GreedisGoods » Finance » Investment » Account Receivable Turnover Ratio คืออะไร?

Account Receivable Turnover Ratio คืออะไร?

by K. Pair
Account Receivable Turnover Ratio คือ อัตราหมุนเวียนลูกหนี้

Account Receivable Turnover Ratio คือ อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เป็นอัตราส่วนทางการเงิน ที่เปรียบเทียบระหว่าง ยอดขายสุทธิ กับ ลูกหนี้การค้า

โดยค่า อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า หรือ Account Receivable Turnover Ratio จะแสดงให้เห็นความสามารถในการเก็บหนี้ของกิจการ

วิธีหาค่า Account Receivable Turnover Ratio

อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (Account Receivable Turnover Ratio) = ยอดขายเชื่อ ÷ ลูกหนี้การค้าเฉลี่ย

ถ้าไม่มี “ยอดขายเชื่อ” ให้ใช้ “ยอดขาย” แทน

ค่าที่ได้จะมีหน่วยเป็น “เท่า”

ค่าที่ได้ของ อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (Account Receivable Turnover Ratio) ควรเป็นค่าที่มาก

โดยค่าที่มากของ Account Receivable Turnover Ratio คือ การแสดงถึงความสามารถของกิจการที่สามารถเก็บหนี้ได้ เพราะ Account Receivable Turnover Ratio คือ อัตราส่วนระหว่าง ยอดขายเชื่อ กับจำนวนลูกหนี้การค้าเฉลี่ย ดังนั้น ค่าที่ได้จะหมายถึงจำนวน “ครั้ง” ที่สามารถเก็บหนี้ได้ (ค่าสูง คือ เก็บได้มากครั้ง เมื่อเทียบกับหนี้ทั้งหมด)

ลูกหนี้การค้าเฉลี่ย

ลูกหนี้การค้าเฉลี่ย = (ลูกหนี้ต้นงวด + ลูกหนี้ปลายงวด) ÷ 2

ตัวอย่าง บริษัท Greed is Goods มียอดขายเชื่อ 100,000 บาท และ มีลูกหนี้การค้าเฉลี่ย 25,000 บาท

Account Receivable Turnover Ratio = 100,000 ÷ 25,000
Account Receivable Turnover Ratio ของบริษัท Greed is Goods = 4 เท่า


นอกจากนี้ อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (Account Receivable Turnover Ratio) จะสามารถนำไปใช้หา “ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย” ได้อีกด้วย

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Average Collection Period)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Average Collection Period) คือ อัตราส่วนทางการเงิน ที่แสดงจำนวนวันที่ใช้เก็บหนี้

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Average Collection Period) = 365 ÷ อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

โดย ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย จะมีหน่วยเป็น “วัน”

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Average Collection Period) ควรเป็นค่าที่น้อย ยิ่งค่าน้อยยิ่งหมายความว่า บริษัทสามารถเก็บหนี้ได้เร็ว

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด