GreedisGoods » Business » ส่วนลดเงินสด หรือ Cash Discount คืออะไร? (บัญชี)

ส่วนลดเงินสด หรือ Cash Discount คืออะไร? (บัญชี)

by K. Pair
ส่วนลดเงินสด คือ Cash Discount คือ ส่วนลด

Cash Discount หรือ ส่วนลดเงินสด คือ ส่วนลดที่เจ้าหนี้การค้าจะให้ส่วนลดกับลูกหนี้ที่จ่ายชำระหนี้เป็นเงินสดก่อนครบกำหนดการชำระหนี้ ในกรณีทั้ง 2 ฝ่ายมีการซื้อขายกันด้วยการใช้ Credit Term

ส่วนลดเงินสด หรือ Cash Discount มีประโยชน์ในการกระตุ้นลูกหนี้การค้าให้จ่ายเงินสดก่อนเวลา ซึ่งจะทำให้บริษัทได้เงินสดมาใช้หมุนเวียนในธุรกิจทันที (ไม่ต้องรอครบกำหนดจ่ายหนี้)

ตัวอย่างเช่น กำหนดชำระหนี้ของบริษัท A ที่ต้องชำระหนี้ให้บริษัท B คือ 45 วัน แต่ถ้าหากว่าลูกหนี้การค้า (บริษัท A) ชำระหนี้ภายใน 15 วันจะได้รับ ส่วนลดเงินสด (Cash Discount) 3%

จากตัวอย่าง จะสามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ดังนี้ “3/15, n/45”

จากสัญลักษณ์ด้านบน สัญลักษณ์แต่ละตัวมีความหมายดังนี้

3 (ตัวแรก) คือ ส่วนลดที่ลูกหนี้จะได้รับถ้าหากชำระหนี้ก่อนกำหนด ในที่นี้คือ 3%

15 (ตัวที่สอง) คือ กำหนดระยะเวลาที่ลูกหนี้การค้าชำระเงินสดแล้วจะได้รับส่วนลด ในที่นี้คือ 15 วัน

n/45 คือ กำหนดชำระหนี้ของลูกหนี้การค้าคือ 45 วัน (n ย่อมาจาก net)

นอกจากนี้ ในการลงบัญชีราคาสินค้าที่ผู้ขายได้มีให้ ส่วนลดเงินสด หรือ Cash Discount จะเป็นการลงบัญชีด้วยราคาเต็มเมื่อขายสินค้าได้ ไม่ได้หักส่วนลดออกก่อนลงบัญชีเหมือนกรณี ส่วนลดการค้า หรือ Trade Discount


ประเภทของส่วนลดเงินสด

สำหรับประเภทของส่วนลดเงินสด หรือ Cash Discount จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ส่วนลดรับและส่วนลดจ่าย

ส่วนลดรับ (Purchase Discount)

ส่วนลดรับ คือ จำนวนเงินที่ผู้ซื้อ (ลูกหนี้การค้า) ได้รับจากผู้ขาย (เจ้าหนี้การค้า) จากการที่ผู้ซื้อชำระหนี้ภายในระยะเวลาเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการชำระเงิน

ส่วนลดรับจะเป็นรายการที่ทำให้ต้นทุนสินค้าที่ซื้อมาขายลดลง

ส่วนลดจ่าย (Sales Discount)

ส่วนลดจ่าย คือ จำนวนเงินที่ผู้ขาย (เจ้าหนี้การค้า) ได้ลดให้ผู้ซื้อ (ลูกหนี้การค้า) จากการที่ผู้ซื้อชำระหนี้ในระยะเวลาเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการชำระเงิน

ส่วนลดจ่ายจะเป็นรายการที่ทำให้รายได้จากการขายสินค้าลดลง

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด