GreedisGoods » International Business » CFS และ CY คืออะไร? เงื่อนไขการขนส่ง CY กับ CFS

CFS และ CY คืออะไร? เงื่อนไขการขนส่ง CY กับ CFS

by Kris Piroj
CFS คือ Container Freight Station เงื่อนไข CY คือ Container Yard เงื่อนไข CFS และ CY

CFS และ CY คืออะไร?

CFS และ CY คือ เงื่อนไของสถานที่ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าใส่ตู้ Container และสถานที่ในการนำสินค้าออกจากตู้ Container เป็นเหมือนต้นทางและปลายทางของสินค้า ซึ่งเงื่อนไขโดยปกติจะเห็นในลักษณะของ “CY/CFS” อ่านว่า “Container Yard to Container Freight Station”

  • ทั้ง CFS และ CY คือชื่อย่อที่บอกสถานที่บรรจุสินค้าใส่ตู้คอนเทนเนอร์ และสถานที่ที่นำสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์
  • CY ย่อมาจาก Container Yard คือการบรรจุสินค้าใส่ตู้คอนเทนเนอร์ หรือ นำสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ ณ ลานตู้คอนเทนเนอร์ของตนเอง
  • CFS ย่อมาจาก Container Freight Station คือการบรรจุสินค้า หรือ การนำสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ ณ ลานตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทขนส่ง
  • ปกติ CFS กับ CY จะเขียนคู่กันโดยมี “เครื่องหมาย /” ขั้นกลาง เช่น CY/CFS โดยตัวหน้าคือสถานที่บรรจุสินค้าเข้าตู้ และตัวหลังคือสถานที่นำสินค้าออกจากตู้

เพื่อทำความเข้าใจเงื่อนไข CY และ CFS ทั้ง 4 รูปแบบ ก่อนอื่นเริ่มจากทำความรู้จักความหมายของทั้ง 2 เงื่อนไขกันก่อนว่าหมายถึงอะไรบ้างทั้งในกรณีการนำเข้า (Import) และกรณีของการส่งออก (Export)

CY ย่อมาจาก Container Yard

CY คือ การบรรจุสินค้าใส่ตู้คอนเทนเนอร์ หรือ นำสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ ณ ลานตู้คอนเทนเนอร์ของตนเอง ตามชื่อ Container Yard (ซึ่งคำว่า Container Yard แปลว่า ลานตู้คอนเทนเนอร์นั่นเอง)

กรณีการส่งออก CY คือ การลากตู้คอนเทนเนอร์เปล่ามาบรรจุสินค้าที่โกดังหรือโรงงานของตนเอง (โกดังหรือโรงงานของผู้ส่งออก)

กรณีการนำเข้า CY คือ การที่ผู้นำเข้าลากตู้คอนเทนเนอร์สินค้าจากท่าเรือไปยังลานตู้คอนเทนเนอร์ของตน เพื่อเปิดตู้นำสินค้าออก (และหลังจากนั้นลากตู้เปล่าไปคืน)

CFS ย่อมาจาก Container Freight Station

CFS คือ การบรรจุสินค้า หรือ การนำสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ ณ ลานตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทขนส่ง (Freight)

กรณีส่งออก CFS คือ การบรรทุกสินค้าที่จะส่งออกไปยังลานตู้คอนเทนเนอร์ของ Freight Forwarder ที่เราจะใช้ตู้ของเค้าส่งออก แล้วนำสินค้าที่เราขนไปบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์

กรณีนำเข้า CFS คือ การที่ผู้นำเข้านำสินค้าที่นำเข้าออกจากตู้ ณ ลานตู้คอนเทนเนอร์ของ Freight Forwarder แล้วขนสินค้าที่เอาออกมาจากตู้กลับ

สาเหตุที่ต้องเดินทางไปที่ลานตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัท Freight Forwarder เป็นเพราะใน 1 ตู้จะประกอบไปด้วยสินค้าของลูกค้าของบริษัท Freight Forwarder หลายราย จึงเป็นสาเหตุทำให้ไม่สามารถลากตู้ไปหาลูกค้ารายใดรายหนึ่งได้นั่นเอง


วิธีอ่านเงื่อนไข CY และ CFS

อย่างที่ได้อธิบายเอาไว้ในตอนต้นว่าเงื่อนไข CY และ CFS จะอยู่ในลักษณะของ “CY/CFS” จากสัญลักษณ์ แต่ละส่วนจะสามารถแปลความหมายได้ ดังนี้

  • ตัวหน้า หมายถึง เงื่อนไขของฝั่งส่งออก
  • ตัวหลัง หมายถึง เงื่อนไขของฝั่งผู้นำเข้า
  • เครื่องหมาย / อ่านว่า to

โดยเงื่อนไขการนำสินค้าเข้าตู้และการนำสินค้าออกจากตู้จะมีอยู่ทั้งหมด 4 แบบ ดังนี้

CY/CY หรือ Container Yard to Container Yard คือ ผู้ส่งออกลากตู้คอนเทนเนอร์เปล่ามาบรรจุสินค้าที่ลาน โกดัง หรือโรงงานของตน, ผู้นำเข้าลากตู้มาเปิดที่ลานตู้คอนเทนเนอร์หรือโกดังของตน

CFS/CFS หรือ Container Freight Station to Container Freight Station คือ ผู้ส่งออกบรรทุกสินค้าที่จะส่งออกไปบรรจุใส่ตู้ Container ที่ลานตู้ของ Freight Forwarder, ผู้นำเข้านำสินค้าออกจากตู้ ณ ลานตู้ของ Freight Forwarder และขนสินค้ากลับเอง

CY/CFS หรือ Container Yard to Container Freight Station คือ ผู้ส่งออกลากตู้คอนเทนเนอร์เปล่ามาบรรจุสินค้าที่ลาน โกดังหรือโรงงานของตน, ผู้นำเข้านำสินค้าออกจากตู้ ณ ลานตู้ของ Freight Forwarder และขนสินค้ากลับเอง

CFS/CY หรือ Container Freight Station to Container Yard คือ ผู้ส่งออกบรรทุกสินค้าที่จะส่งออกไปบรรจุใส่ตู้ Container ที่ลานตู้ของ Freight Forwarder, ผู้นำเข้าลากตู้มาเปิดที่ลานตู้คอนเทนเนอร์หรือโกดังของตน

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด