GreedisGoods » Accounting » ผู้ตรวจสอบบัญชี คือใคร? Auditor และ Auditing สำคัญอย่างไร

ผู้ตรวจสอบบัญชี คือใคร? Auditor และ Auditing สำคัญอย่างไร

by Kris Piroj
ผู้ตรวจสอบบัญชี คือ CPA Auditor คือ ออดิต Audit ความเห็นของ ผู้สอบบัญชี คือ

ผู้ตรวจสอบบัญชี คือใคร?

ผู้ตรวจสอบบัญชี คือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certificated Public Accountant) เป็นผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชี (Audit) และรายงานทางการเงินของบริษัท เพื่อรับรองความถูกต้องของบัญชีว่ามีความถูกต้องน่าเชื่อถือและเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

โดยทั่วไปในการตรวจสอบบัญชีแล้วผู้ตรวจสอบบัญชีจะตรวจสอบเอกสารทางการเงิน อย่างเช่น งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด รวมถึงเอกสารประกอบ อย่างเช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และสัญญา ตลอดจนการตรวจสอบการควบคุมภายใน นโยบาย และระเบียบปฏิบัติขององค์กร เพื่อประเมินความเพียงพอและระบบรายงานทางการเงินของบริษัท

การตรวจสอบบัญชี (Auditing) ของผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) จะแสดงให้เห็นว่าว่างบการเงินที่จัดทำขึ้นถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่ นโยบายทางบัญชีที่บริษัทเลือกใช้มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเพียงพอหรือไม่ และความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อรายงานทางการเงินที่ได้ตรวจสอบ

เนื่องจาก ในประเทศไทยกฎหมายได้กำหนดให้กิจการที่เป็นนิติบุคคลต้องแต่งตั้งบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่เป็นอิสระจากกิจการ เพื่อตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี ก่อนนำส่งงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) ที่มีสิทธิ์ตรวจสอบบัญชี (Auditing) จะต้องเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certificated Public Accountant) ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชีหรือเทียบเท่าที่ผ่านเงื่อนไขและการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี และมีใบอนุญาต (CPA) จากสภาวิชาชีพบัญชี

กล่าวคือ ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) คือบุคคลภายนอกที่นิติบุคคลจำเป็นต้องแต่งตั้งขั้นมาตรวจสอบบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงินของบริษัทตลอดจนเรื่องเกี่ยวกับกับภาษี แสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี และรายงานข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบบัญชีให้กับผู้บริหารทราบก่อนนำไปใช้

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

นอกจากนี้ ในการตรวจสอบบัญชี (Auditing) ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) จะแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบ ซึ่งเป็นความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อความถูกต้องของงบการเงินของบริษัท โดยแบ่งเป็นความเห็นของผู้สอบบัญชี 4 ประเภท ดังนี้

  • ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข (Unqualified Opinion) คือ งบการเงินที่ถูกต้องอย่างที่ควรจะเป็นตามหลักบัญชีที่ได้รับการรับรอง
  • ความเห็นแบบมีเงื่อนไข (Qualified Opinion) คือ ผู้สอบบัญชีพบความไม่ถูกต้องหรือความไม่แน่นอนบางอย่างจากงบการเงิน
  • ไม่แสดงความเห็น (Disclaimer of Opinion) คือ ผู้สอบบัญชีไม่สามารถแสดงความเห็นได้ว่างบการเงินถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบบางอย่างที่ไม่สามารถตรวจสอบได้หรือตรวจสอบได้ลำบาก
  • งบการเงินไม่ถูกต้อง (Adverse Opinion) คือ การที่ผู้จัดทำบัญชีทำงบการเงินไม่ถูกต้องและไม่ได้รับการแก้ไขข้อมูลจากผู้ที่จัดทำบัญชี

ประเภทของผู้ตรวจสอบบัญชี

แม้ว่า ผู้ตรวจสอบบัญชี ในภาพรวมจะถูกเรียกว่า Auditor แต่ผู้สอบบัญชียังสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ที่มีขอบเขตของการตรวจสอบบัญชีที่สามารถทำได้ต่างกัน ได้แก่

ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (External Auditor) หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั่วไป (CPA) คือ ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของนิติบุคคลทุกประเภท และแสดงความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีเอาไว้ในรายงานการสอบบัญชี ตามที่ได้อธิบายในตอนต้น

ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor : TA) คือ ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรจากอธิบดีกรมสรรพากร ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (TA) สามารถตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินเฉพาะห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนหรือทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวมและรายได้รวมของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท

ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) คือ บุคคลที่แต่งตั้งจากบุคคลภายในหรือภายนอก ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในขององค์กรอย่างเป็นอิสระ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กร โดยไม่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน

ผู้สอบบัญชีตลาดทุน (List of auditors approved by the office of SEC) คือ ผู้สอบบัญชีสำหรับ บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทที่กำลังยื่น IPO, และกองทุน

ทั้งนี้ นอกจากสภาวิชาชีพบัญชีจะเป็นผู้ที่ควบคุมดูแลผู้ตรวจสอบบัญชีในด้านการควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานของผู้สอบบัญชี ยังมีอีก 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) คือ กรมสรรพากร (ควบคุมในส่วนที่เกี่ยวกับภาษี) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ควบคุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน)

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด