GreedisGoods » Economics » Complementary Goods คือ อะไร? (สินค้าประกอบกัน)

Complementary Goods คือ อะไร? (สินค้าประกอบกัน)

by K. Pair

Complementary Goods คือ สินค้าประกอบกัน หมายถึงสินค้าที่ต้องใช้ประกอบกันหรือสินค้าที่ต้องใช้ร่วมกัน ระหว่างสินค้า 2 ชนิดขึ้นไป ถ้าหากผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดหนึ่ง ผู้บริโภคก็จะต้องซื้อสินค้าอีกประเภทเพื่อใช้ประกอบกันด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าที่ต้องใช้ร่วมกันตามลักษณะของ Complementary Goods จะมีความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ ถ้าใช้สินค้า A ก็ต้องใช้สินค้า B ร่วมกัน

เมื่อความต้องการ (Demand) สินค้า A เพิ่มขึ้น ความต้องการสินค้า B ก็จะเพิ่มขึ้นตาม

เมื่อความต้องการ (Demand) สินค้า A ลดลง ความต้องการสินค้า B ก็จะลดลงตาม

ตัวอย่างของ Complementary Goods ที่เห็นได้บ่อย ๆ คือ กาแฟกับน้ำตาล รถยนต์กับน้ำมัน


ราคากับ Demand ของ Complementary Goods

นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างราคา (Price) ของสินค้าชนิดหนึ่ง จะเป็นไปในทิศทางตรงข้ามกับ ปริมาณความต้องการซื้อ (Demand) ของสินค้าที่ต้องใช้ร่วมกัน

เพราะว่าราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น จะทำให้ความต้องการสินค้า (Demand) นั้น ๆ ลดลงตาม กฎของอุปสงค์ (Law of Demand) และเมื่อระดับความต้องการสินค้าลดลง ก็จะส่งผลไปถึงความต้องการของสินค้าที่ต้องใช้ร่วมกันจน Demand ลดลงตามไปด้วยนั่นเอง

โดยกราฟด้านล่างจะแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างราคา (Price) ของสินค้าชนิดหนึ่ง จะเป็นไปในทิศทางตรงข้ามกับ ปริมาณความต้องการซื้อ (Demand) ของสินค้าที่ต้องใช้ร่วมกัน ในที่นี้คือกาแฟกับน้ำตาล

กราฟ Complementary Goods คือ สินค้าประกอบกัน สินค้าใช้ร่วมกัน Complementary Good

จากกราฟจะเห็นว่า เมื่อราคากาแฟเพิ่มขึ้นจาก P1 ไปเป็น P2 จนทำให้ความต้องการกาแฟลดลงตาม Law of Demand ก็จะทำให้ความต้องการซื้อน้ำตาลของผู้บริโภคลดลงด้วยจากจุด Q2 เหลือ Q1

หรือพูดแบบเป็นภาษาคนก็คือ ถ้าหากราคากาแฟเพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้กาแฟขายได้น้อยลง เมื่อกาแฟขายได้น้อยลง น้ำตาลที่เป็นสินค้าที่ต้องใช้ร่วมกัน หรือที่เราเรียกว่า สินค้าประกอบกัน (Complementary Goods) ก็จะขายได้น้อยลงไปด้วย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Law of Demand หรือ กฎของอุปสงค์

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด