GreedisGoods » Business » 6 Force คืออะไร? รู้จักกับ Six Forces Model ที่ต่อยอดมาจาก Five Forces Model

6 Force คืออะไร? รู้จักกับ Six Forces Model ที่ต่อยอดมาจาก Five Forces Model

by K. Pair
6 Force คือ Six Forces Model

หลายคนอาจคุ้นเคยกับ 5 Force Model แต่บทความนี้มาดูกันว่า 6 Force Model หรือ 6 Force คืออะไร? ต่างจาก Five Force Model ที่ทุกคนรู้จักอย่างไรบ้าง

Six Forces Model หรือ 6 Force คือ แนวคิดที่ต่อยอดมาจาก Five Forces Model ของ Michael E. Porter โดย Force ตัวที่ 6 ที่เพิ่มเข้ามาก็คือ Complementary Products หรือ Complementary Goods หมายถึง สินค้าที่ใช้ร่วมกัน เมื่อต้องใช้สินค้าของเรา

สำหรับ 6 Force Model ทั้ง 6 จะประกอบด้วย

Industry rivalry คือ การแข่งขันกันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Bargaining Power of Suppliers คือ อำนาจต่อรองของ Supplier

Bargaining Power of Customers คือ อำนาจต่อรองของลูกค้า

Threat of Substitute Products or Services คือ ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน

Threat of New Entrance คือ ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันหน้าใหม่

Complementary Products หรือ Complementary Goods คือ สินค้าที่ใช้ร่วมกัน

สำหรับวิธีการในการวิเคราะห์ 6 Force ก็จะไม่แตกต่างจาก การวิเคราะห์ 5 Force ที่ผลของการวิเคราะห์จะออกมาใน 3 รูปแบบ คือ ส่งผลต่ำ ส่งผลปานกลาง และ ส่งผลมาก ซึ่งผลที่ดีที่สุดที่ได้จากการวิเคราะห์ คือ ส่งผลต่ำ

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ 6 Force คือ ทำให้รู้ว่าเมื่อเข้าสู่ตลาดนั้น บริษัทจะมีภัยคุกคามจากปัจจัยภายนอกจากอะไรบ้าง รวมทั้งทำให้รู้ว่าควรที่จะเข้าไปในตลาดนั้นหรือไม่

Complementary Products หรือ Complementary Goods

Complementary Products หรือ Complementary Goods คือ สินค้าที่ใช้ร่วมกัน หมายถึง สินค้าชนิดหนึ่งจะใช้ได้ มีความจำเป็นมากแค่ไหนที่ต้องใช้ร่วมกับสินค้าอีกชนิดหนึ่ง

ถ้าไม่เข้าใจว่า สินค้าที่ใช้ร่วมกัน (Complementary Products) คืออะไร ลองดูตัวอย่าง สมมติว่า บริษัท A ขายรถยนต์ (ที่ใช้ำน้ำมัน) Complementary Products อย่างแรกเลยคือน้ำมัน ที่ต้องเติมอยู่ตลอดเวลา

ดังนั้น แรงจาก Complementary Products จากน้ำมันที่บริษัท A จะได้รับถือว่าอยู่ในระดับที่สูง เพราะรถขาดน้ำมันไม่ได้

ถ้าหากว่าน้ำมันขึ้นราคามาก ๆ สมมติว่าขึ้นไปเป็นลิตรละ 100 บาท แน่นอนว่ายอดขายรถยนต์ของบริษัท A จะลดลงแน่นอน และถ้าหากว่าน้ำมันในไทยลดราคาลงไปเหลือลิตรละ 10 บาท แน่นอนว่ายอดขายรถยนต์ของบริษัท A ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ถ้าสินค้าของเราไม่จำเป็นต้องใช้ร่วมกับสินค้าอื่น แรงจาก Complementary Products ต่อบริษัทของเราจะอยู่ในระดับต่ำ

แต่ถ้าหากว่าสินค้าของเราจำเป็นต้องใช้สินค้าบางอย่างร่วมอย่างมาก ในระดับที่ถ้าไม่ใช้ร่วมก็ใช้ไม่ได้ นั่นหมายความว่า แรงจาก Complementary Products ต่อบริษัทของเราจะอยู่ในระดับสูง

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด