GreedisGoods » International Business » CIF คืออะไร? เงื่อนไขของ Incoterm CIF

CIF คืออะไร? เงื่อนไขของ Incoterm CIF

by Kris Piroj
CIF คือ Cost Insurance Freight คือ Incoterm CIF

CIF คืออะไร?

CIF คือ Cost Insurance and Freight เป็น Incoterms รูปแบบหนึ่งที่ประกอบไปด้วยราคาสินค้า (Cost) ค่าประกัน (Insurance) และค่าขนส่ง (Freight) ตามชื่อเต็มของ CIF ซึ่งเป็นรูปแบบ Incoterms ที่ความรับผิดชอบของผู้ขายหรือผู้ส่งออกจะสิ้นสุดและถ่ายโอนไปยังผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าเมื่อยกสินค้าขึ้นวางบนเรือที่ท่าเรือต้นทาง

โดย Cost Insurance and Freight หรือ CIF เป็น Incoterms รูปแบบหนึ่งจาก Incoterms 11 รูปแบบ ที่ถูกกำหนดโดยสภาหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce หรือ ICC)

สำหรับหน้าที่ของ Incoterms แบบ CIF คือการใช้เป็นกำหนดขอบเขตให้ผู้ซื้อและผู้ขายรู้ถึง:

  • ขอบเขตความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและประกัน
  • จุดส่งมอบและจุดรับสินค้า
  • ใครคือผู้รับผิดชอบหากสินค้าเกิดความเสียหาย จากความเสี่ยงรูปแบบต่างๆ

CIF หรือ Cost Insurance and Freight (ระบุท่าเรือปลายทาง) คือเงื่อนไข Incoterms 2020 ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางทะเลหรือทางน้ำในแผ่นดินเท่านั้น

ความรับผิดชอบของ Incoterms แบบ Cost Insurance and Freight

ความหมายของ Term CIF คือ Cost Insurance Freight ตามชื่อ ซึ่งการระบุราคาด้วย CIF term ในราคาแบบ CIF จะประกอบไปด้วย ราคาสินค้า + ค่าประกัน + ค่าขนส่ง

นอกจากนี้ CIF หรือ Cost Insurance and Freight จะมีวงเล็บอยู่ด้านหลังด้วย ตัวอย่างเช่น CIF (Bangkok) ซึ่งในวงเล็บจะเป็นตัวระบุ “ท่าเรือปลาย” จากตัวอย่างจะหมายความว่า ท่าเรือปลายทาง คือ ท่าเรือกรุงเทพ

ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเงื่อนไข Incoterms แบบ Cost Insurance and Freight หรือ CIF คือเงื่อนไขที่เหมือนกันกับเงื่อนไข CFR หรือ Cost and Freight เกือบทุกอย่าง โดยมีความต่างเพียงข้อเดียวที่เพิ่มเข้ามาใน CIF คือ ความรับผิดชอบการทำประกันสินค้าที่เป็นหน้าที่ของผู้ขายหรือผู้ส่งออก

เงื่อนไข CIF ผู้ส่งออก

ในเงื่อนไข CIF ผู้ส่งออกจะหมดความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงเมื่อผู้ส่งออกนำสินค้าขึ้นไปวางบนเรือ ณ ท่าเรือประเทศผู้ส่งออก (ท่าเรือต้นทาง)

โดยผู้ส่งออกจะเป็นผู้จ่ายค่าประกันสินค้าที่ส่งออก ค่าระวางเรือ ค่าขนส่งในประเทศผู้ส่งออก ดำเนินพิธีการศุลกากรขาออก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้า และความรับผิดชอบในการขนส่งสินค้าจะสิ้นสุดที่ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือปลายทางเท่านั้น โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขนสินค้าลงจากเรือ

ทำให้ภาระและค่าใช้จ่ายที่ผู้ขายหรือผู้ส่งออกต้องรับผิดชอบจะประกอบด้วยการจัดเตรียมสินค้า, ใบกำกับสินค้า, การตรวจสอบสินค้า (วัด ชั่งน้ำหนัก นับจำนวน), เอกสารส่งออก, การทำพิธีการศุลกากรขาออก, ค่าประกันภัยสินค้าที่ส่งออก, และค่าใช้จ่ายในการขนส่งจนถึงท่าเรือปลายทางที่ระบุใน CFR Term

เงื่อนไข CIF ผู้นำเข้า

ในส่วนของผู้นำเข้าจะเป็นผู้รับความเสี่ยงเองหลังจากที่สินค้าถูกยกขึ้นวางบนเรือทันทีที่พ้นกราบเรือ แต่มีประกันอยู่แล้วเพราะผู้ส่งออกเป็นผู้รับหน้าที่ในการจัดการเรื่องการทำประกันสินค้าไว้แล้ว

จากนั้นผู้นำเข้าเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องอื่น ๆ เองทุกอย่างหลังจากนั้น อย่างเช่น ค่าใช้จ่ายในการยกสินค้าออกจากเรือ พิธีศุลกากรขาเข้า การขนส่งหลังจากนั้น

ทำให้ภาระและหน้าที่รับผิดชอบด้านการขนส่งสินค้าของผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าตามเงื่อนไข CIF หรือ Cost Insurance and Freight จะเริ่มต้นตั้งแต่การยกสินค้าลงจากเรือ ณ ท่าเรือปลายทางเป็นต้นไป, จัดหาใบอนุญาตนำเข้า, การทำพิธีศุลกากรขาเข้า, ค่าภาษีอากร, การขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ, และการนำสินค้าลงจากตู้คอนเทนเนอร์ในปลายทางที่ต้องการ

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด