GreedisGoods » Economics » Complementary Goods คืออะไร? สินค้าประกอบกันเป็นอย่างไร

Complementary Goods คืออะไร? สินค้าประกอบกันเป็นอย่างไร

by Kris Piroj
Complementary Goods คือ สินค้าประกอบกัน คือ สินค้าประกอบกัน ในทางเศรษฐศาสตร์ Complementary Good

Complementary Goods คือ สินค้าประกอบกัน หมายถึงสินค้าที่ต้องใช้ประกอบกันหรือสินค้าที่ต้องใช้ร่วมกันระหว่างสินค้า 2 ชนิดขึ้นไป ถ้าหากผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดหนึ่งผู้บริโภคก็จำเป็นที่จะต้องซื้อสินค้าอีกประเภทเพื่อใช้ประกอบกันด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าที่ต้องใช้ร่วมกันตามลักษณะของ Complementary Goods จะมีความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หรือพูดให้ง่ายกว่านั้นก็คือ ถ้าหากใช้สินค้า A ก็จะต้องใช้สินค้า B ร่วมกัน

เมื่อความต้องการ (Demand) สินค้า A เพิ่มขึ้น ความต้องการสินค้า B ก็จะเพิ่มขึ้นตาม

เมื่อความต้องการ (Demand) สินค้า A ลดลง ความต้องการสินค้า B ก็จะลดลงตาม

ตัวอย่างของ Complementary Goods ที่เห็นได้บ่อยได้ชีวิตประจำวัน คือ กาแฟกับน้ำตาล และรถยนต์กับน้ำมัน เป็นต้น


ราคากับ Demand ของ Complementary Goods

นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างราคา (Price) ของสินค้าชนิดหนึ่งจะเป็นไปในทิศทางตรงข้ามกับปริมาณความต้องการซื้อ (Demand) ของสินค้าที่ต้องใช้ร่วมกัน

เพราะว่าราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ความต้องการสินค้า (Demand) นั้น ๆ ลดลงตาม กฎของอุปสงค์ (Law of Demand) และเมื่อระดับความต้องการสินค้าลดลง ก็จะส่งผลไปถึงความต้องการของสินค้าที่ต้องใช้ร่วมกันจน Demand ลดลงตามไปด้วยนั่นเอง

โดยกราฟด้านล่างจะแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างราคา (Price) ของสินค้าชนิดหนึ่ง จะเป็นไปในทิศทางตรงข้ามกับ ปริมาณความต้องการซื้อ (Demand) ของสินค้าที่ต้องใช้ร่วมกัน ในที่นี้คือกาแฟกับน้ำตาล

กราฟ Complementary Goods คือ สินค้าที่ใช้ร่วมกันในทางเศรษฐศาสตร์ สินค้าประกอบกัน สินค้าใช้ร่วมกัน
กราฟ Complementary Goods

จากกราฟจะเห็นว่า เมื่อราคากาแฟเพิ่มขึ้นจาก P1 ไปเป็น P2 จนทำให้ความต้องการกาแฟลดลงตาม Law of Demand ก็จะทำให้ความต้องการซื้อน้ำตาลของผู้บริโภคลดลงด้วยจากจุด Q2 เหลือ Q1

หรือพูดแบบเป็นภาษาคนก็คือ ถ้าหากราคากาแฟเพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้กาแฟขายได้น้อยลง เมื่อกาแฟขายได้น้อยลง น้ำตาลที่เป็นสินค้าที่ต้องใช้ร่วมกัน หรือที่เราเรียกว่า สินค้าประกอบกัน (Complementary Goods) ก็จะขายได้น้อยลงไปด้วย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Law of Demand หรือ กฎของอุปสงค์

บทความที่เกี่ยวข้อง