Home » Business » 5M คือ อะไร? วิเคราะห์ปัญหาด้วย ทฤษฎี 5M Model

5M คือ อะไร? วิเคราะห์ปัญหาด้วย ทฤษฎี 5M Model

by K. Pairoj
5M คือ 5M Model คือ หลัก 5M ตัวอย่าง ทฤษฎี

ทฤษฎี 5M คือ อะไร? มาทำความรู้จักกับหลัก 5M Model สำหรับการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาในองค์กร พร้อมตัวอย่าง แต่ละปัจจัย

5M คือ วิธีการวิเคราะห์หาปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและแก้ไขตามแนวคิดของ Lean โดยปัญหาที่พบจากการวิเคราะห์ตาม หลัก 5M Model ทั้ง 5 ปัจจัยจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อการวางแผนและแก้ไขต่อไปด้วยเครื่องมือหรือทฤษฎีอื่นๆ

สำหรับทั้ง 5 ตัวของ 5M Model คือ Manpower, Machine, Material, Method, และ Management โดยความหมายคร่าว ๆ ของ 5M แต่ละปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ มีดังนี้

Manpower คือ กำลังคน หรือ พนักงานในองค์กร
Machine คือ เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน
Material คือ วัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตสินค้า
Method คือ วิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
Management คืออ การบริหารจัดการภายในองค์กร

โดยปัญหาที่พบจากทั้ง 5 ปัจจัยใน 5M Model จะนำไปใช้ต่อยอดในการหาสาเหตุของปัญหาด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหา อย่างเช่น แผนผังก้างปลา หรือ Fishbone Diagram ที่จะแสดงให้เห็นว่าแต่ละปัญหามีที่มาจากอะไร

Manpower

Man หรือ Manpower คือ กำลังคนหรือพนักงานในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานที่ทำงานเอกสาร หรือพนักงานที่อยู่ในตำแหน่งบริหาร โดยการวิเคราะห์ 5M ในส่วนของ Manpower คือ การหาสาเหตุของปัญหาด้วยการวิเคราะห์หาปัญหาที่มีที่มาจากมนุษย์ พูดง่ายๆ ก็คือ หาปัญหาที่เกิดจากพนักงาน

ตัวอย่างเช่น วิเคราะห์แล้วพบว่า สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมีความผิดพลาดในการผลิต มาจากขั้นตอนการประกอบที่ผิดพลาดของพนักงานในสายการผลิตที่ไม่มีความเข้าใจ

Machine

Machine คือ ปัญหาที่มาจาก เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการดำเนินงาน ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ไปจนถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตในสายการผลิตของอุตสาหกรรม

สำหรับตัวอย่างง่าย ๆ ที่เป็นสาเหตุของความผิดพลาดในส่วนของ Machine ส่วนใหญ่มักจะมีสาเหตุมาจาก เครื่องมือและเครื่องจักรที่ชำรุด

Material

Material หมายถึง วัตถุดิบและสิ่งที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตต่าง ๆ โดยในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดพลาดที่เกิดจากข้อบกพร่องหรือคุณสมบัติของวัตถุดิบในการผลิต

ตัวอย่างเช่น ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ที่หลุดมาจากการคัดกรองของ Supplier

Method

Method หมายถึง วิธีการหรือขั้นตอนที่ใช้ในการทำงานขององค์กร ในการวิเคราะห์ 5M ส่วนนี้ คือ การหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนหรือมาตรฐานการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งแก้ได้ง่าย ๆ ด้วยการปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสมอย่างที่ควรจะเป็น

ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีขั้นตอนไม่จำเป็นแทรกอยู่มากเกินไป ส่งผลให้การดำเนินงานช้ากว่าที่ควรจะเป็น ในขณะไม่ได้ทำให้คุณภาพของสินค้าหรือบริการสูงขึ้น

Management

Management หมายถึง การจัดการเป็นการวิเคราะห์ปัญหาที่มีสาเหตุมาจากการจัดการ ซึ่งเป็นปัญหาจากการจัดการที่ไม่เหมาะสมหรือการวางแผนงานที่ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น การที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์คัดเลือกกำลังคนได้ไม่เหมาะกับจุดประสงค์ของงาน ทำให้พนักงานดังกล่าวไม่สามารถทำงานได้อย่างที่ควรจะทำได้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิด Lean ที่เป็นพื้นฐานของหลัก 5M Model ในบทความนี้ ได้ที่บทความ Lean คืออะไร

บทความที่เกี่ยวข้อง