GreedisGoods » Finance » Assets Management Ratio คืออะไร?

Assets Management Ratio คืออะไร?

by Kris Piroj
Assets Management Ratio คือ อัตราส่วนความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ AMR Financial Ratios

Assets Management Ratio คือ อัตราส่วนความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ หรือ อัตราส่วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ ซึ่งเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้บอกความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ของธุรกิจว่าสามารถใช้ประโยช์สินทรัพย์ที่มีอยู่ได้คุ้มค่าแค่ไหน

โดย Assets Management Ratio คืออัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์รวม ลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ โดยค่าที่จะนำไปเทียบกับค่า Assets Management Ratio หรืออัตราส่วนความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทอื่น ๆ ที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกัน ค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทในอดีต

Assets Management Ratio มีอะไรบ้าง?

Asset Management Ratio หรือ อัตราส่วนความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท จะมีอยู่ทั้งหมด 7 ตัว ได้แก่

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover Ratio) = ยอดขาย ÷ สินทรัพย์รวม

อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (Account Receivable Turnover Ratio) = ยอดขาย หรือ ยอดขายเชื่อ ÷ ลูกหนี้การค้าเฉลี่ย

เวลาเก็บหนี้เฉลี่ยน (Average Collection Period) = 365 ÷ อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Ratio) = ต้นทุนขาย ÷ สินค้าคงเหลือเฉลี่ย

เวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Average Inventory Period) = 365 ÷ อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (Account Payable Turnover) = ต้นทุนขาย หรือ ซื้อเชื่อ ÷ เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย

ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (Average Payment Period) = 365 ÷ อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า


อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover Ratio)

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover Ratio) เป็นการเปรียบเทียบระหว่างยอดขายกับสินทรัพย์รวม เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่บริษัทมีว่าคุ้มค่าแค่ไหน

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover Ratio) = ยอดขาย ÷ สินทรัพย์รวม

โดยสิ่งที่อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover Ratio) คือการบอกว่ายอดขายเป็นกี่เท่าของสินทรัพย์ทั้งหมด ซึ่งผลลัพธ์มีความหมายดังนี้

อัตราส่วน Total Assets Turnover Ratio ยิ่งมากยิ่งดี หมายความว่า บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ได้ดี

อัตราส่วน Total Assets Turnover Ratio ที่ต่ำ หมายความว่า บริษัทยังใช้สินทรัพย์ที่มีได้ไม่เต็มที่อย่างที่ควร


อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (Account Receivable Turnover Ratio)

สำหรับอัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (Account Receivable Turnover Ratio) จะเป็นการเปรียบเทียบว่ายอดขายเป็นกี่เท่าของจำนวนลูกหนี้ ยิ่งค่านี้มากยิ่งดี และจะนำไปใช้คิด “ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย” ต่อไปด้วย

อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (Account Receivable Turnover Ratio) = ยอดขาย หรือ ยอดขายเชื่อ ÷ ลูกหนี้การค้าเฉลี่ย

โดยที่ “ลูกหนี้การค้าเฉลี่ย” จะคำนวณมาจาก (ลูกหนี้ต้นงวด + ลูกหนี้ปลายงวด) ÷ 2

เวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Average Collection Period)

เป็นค่าที่ใช้แสดงจำนวนวันที่ใช้เก็บหนี้ได้ตามชื่อ ยิ่งมีค่าน้อยยิ่งดี หมายความว่า บริษัทสามารถเก็บหนี้ได้เร็ว ซึ่งเป็นผลดีต่อสภาพคล่องของบริษัท

เวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Average Collection Period) = 365 ÷ อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า


อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Ratio)

เป็นอัตราส่วนแสดงจำนวนครั้งที่ขายสินค้าคงเหลือออกไปได้ ยิ่งมากครั้งยิ่งดี (ยิ่งแสดงว่าขายออกได้บ่อย)

อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Ratio) = ต้นทุนขาย ÷ สินค้าคงเหลือเฉลี่ย

โดย “สินค้าคงเหลือเฉลี่ย” จะคิดจาก (สินค้าคงเหลือต้นงวด + สินค้าคงเหลือปลายงวด) ÷ 2

เวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Average Inventory Period)

โดยค่าที่ได้จากเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Average Inventory Period) ควรมีค่าน้อย ซึ่งหมายถึง การที่เก็บสินค้าไว้ไม่นานก็ขายได้ (พูดง่าย ๆ คือ สินค้าขายออกได้เร็ว)

เวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Average Inventory Period) = 365 ÷ อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ


อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (Account Payable Turnover)

เป็นอัตราส่วนระหว่างต้นทุนกับเจ้าหนี้การค้า (การไปซื้อเชื่อของมาขาย/ผลิต) เป็นจำนวนครั้งในการจ่ายหนี้ ยิ่งค่าน้อยยิ่งดี

อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (Account Payable Turnover) = ต้นทุนขาย หรือ ซื้อเชื่อ ÷ เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย

โดย “เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย” จะคิดจาก (เจ้าหนี้การค้าต้นงวด + เจ้าหนี้การค้าปลายงวด) ÷ 2

ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (Average Payment Period)

ระยะเวลาในการจ่ายหนี้ให้เจ้าหนี้ ยิ่งมีค่ามากยิ่งดี ซึ่งหมายความว่าธุรกิจสามารถยืดระยะเวลาในการจ่ายหนี้ออกไปได้มาก ซึ่งระหว่างนั้นธุรกิจสามารถนำเงินไปทำอย่างอื่นก่อนได้

ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (Average Payment Period) = 365 ÷ อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า

สำหรับใครที่อยากลองคำนวณสามารถหาข้อมูลมาทดลองคำนวณ หรือดูตัวอย่างอัตราส่วนทางการเงินเหล่านี้ได้จากงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่ www.set.or.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด