GreedisGoods » Finance » Account Receivable Turnover คืออะไร? อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

Account Receivable Turnover คืออะไร? อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

by Kris Piroj
Account Receivable Turnover Ratio คือ อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า คือ ARTR

Account Receivable Turnover คืออะไร?

Account Receivable Turnover คือ อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า ซึ่งเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่เปรียบเทียบระหว่างยอดขายสุทธิกับลูกหนี้การค้าที่แสดงจำนวนครั้งที่กิจการสามารถเก็บหนี้ได้ใน 1 รอบระยะเวลาบัญชี

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า หรือ Account Receivable Turnover Ratio เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดความสามารถในการเก็บหนี้ของกิจการใน 1 รอบระยะเวลาบัญชี

โดยสามารถสรุป Account Receivable Turnover (ART) ในเบื้องต้นได้ดังนี้

  • ถ้า Account Receivable Turnover มีค่าสูงกว่า หมายถึง บริษัทมีความสามารถในการเรียกเก็บหนี้สูง ทำให้ความเสี่ยงด้านปัญหาสภาพคล่องจากลูกหนี้การค้าต่ำกว่า
  • ถ้า Account Receivable Turnover มีค่าต่ำกว่า หมายถึง บริษัทมีความสามารถในการเรียกเก็บหนี้ต่ำ ทำให้ความเสี่ยงด้านปัญหาสภาพคล่องจากลูกหนี้การค้าสูงกว่า

ดังนั้น ค่าที่ได้จากการคำนวณหาอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า หรือ Account Receivable Turnover ควรเป็นค่าที่มาก เพราะค่าที่มากของ Account Receivable Turnover คือ การที่กิจการสามารถเก็บหนี้ได้บ่อยครั้งกว่าใน 1 รอบระยะเวลาบัญชี และได้เงินไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ

ในทางกลับกัน Account Receivable Turnover ที่น้อยกว่า หมายความว่า กิจการสามารถเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าได้น้อยครั้งกว่าใน 1 รอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งแสดงถึงสภาพคล่องของกิจการที่อาจน้อยกว่าจากการที่เงินที่ควรจะได้รับจากการขายสินค้าจมอยู่ที่ลูกหนี้การค้า

สูตร Account Receivable Turnover Ratio

อัตราส่วน Account Receivable Turnover สามารถคำนวณได้จากการนำยอดขายเชื่อหารด้วยลูกหนี้การค้าเฉลี่ย ซึ่งจะได้คำตอบออกมาเป็นจำนวนเท่า ซึ่งแสดงถึงจำนวนครั้งที่กิจการสามารถเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าที่เกิดขึ้นจากการขายเชื่อ ได้ภายใน 1 รอบระยะเวลาบัญชี (อย่างเช่น 1 ปี)

Account Receivable Turnover = ยอดขายเชื่อ ÷ ลูกหนี้การค้าเฉลี่ย

ลูกหนี้การค้าเฉลี่ย = (ลูกหนี้ต้นงวด + ลูกหนี้ปลายงวด) ÷ 2

ถ้าหากไม่มี “ยอดขายเชื่อ” ในบัญชีให้ใช้ “ยอดขาย” แทน

ตัวอย่าง บริษัท GreedisGoods มียอดขายเชื่อ 100,000 บาท และมีลูกหนี้การค้าเฉลี่ย 25,000 บาท โดยที่ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอยู่ที่ 5 เท่า

Account Receivable Turnover = 100,000 ÷ 25,000 = 4 เท่า

Account Receivable Turnover ของบริษัท GreedisGoods 4 เท่า หมายความว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทอยู่ที่ 4 ครั้งต่อ 1 ปี ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสากรรม (ซึ่งอยู่ที่ 5 เท่า)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Average Collection Period)

นอกจากนี้ อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (Account Receivable Turnover) ที่ได้ยังสามารถนำไปใช้หาระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Average Collection Period) ได้โดยการนำค่าที่ได้ไปหาร 365 วัน (หรือระยะเวลา 1 รอบบัญชี) ซึ่งจะแสดงจำนวนวันที่ใช้เก็บหนี้ 1 ครั้ง

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Average Collection Period) = 365 ÷ อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

จากตัวอย่างหมายความว่า บริษัท GreedisGoods ใช้เวลาในการเก็บหนี้แต่ละครั้ง = 365 ÷ 4 = 91.25 วัน หรือประมาณ 91 วันต่อครั้ง

ซึ่งระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Average Collection Period) ควรเป็นค่าที่น้อย เนื่องจากยิ่งค่าน้อยยิ่งหมายความว่าบริษัทสามารถเก็บหนี้ได้เร็ว

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด