Home » Economics » Complementary Goods คือ อะไร? (สินค้าประกอบกัน)

Complementary Goods คือ อะไร? (สินค้าประกอบกัน)

by K. Pairoj

สินค้าประเภท Complementary Goods คือ อะไร? มาทำความรู้จักกับ Complementary Good หรือ สินค้าประกอบกัน ในทางเศรษฐศาสตร์

Complementary Goods คือ สินค้าประกอบกัน หมายถึงสินค้าที่ต้องใช้ประกอบกันหรือ สินค้าที่ต้องใช้ร่วมกัน ระหว่างสินค้า 2 ชนิดขึ้นไป ถ้าหากผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดหนึ่ง ผู้บริโภคก็จะต้องซื้อสินค้าอีกประเภทเพื่อใช้ประกอบกันด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าที่ต้องใช้ร่วมกันตามลักษณะของ Complementary Goods จะมีความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ ถ้าสินค้า A และสินค้า B ต้องใช้ร่วมกัน

เมื่อความต้องการ (Demand) สินค้า A เพิ่มขึ้น ความต้องการสินค้า B ก็จะเพิ่มขึ้นตาม

เมื่อความต้องการ (Demand) สินค้า A ลดลง ความต้องการสินค้า B ก็จะลดลงตาม

ตัวอย่างของ Complementary Goods ที่เห็นได้บ่อย ๆ คือ กาแฟกับน้ำตาล รถยนต์กับน้ำมัน


ราคากับ Demand ของ Complementary Goods

นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างราคา (Price) ของสินค้าชนิดหนึ่ง จะเป็นไปในทิศทางตรงข้ามกับ ปริมาณความต้องการซื้อ (Demand) ของสินค้าที่ต้องใช้ร่วมกัน

เพราะว่าราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น จะทำให้ความต้องการสินค้า (Demand) นั้น ๆ ลดลงตาม กฎของอุปสงค์ (Law of Demand) และเมื่อระดับความต้องการสินค้าลดลง ก็จะส่งผลไปถึงความต้องการของสินค้าที่ต้องใช้ร่วมกันจน Demand ลดลงตามไปด้วยนั่นเอง

โดยกราฟด้านล่างจะแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างราคา (Price) ของสินค้าชนิดหนึ่ง จะเป็นไปในทิศทางตรงข้ามกับ ปริมาณความต้องการซื้อ (Demand) ของสินค้าที่ต้องใช้ร่วมกัน ในที่นี้คือกาแฟกับน้ำตาล

กราฟ Complementary Goods คือ สินค้าประกอบกัน สินค้าใช้ร่วมกัน Complementary Good

จากกราฟจะเห็นว่า เมื่อราคากาแฟเพิ่มขึ้นจาก P1 ไปเป็น P2 จนทำให้ความต้องการกาแฟลดลงตาม Law of Demand ก็จะทำให้ความต้องการซื้อน้ำตาลของผู้บริโภคลดลงด้วยจากจุด Q2 เหลือ Q1

หรือพูดแบบเป็นภาษาคนก็คือ ถ้าหากราคากาแฟเพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้กาแฟขายได้น้อยลง เมื่อกาแฟขายได้น้อยลง น้ำตาลที่เป็นสินค้าที่ต้องใช้ร่วมกัน หรือที่เราเรียกว่า สินค้าประกอบกัน (Complementary Goods) ก็จะขายได้น้อยลงไปด้วย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Law of Demand หรือ กฎของอุปสงค์

บทความที่เกี่ยวข้อง