GreedisGoods » Economics » วงจรธุรกิจ คืออะไร? (Business Cycle)

วงจรธุรกิจ คืออะไร? (Business Cycle)

by Kris Piroj
วงจรธุรกิจ คือ Business Cycle

Business Cycle แปลตรงตัวได้ว่า วัฏจักรธุรกิจ หรือ วงจรธุรกิจ คือ สิ่งที่เกิดขึ้นวนซ้ำในธุรกิจ ซึ่ง Business Cycle หรือ วงจรธุรกิจ จะแบ่งเป็น 4 ช่วง ได้แก่ Recovery Stage (ช่วงฟื้นตัว), Expansion Stage (ช่วงเติบโต), Peak Stage (จุดสูงสุด หรือ ช่วงอิ่มตัว), และ Recession Stage (ช่วงตกต่ำ)

อย่างไรก็ตาม ในบางตำราอาจจะเรียกแต่ละช่วงของ Business Cycle แตกต่างกันออกไป แต่ทั้งหมดจะมีความหมายจะเหมือน ๆ กัน โดยสรุปทั้ง 4 ช่วง ได้ ดังนี้

  1. ช่วงเริ่มต้น หรือ ช่วงฟื้นฟู ถ้าเป็นธุรกิจใหม่จะเรียกว่า “ช่วงเริ่มต้น” แต่ถ้าเป็นธุรกิจที่พยายามเอาตัวรอดจาก “ช่วงตกต่ำ” จะเรียกว่า “ช่วงฟื้นฟู”
  2. ช่วงเติบโต คือ ช่วงที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ถ้าหากว่าสามารถรอดช่วงแรกที่เป็นช่วงเริ่มต้นหรือฟื้นฟูหลังจากตกต่ำมาได้
  3. ช่วงสูงสุด เป็นขั้นที่อยู่เฉย ๆ ก็มีรายได้ ไม่ต้องดิ้นรนมากเท่า 2 ช่วงแรก
  4. ช่วงตกต่ำ ช่วงที่ขายไม่ได้แล้ว อาจเป็นเพราะมีสิ่งทดแทน หรือมีสิ่งที่พัฒนาดีกว่า

ซึ่งทั้ง 4 ช่วงของ Business Cycle หรือ วงจรธุรกิจ จะสามารถเขียนเป็นกราฟได้ ดังนี้

กราฟแสดงรูปแบบของ วัฏจักรธุรกิจ หรือ Business Cycle ทั้ง 4 ขั้น

Recovery

Recovery คือ ช่วงแรกหรือช่วงฟื้นตัว (จากรอบที่แล้ว)

เป็นผลมากจากช่วงที่ 4 ซึ่งก็คือช่วงตกต่ำ ถ้าเป็นธุรกิจใหม่ใน วงจรธุรกิจ หรือ Business Cycle ส่วนนี้ก็คือช่วงแรกของการเข้าสู่ตลาดในธุรกิจนั้นๆ ที่จะต้องแนะนำให้ลูกค้ารู้จัก Brand (ซึ่งยังไม่มีใครรู้จัก)

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหม่หรือเก่า ในช่วงนี้ธุรกิจต้องเอาตัวรอดให้ได้ เมื่อเอาตัวรอดจากช่วงเริ่มต้นหรือฟื้นตัวนี้ได้ ก็จะเข้าสู่ช่วงเติบโต (Growth หรือ Expansion แล้วแต่จะเรียก) ต่อไป

Expansion

Expansion คือ ช่วงขยาย หรือ ช่วงเติบโต

เป็นช่วงกอบโกยของบริษัท ทุกอย่างเติบโตอย่างรวดเร็ว ยอดขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากลูกค้ารู้จักมากขึ้น

แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ธุรกิจยังคงต้องทำการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายอยู่ เพราะยอดขายที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่ได้มา อาจจะเป็นความสนใจชั่วครู่ของลูกค้าแล้วไม่กลับมาสนใจอีก ดังนั้น สิ่งที่สำคัญคือการซื้อซ้ำ

Peak

Peak คือ จุดสูงสุด หรือ จุดอิ่มตัว (จุดสูงสุดของ Business Cycle)

บางครั้งก็เรียกว่า Boom เป็นช่วงอิ่มตัวหรือจุดสูงสุดของบริษัท ทำยอดขายเพิ่มไม่ได้มากเท่าช่วง Expansion เพราะเราได้ลูกค้ามาเยอะสุด ๆช่วง Expansion ไปแล้ว

แต่ในช่วงนี้ บริษัทไม่ต้องทำการส่งเสริมการตลาดแล้วเช่นกัน เพราะลูกค้าต่างรู้จัก Brand และพอใจกับสินค้าอยู่แล้ว

Recession

Recession คือ ช่วงถดถอย

หลังจากช่วง Expansion เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงจุด Peak (จุดสูงสุด) การเข้าสู่ช่วงถดถอย (Recession) จะทำยอดขายที่เคยทำได้ค่อย ๆ ลดลงเรื่อย ๆ และลดลงเร็วขึ้นเรื่อย ๆ

สาเหตุที่เข้าสู่ช่วงถดถอย (Recession) อาจจะมาจาก การที่ในธุรกิจเดียวกันมีสินค้าทดแทนที่ดีกว่า หรือ เทคโนโลยีเปลี่ยนเป็นจนสินค้าของเราไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไป

บริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องหาทางปรับปรุงเพื่อเอาตัวรอดจากช่วงนี้ ถ้าหากบริษัทสามารถเอาตัวรอดจากช่วง Recession ได้ บริษัทก็จะกลับเข้าสู่ช่วงที่ 1. Recovery หรือช่วงฟื้นฟูอีกครั้ง และวนต่อไปเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เรียกว่า วงจรธุรกิจ หรือ Business Cycle

บทความที่เกี่ยวข้อง