Home Business CFS และ CY คือ อะไร? เงื่อนไขการขนส่ง CY กับ CFS

CFS และ CY คือ อะไร? เงื่อนไขการขนส่ง CY กับ CFS

by greedisgoods
CFS คือ CY คือ เงื่อนไข CFS และ CY คือ Container Yard Container Freight StationCFS คือ CY คือ เงื่อนไข CFS และ CY คือ Container Yard Container Freight Station

เงื่อนไข CFS กับ CY คือ อะไร? และต่างกันอย่างไร มาทำความเข้าใจกับเงื่อนไข Container Yard และ Container Freight Station

CFS และ CY คือ เงื่อนไของสถานที่ ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าใส่ตู้ Container และสถานที่ในการนำสินค้าออกจากตู้ Container ซึ่งเงื่อนไขโดยปกติจะเห็นในลักษณะของ “CY/CFS” อ่านว่า “Container Yard to Container Freight Station”

เลือกอ่านหัวข้อที่ต้องการ

เพื่อทำความเข้าใจเงื่อนไข CY และ CFS ทั้ง 4 รูปแบบ ก่อนอื่นเริ่มจากทำความรู้จักความหมายของทั้ง 2 เงื่อนไขกันก่อน

CY ย่อมาจาก Container Yard

CY คือ การบรรจุสินค้าใส่ตู้คอนเทนเนอร์ หรือ นำสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ ณ ลานตู้คอนเทนเนอร์ของตนเอง ตามชื่อ Container Yard โดยคำว่า Container Yard แปลว่า ลานตู้คอนเทนเนอร์นั่นเอง

กรณีการส่งออก CY คือ การลากตู้คอนเทนเนอร์เปล่ามาบรรจุสินค้าที่โกดังหรือโรงงานของตน

กรณีการนำเข้า CY คือ การที่ผู้นำเข้าลากตู้คอนเทนเนอร์สินค้าจากท่าเรือไปยังลานตู้คอนเทนเนอร์ของตน เพื่อเปิดตู้นำสินค้าออก (และหลังจากนั้นลากตู้เปล่าไปคืน)


CFS ย่อมาจาก Container Freight Station

CFS คือ การบรรจุสินค้า หรือ การนำสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ ณ ลานตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทขนส่ง (Freight)

กรณีส่งออก CFS คือ การบรรทุกสินค้าที่จะส่งออกไปยังลานตู้คอนเทนเนอร์ของ Freight Forwarder ที่เราจะใช้ตู้ของเค้าส่งออก แล้วนำสินค้าที่เราขนไปบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์

กรณีนำเข้า CFS คือ การที่ผู้นำเข้านำสินค้าที่นำเข้าออกจากตู้ ณ ลานตู้คอนเทนเนอร์ของ Freight Forwarder แล้วขนสินค้าที่เอาออกมาจากตู้กลับ


วิธีอ่านเงื่อนไข CY และ CFS

อย่างที่ได้อธิบายเอาไว้ในตอนต้นว่าเงื่อนไข CY และ CFS จะอยู่ในลักษณะของ “CY/CFS” โดยสามารถแปลความหมายได้ ดังนี้

  • ตัวหน้า หมายถึง เงื่อนไขของฝั่งส่งออก
  • ตัวหลัง หมายถึง เงื่อนไขของฝั่งผู้นำเข้า
  • เครื่องหมาย / อ่านว่า to

โดยเงื่อนไขการนำสินค้าเข้าตู้และการนำสินค้าออกจากตู้จะมีอยู่ทั้งหมด 4 แบบ ดังนี้

CY/CY หรือ Container Yard to Container Yard คือ ผู้ส่งออกลากตู้คอนเทนเนอร์เปล่ามาบรรจุสินค้าที่ลาน โกดัง หรือโรงงานของตน, ผู้นำเข้าลากตู้มาเปิดที่ลานตู้คอนเทนเนอร์หรือโกดังของตน

CFS/CFS หรือ Container Freight Station to Container Freight Station คือ ผู้ส่งออกบรรทุกสินค้าที่จะส่งออกไปบรรจุใส่ตู้ Container ที่ลานตู้ของ Freight Forwarder, ผู้นำเข้านำสินค้าออกจากตู้ ณ ลานตู้ของ Freight Forwarder และขนสินค้ากลับเอง

CY/CFS หรือ Container Yard to Container Freight Station คือ ผู้ส่งออกลากตู้คอนเทนเนอร์เปล่ามาบรรจุสินค้าที่ลาน โกดังหรือโรงงานของตน, ผู้นำเข้านำสินค้าออกจากตู้ ณ ลานตู้ของ Freight Forwarder และขนสินค้ากลับเอง

CFS/CY หรือ Container Freight Station to Container Yard คือ ผู้ส่งออกบรรทุกสินค้าที่จะส่งออกไปบรรจุใส่ตู้ Container ที่ลานตู้ของ Freight Forwarder, ผู้นำเข้าลากตู้มาเปิดที่ลานตู้คอนเทนเนอร์หรือโกดังของตน

บทความที่เกี่ยวข้อง