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าในกระบวนการ

แนวคิด 5ส เป็นแนวคิดที่มีที่มาจากญี่ปุ่นในช่วง 1950s ซึ่งคำว่า 5ส แปลงมาจาก 5S ที่เกิดจากคำในภาษาญี่ปุ่น 5 คำ ได้แก่ Seiri (整理), Seiton (整頓), Seiso (清掃), Seiketsu (清潔), และ Shitsuke (躾) โดยในแต่ละกิจกรรม 5 ส จะเกี่ยวข้องกับประเด็นดังนี้

  1. สะสาง (Seiri) คือ การแยกสิ่งของที่สำคัญและไม่สำคัญออกจากกันอย่างชัดเจน
  2. สะดวก (Seiton) คือ การจัดสิ่งของและเครื่องมือให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกในการนำมาใช้งาน
  3. สะอาด (Seiso) คือ รักษาความสะอาดของเครื่องมือเครื่องใช้ และซ่อมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  4. สุขลักษณะ (Seiketsu) คือ การสร้างมาตรฐานแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 5ส เพื่อนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำแค่ช่วงที่มีกิจกรรม 5ส
  5. สร้างวินัย (Shitsuke) คือ การฝึกนิสัยให้นำหลัก 5ส มาใช้ปฏิบัติจนติดเป็นนิสัยในระยะยาว

จากทั้ง 5ส จะเห็นว่า 5ส เป็นแนวคิดที่มีเป้าหมายในการลดปัญหาในการดำเนินงานที่ทำให้เกิดความสูญเปล่าในกระบวนการดำเนินงาน (Waste) ที่นำไปสู่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาความล่าช้าของการดำเนินงานที่สูญเสียไปกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่ไม่เหมาะสม ปัญหาขั้นตอนการทำงานที่มากเกินไปจนทำให้งานเสร็จได้ช้ากว่าที่ควร ตลอดจนปัญหาจากอุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถใช้ได้ซึ่งทำให้การดำเนินงานต้องชะงักงัน

5ส คืออะไร กิจกรรม 5ส มีอะไรบ้าง หลัก 5ส
กิจกรรม 5ส (5S) ที่ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างวินัย

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญในการนำ 5ส มาใช้ คือ การวัดผลที่ได้จากกระบวนการที่ปรับปรุงโดยหลัก 5ส เพื่อนำผลสำเร็จมาใช้เป็นมาตรฐานการดำเนินงานที่ถูกสุขลักษณะ (ลักษณะที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติเพื่อความปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ) ในระยะยาวคล้ายกับแนวคิด Kaizen และ ECRS และในส่วนนี้เองที่ทำให้กิจกรรม 5ส มักจะนำวงจร PDCA มาช่วยในการวัดผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า 5ส คือสิ่งที่จะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นในสำนักงานหรือในไลน์การผลิต แต่ในทางปฏิบัติแล้วแนวคิดของหลัก 5ส ยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในการปรับปรุงกระบวนการบางอย่างให้มีประสิทธิภาพได้ด้วยเช่นกัน คล้ายกับการนำ SWOT และ PDCA ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สะสาง (Seiri)

สะสาง คือ การแยกสิ่งที่จำเป็นกับสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากกัน เป็นกิจกรรมขั้นแรกสุดของ 5ส ที่มีเป้าหมายในการทำให้ในขณะที่ทำงานจริงคล่องตัวขึ้นจากการลดเวลาในการทำเรื่องไม่จำเป็น รวมทั้งลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือไม่ถูกชนิด (โดยเฉพาะเวลาเร่งรีบ)

โดยการสะสาง (Seiri หรือ Sort) จะเกี่ยวข้องตั้งแต่การกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นทั้งเครื่องมือและกระบวนการทำงานที่ไม่จำเป็น รวมถึงการแยกสิ่งที่ใช้บ่อยให้สามารถใช้ได้ง่าย ในขณะที่เก็บสิ่งที่ไม่ค่อยได้ใช้เอาไว้อย่างเหมาะสม

ตัวอย่างเช่น การลดงานเอกสารที่ซ้ำซ้อน, การลดงานเอกสารที่ไม่มีความจำเป็นตั้งแต่แรก, การนำเครื่องมือที่ไม่ได้ใช้ออกจากพื้นที่ทำงาน, และการนำสิ่งของที่ไม่ใช้ออกจากโต๊ะทำงาน เป็นต้น

สะดวก (Seiton)

สะดวก คือ การจัดระเบียบและการวางอุปกรณ์ในการทำงานไว้อย่างถูกที่ถูกทาง เมื่อมีการใช้งานอุปกรณ์แล้วก็จะต้องเก็บอุปกรณ์กลับคืนที่เดิมอย่างเป็นระเบียบ แทนที่จะวางเอาไว้เกะกะจนอุปกรณ์ดังกล่าวสูญหายหรือต้องเสียเวลาหาอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มงาน

กิจกรรม 5ส ในส่วนของ สะดวก (Seiton หรือ Set in Order) เป็นสิ่งที่จะช่วยลดเวลาในการค้นหาอุปกรณ์ในการทำงานในครั้งต่อ ๆ ไป อีกทั้งยังช่วยให้อุปกรณ์ในการทำงานไม่สูญหาย เพราะเมื่อใช้งานเสร็จผู้ที่ใช้อุปกรณ์ต้องนำอุปกรณ์เก็บคืนที่ทุกครั้ง

สะอาด (Seiso)

สะอาด คือ รักษาความสะอาดของเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการดำเนินงานอยู่เสมอ และรวมถึงการดูแลซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้เหล่านั้นให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อที่การดำเนินงานจะสามารถเกิดขึ้นได้ทันทีที่ต้องการเพราะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือเกิดขึ้น (หรือเกิดขึ้นน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้)

5ส ในส่วนของสะอาด (Seiso หรือ Shine) จะทำให้การดำเนินงานสามารถเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง เพราะการซ่อมบำรุงเครื่องมือหรือเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องจะช่วยลดปัญหาความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอ อย่างเช่น ในสถานการณ์ที่เครื่องจักรที่ใช้ผลิตเกิดชำรุดขึ้นมาขณะการใช้งาน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการผลิตต่อได้

สุขลักษณะ (Seiketsu)

สุขลักษณะ คือ การปฏิบัติ 3 กิจกรรมในข้างต้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก 5ส คือกิจกรรมที่จะเห็นผลในระยะยาวจากการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำเพียงแค่ในช่วงที่มีกิจกรรม 5ส เท่านั้น

นอกจากนี้ สุขลักษณะ (Seiketsu หรือ Standardize) ยังรวมไปถึงการสร้างมาตรฐานในการนำแนวปฏิบัติไปใช้หากกิจกรรมเหล่านั้นเป็นไปได้ด้วยดี ด้วยการประเมินผลของกิจกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือมีปัญหาที่จุดใดบ้าง ในทางกลับกันหากพบว่ากิจกรรมที่ทำยังไม่สำเร็จผลก็ควรที่จะหาทางปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่ถ้ากิจกรรมมีประสิทธิภาพอยู่แล้วก็จะต้องนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง

สุขลักษณะ หมายถึง ลักษณะที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติเพื่อความปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

สร้างวินัย (Shitsuke)

สร้างวินัย คือ การนำทั้ง 4 ข้อไปปฏิบัติให้ติดเป็นนิสัยจนเกิดความเคยชิน ซึ่งความเคยชินจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้สามารถทำกิจกรรม 5ส ได้อย่างอัตโนมัติ และจะช่วยให้เกิดกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

กล่าวคือ ไม่ว่าจะมีแนวทางในการพัฒนาไปในทางที่ดีมากแค่ไหน แต่ถ้าหากไม่นำแนวทางดังกล่าวมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสุดท้ายก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ทำให้เกิดประโยชน์อะไรนอกจากการเป็นเพียงแค่งานเทศกาล 5ส ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด