GreedisGoods » Accounting » ส่วนลดเงินสด หรือ Cash Discount คืออะไร? ในทางบัญชี

ส่วนลดเงินสด หรือ Cash Discount คืออะไร? ในทางบัญชี

by Kris Piroj
ส่วนลดเงินสด คือ Cash Discount คือ ส่วนลด Purchase Discount คือ Sales Discount คือ

ส่วนลดเงินสด คืออะไร?

Cash Discount หรือ ส่วนลดเงินสด คือ ส่วนลดที่เจ้าหนี้การค้าให้กับลูกหนี้การค้าเพื่อกระตุ้นลูกหนี้การค้าให้จ่ายหนี้เป็นเงินสดก่อนครบกำหนดการชำระหนี้ในกรณีทั้ง 2 ฝ่ายมีการซื้อขายกันด้วยการใช้ Credit Term ซึ่งทำให้บริษัทได้รับเงินสดมาใช้หมุนเวียน

ส่วนลดเงินสด (Cash Discount) เป็นสิ่งที่จะแสดงอยู่ในรูปเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ที่ลดลง เมื่อลูกหนี้การค้าชำระเงินภายในกรอบเวลาที่กำหนด

ตัวอย่างเช่น กำหนดชำระหนี้ของบริษัท A ที่ต้องชำระหนี้ให้บริษัท B คือ 45 วัน แต่ถ้าหากว่าลูกหนี้การค้า (บริษัท A) ชำระหนี้ภายใน 15 วันจะได้รับ ส่วนลดเงินสด (Cash Discount) 3%

จากตัวอย่าง จะสามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ของส่วนลดเงินสดได้ดังนี้ “3/15, n/45” จากสัญลักษณ์ด้านบนสัญลักษณ์แต่ละตัวมีความหมายจากซ้ายไปขวา ดังนี้

  • 3 (ตัวแรก) คือ ส่วนลดที่ลูกหนี้จะได้รับถ้าหากชำระหนี้ก่อนกำหนด ในที่นี้คือ 3%
  • 15 (ตัวที่สอง) คือ กำหนดระยะเวลาที่ลูกหนี้การค้าชำระเงินสดแล้วจะได้รับส่วนลด ในที่นี้คือ 15 วัน
  • n/45 คือ กำหนดชำระหนี้ตามปกติของลูกหนี้การค้า (n ย่อมาจาก net) จากตัวอย่างคือ 45 วัน

ส่วนลดเงินสด หรือ Cash Discount คือสิ่งที่พบได้บ่อยในกรณีของการทำธุรกิจระหว่างธุรกิจด้วยกัน (B2B) ในกรณีของการที่ซัพพลายเออร์กระตุ้นลูกหนี้การค้าให้จ่ายเงินสดก่อนเวลา เพื่อนำเงินสดมาใช้หมุนเวียนในธุรกิจทันที โดยไม่ต้องรอครบกำหนดจ่ายหนี้

ในส่วนของการบันทึกบัญชี ราคาสินค้าที่ผู้ขายได้มีการให้ส่วนลดเงินสดหรือ Cash Discount จะเป็นการลงบัญชีด้วยราคาเต็มเมื่อขายสินค้าได้ ไม่ได้หักส่วนลดออกก่อนลงบัญชีเหมือนกับกรณีส่วนลดการค้า (Trade Discount)

ประเภทของส่วนลดเงินสด

สำหรับประเภทของส่วนลดเงินสดหรือ Cash Discount จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • ส่วนลดรับ (Purchase Discount)
  • ส่วนลดจ่าย (Sales Discount)

โดยส่วนลดเงินสด (Cash Discount) ทั้ง 2 ประเภท จะแตกต่างกันตามมุมมองของแต่ละฝ่ายต่อส่วนลดเงินสดที่เกิดขึ้น

ส่วนลดรับ (Purchase Discount)

ส่วนลดรับ คือ จำนวนเงินที่ผู้ซื้อ (ลูกหนี้การค้า) ได้รับจากผู้ขาย (เจ้าหนี้การค้า) จากการที่ผู้ซื้อชำระหนี้ภายในระยะเวลาเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการชำระเงิน

กล่าวคือ ส่วนลดรับ (Purchase Discount) จะเป็นรายการที่ทำให้ต้นทุนสินค้าที่ซื้อสินค้ามาขายลดลง

ส่วนลดจ่าย (Sales Discount)

ส่วนลดจ่าย คือ จำนวนเงินที่ผู้ขาย (เจ้าหนี้การค้า) ได้ลดให้ผู้ซื้อ (ลูกหนี้การค้า) จากการที่ผู้ซื้อชำระหนี้ในระยะเวลาเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการชำระเงิน

กล่าวคือ ส่วนลดจ่าย (Sales Discount) จะเป็นรายการที่ทำให้รายได้จากการขายสินค้าของผู้ขายลดลง

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด