เกี่ยวกับ Greed is Goods

by greedisgoods
เกี่ยวกับ Greed is Goods

Greed is Goods เกี่ยวกับอะไร ?

Greed is Goods เป็นเว็บไซต์ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และ การลงทุน

โดยเนื้อหาบนเว็บไซต์ Greed is Goods จะประกอบด้วย:

เศรษฐศาสตร์ (Economics) รวมไปถึงข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ (Economy)
การตลาด (Marketing)
การเงิน (Finance) และ การลงทุน (Investment)
บัญชี (Accounting)
การจัดการ (Management)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
การนำเข้าและการส่งออก (Import & Export)
โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain)
การเจรจาธุรกิจ (Business Negotiation)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

รวมไปถึงความรู้อื่นๆ ที่ต้องใช้ควบคู่กับ การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และ การลงทุน อย่างเช่น สถิติ การวิจัย เทคโนโลยี และความรู้เกี่ยวกับภาษา


สถิติผู้เข้าชม Greed is Goods

กลุ่มผู้เข้าชมที่เข้ามาหาข้อมูลใน greedisgoods.com ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี ซึ่งเป็นผู้เข้าชมที่อยู่ในวัยทำงานหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท (ประมาณร้อยละ 44) รองลงมาเป็นผู้เข้าชมที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เข้าชมที่อยู่ในระดับอุดมศึกษา (ประมาณร้อยละ 35) นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้เข้าชมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยคิดเป็นจำนวนร้อยละ 65-68 โดยประมาณจากการเข้าชมที่ผ่านมา

ติดต่อสอบถามข้อมูล หรือ สถิติอื่น ๆ ผ่านทางอีเมลได้ที่: the.greedisgoods@gmail.com

หรือติดต่อผ่าน Facebook fanpage ได้ที่ – https://www.facebook.com/thegreedisgoods/messages/


 


error: