Home » Finance » Average Inventory Period คืออะไร? (ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย)

Average Inventory Period คืออะไร? (ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย)

by K. Pairoj
Average Inventory Period คือ ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย หรือ Average Inventory Period คือ อะไร ? และ วิธีหา Average Inventory Period

Average Inventory Period คือ ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย เป็น อัตราส่วนทางการเงิน ที่จะแสดงระยะเวลาเฉลี่ยที่กิจการจะต้องเก็บสินค้าไว้ จนกว่าจะขายได้ หรือ เวลาเฉลี่ยที่กิจการใช้ในการขาย 1 ครั้ง

โดยระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย หรือ Average Inventory Period คือ การนำ 365 (จำนวนวันใน 1 ปี) หารด้วยตัวเลขจาก อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Ratio) ซึ่งค่าที่ได้จะแสดงให้เห็นว่า กิจการใช้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยครั้งละกี่วัน

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Average Inventory Period) = 365 ÷ อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

โดยระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Average Inventory Period) ที่ดีควรมีค่าต่ำ ซึ่งจะแสดงถึงการที่กิจการสามารถขายสินค้าได้เร็ว ทำให้ไม่ต้องเก็บสินค้าคงเหลือ (Inventory) ไว้นานเกินไป


ตัวอย่าง ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Average Inventory Period)

บริษัท AIP มีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Ratio) 4 เท่า โดยค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเดียวกันของ ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Average Inventory Period) อยู่ที่ 19 วัน

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Average Inventory Period) = 365 ÷ 4

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Average Inventory Period) ของบริษัท AIP = 91.25 วัน

หมายความว่า บริษัท AIP สามารถขายสินค้าได้ช้ากว่าบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันเกือบ 5 เท่า


อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Ratio) มาจากไหน ?

อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Ratio) = ต้นทุนขาย ÷ สินค้าคงเหลือเฉลี่ย

โดย “สินค้าคงเหลือเฉลี่ย” จะคิดจาก (สินค้าคงเหลือต้นงวด + สินค้าคงเหลือปลายงวด) ÷ 2

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Ratio) ได้จากบทความ อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

บทความที่เกี่ยวข้อง