GreedisGoods » Business » Code of Conduct คืออะไร? จรรยาบรรณธุรกิจสำคัญอย่างไร

Code of Conduct คืออะไร? จรรยาบรรณธุรกิจสำคัญอย่างไร

by Kris Piroj
Code of Conduct คือ จรรยาบรรณธุรกิจ คือ ตัวอย่าง การจัดทำ

Code of Conduct คืออะไร?

Code of Conduct คือ จรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเป็นชุดแนวปฏิบัติต่อผู้อื่นในการดำเนินธุรกิจ ที่ถูกกำหนดขึ้นตามการจัดทำ Code of Conduct ภายในขององค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ค่านิยม วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล

เป้าหมายของ Code of Conduct หรือจรรยาบรรณธุรกิจคือการใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติของทุกคนในองค์กรเข้าใจจริยธรรมการดำเนินธุรกิจขององค์กรและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและปฏิบัติตามกฎหมาย

ตัวอย่างเช่น นโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy), ประเด็นการล่วงละเมิดทางเพศในองค์กร, การใช้ข้อมูลภายในบริษัทเพื่อหาผลประโยชน์, จรรยาบรรณในการโฆษณาสินค้า, และการรักษาความลับขององค์กร เป็นต้น

กล่าวคือ Code of Conduct เป็นชุดของกฎที่จัดทำให้ทุกคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร กรรมการ และพนักงานปฏิบัติตาม เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

เมื่อดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) จะช่วยให้บริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดี ได้รับความเชื่อถือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็น คู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ซัพพลายเออร์ และที่สำคัญคือช่วยเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

การจัดทำ Code of Conduct

การจัดทำ Code of Conduct คือการกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีพื้นฐานที่สอดคล้องกับตามวัตถุประสงค์ ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร

ทั้งนี้ การระบุ Code of Conduct อาจเป็นคำอธิบายถึงแนวปฏิบัติอย่างง่ายโดยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเนื้อหาที่ซับซ้อน เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและการปฏิบัติตาม

ในการจัดทำ Code of Conduct (จรรยาบรรณธุรกิจ) โดยพื้นฐานจะประกอบไปด้วยแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่อไปนี้:

  • ความซื่อสัตย์ (Integrity)
  • ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
  • การรักษาความลับ (Confidentiality)

ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นเป็นหัวข้อที่ครอบคลุมไปถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจพื้นฐานทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น การขัดกันของผลประโยชน์, การเลือกปฏิบัติ, การรักษาความลับขององค์กร, ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า, การกลั่นแกล้งภายในองค์กร, หรือแม้กระทั่งเรื่องการลาหยุดล่วงหน้าของพนักงาน

ตัวอย่าง Code of Conduct

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy) ไม่ว่าจะเป็นการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และการทำธุรกิจหรือถือหุ้นของบริษัทที่แข่งขันกับบริษัท

การหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Securities Trading & Inside Information Policy) รวมถึงการให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท การรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการหรือพนักงานที่อยู่ในกลุ่มของผู้ที่รู้ข้อมูลภายในบริษัท

นโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า และคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ลูกค้า (Customer Relations & Product Quality Policy) ที่เป็นไปตามมาตรฐาน และความคาดหวังของลูกค้า ตลอดจนประเด็นการรักษาความลับของลูกค้า

นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ (Suppliers & Creditors Policy) ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

นโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท

การปฏิบัติตนของพนักงาน และการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น (Employee Practice Policy) ซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ ซื้อสัตย์ และเคารพในพนักงานอื่น

การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท (Corporate Assets Policy) ที่เกี่ยวข้องในประเด็นความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัท การใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สินที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน ตลอดจนความลับของบริษัท

นอกจากนี้ ยังสามารถดูตัวอย่าง Code of Conduct ขอบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไหนก็ได้ในหน้า Investor Relation ตัวอย่างเช่น JPMorgan Chase

ข้อมูลบางส่วนอ้างอิงจาก: Cambridge.org

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด