GreedisGoods » Business » กลยุทธ์ 7S คืออะไร? 7S McKinsey Framework

กลยุทธ์ 7S คืออะไร? 7S McKinsey Framework

by Kris Piroj
7s McKinsey คือ กลยุทธ์ 7S คือ กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ 7s McKinsey Framework

กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ หรือ 7s McKinsey Framework คืออะไร? ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

7S McKinsey คืออะไร?

7s คือ กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ เป็นกรอบแนวคิดที่คิดค้นโดยบริษัท McKinsey ทำให้อีกชื่อของ 7s คือ 7s McKinsey โดยแนวคิด 7s สร้างขึ้นมาด้วยแนวคิดที่มองว่าองค์กรที่ดีเกิดจากความสัมพันธ์ของปัจจัยทั้ง 7 ประการ

ซึ่งปัจจัยภายในทั้ง 7 ประการของแนวคิด 7s McKinsey ได้แก่

Strategy (กลยุทธ์)
Structure (โครงสร้าง)
Style (รูปแบบ)
System (ระบบ)
Staff (บุคคล)
Skill (ทักษะ)
Shared Value (ค่านิยมร่วม)

กลยุทธ์ 7s จะเป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายในแต่ละส่วนเป็นอย่างไร รวมทั้งมีความสอดคล้องกันหรือไม่ และมักจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ SWOT Analysis ในส่วนของปัจจัยภายใน (Internal Factors) หรือก็คือ จุดแข็ง (Strength) และ จุดอ่อน (Weakness)

การวิเคราะห์ทั้ง 7 ด้านของ 7s McKinsey จะทำให้พบว่าปัจจัยภายในทั้ง 7 ด้าน แต่ละด้านมีจุดแข็งและจุดอ่อนหรือไม่อย่างไร รวมทั้งแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับด้านอื่นๆ หรือไม่ ซึ่งถ้าหากว่าไม่สอดคล้องกันและเป็นเรื่องที่สำคัญ องค์กรก็ควรจะนำไปปรับปรุงต่อไป

Strategy (กลยุทธ์)

Strategy หมายถึง การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโดยมีเป้าหมายเพื่อเอาชนะคู่แข่ง การวางแผนเปรียบเสมือนการวางเส้นทางไปสู่จุดหมาย ในการวิเคราะห์ 7s McKinsey ควรพิจารณาว่าองค์กรมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนหรือไม่

ถ้าหากว่ามี ก็ต้องตั้งคำถามต่อว่ากลยุทธ์ดังกล่าวช่วยให้เราไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ หรือกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้าง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกลยุทธ์จริงๆ หรือไม่

Structure (โครงสร้าง)

Structure หมายถึง โครงสร้างองค์กร เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจหน้าที่ เช่น การรวมอำนาจหรือการกระจายอำนาจของผู้บริหาร

โครงสร้างองค์กรค่อนข้างจะมีผลกับกลยุทธ์โดยตรง (อย่างการที่กลยุทธ์บางอย่างทำไม่ได้ หลายก็เพราะติดตรงโครงสร้างองค์กรนี่เอง) ดังนั้น โครงสร้างองค์กรจึงควรมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์

ดังนั้น ในการวิเคราะห์ 7s McKinsey หรือ กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ ควรพิจารณาว่าโครงสร้างองค์กรมีลักษณะอย่างไร สื่อสารกันอย่างไร ขอบเขตความรับผิดชอบเป็นอย่างไร

System (ระบบ)

System หมายถึง กระบวนการและลำดับขั้นในการทำงานที่ต้องเป็นระบบที่สอดคล้องกัน (เข้ากัน)

ระบบการทำงานควรสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับเรื่องอื่นๆ โดยเฉพาะกับกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร

Style (รูปแบบ)

Style หมายถึง รูปแบบการบริหาร หรือ Style ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร และความเป็นผู้นำของผู้บริหาร เพราะผู้นำจะต้องเป็นต้นแบบให้กับพนักงาน

นอกจากนี้ รูปแบบในการบริหารงานก็ควรจะสอดคล้องกับด้านอื่นๆอีก 6 ด้าน เช่น โครงสร้างองค์กรเป็นแบบกระจายอำนาจ แต่เอาเข้าจริงๆผู้นำตัดสินใจอยู่คนเดียว แบบนี้ไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่

Staff (การจัดการบุคคล)

Staff หมายถึง การบริหารจัดการบุคคล เช่น การคัดเลือกบุคลากร การจัดคนให้เข้ากับงาน ค่าตอบแทน การลงโทษ และการพัฒนาบุคคลกร

ซึ่งการคัดเลือกก็ควรจะสอดคล้องกับอีก 6 ด้าน อย่างเช่น การคัดเลือกพนักงานให้สอดคล้องกับทักษะที่เป็นความโดดเด่นขององค์กร หรือ มีนิสัยสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร

Skill (ทักษะ)

Skill หมายถึง ทักษะ ความโดดเด่น ความเชี่ยวชาญในการผลิต/ขาย/ให้บริการ อะไรคือความเชี่ยวชาญหรือทักษะที่เป็นลักษณะเด่นขององค์กร มีพนักงานที่มีทักษะที่จำเป็นอยู่มากน้อยแค่ไหน

Shared Value (ค่านิยมร่วม)

Shared Value หมายถึง ค่านิยมร่วมในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร องค์กรมีความเชื่ออย่างไร ซึ่งค่านิยมถือเป็นหัวใจขององค์กรเพราะเป็นสิ่งที่สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในองค์กร

บทความที่เกี่ยวข้อง