GreedisGoods » Marketing » Corporate Identity คืออะไร? อัตลักษณ์องค์กร (CI) มาจากไหน

Corporate Identity คืออะไร? อัตลักษณ์องค์กร (CI) มาจากไหน

by Kris Piroj
Corporate Identity คือ อัตลักษณ์องค์กร Brand CI คือ อะไร

Corporate Identity คืออะไร?

Corporate Identity คือ อัตลักษณ์องค์กร เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่องค์กรต้องการนำเสนอสู่สาธารณะ เพื่อทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกรับรู้ตัวตนและจดจำองค์กรได้ตาม Corporate Identity หรือ CI ที่องค์กรได้ถ่ายทอดออกไป

ในองค์กรที่มี Corporate Identity (CI) หรือ CI Branding ที่แข็งแกร่ง จะช่วยให้องค์กรโดเด่นท่ามกลางคู่แข่งมากมายและง่ายต่อการเป็นที่จดจำจากทั้งผู้ที่เป็นลูกค้า ผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้า ผู้ที่ไม่ใช่ลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) อื่น ๆ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมที่ตลาดมีการแข่งขันสูง

โดย Corporate Identity สามารถถ่ายทอดออกมาได้ผ่านองค์ประกอบภายนอกที่ผู้คนสามารถรับรู้ได้ทางกายภาพ อย่างเช่น ผ่านการออกแบบโลโก้ ชุดสี แบบอักษร บรรจุภัณฑ์ และวิธีการดีไซน์เนื้อหาที่เผยแพร่ เป็นต้น คล้ายกับ Brand Identity (อัตลักษณ์ของแบรนด์)

ในขณะที่ Brand Identity หรือ อัตลักษณ์ของแบรนด์ เป็นสิ่งที่กว้างขึ้น และไม่ได้ครอบคลุมเพียงแค่องค์ประกอบเฉพาะทางกายภาพที่สามารถรับรู้ได้ทันทีขององค์กรหรือบริษัทเท่านั้น แต่ Brand Identity จะรวมไปถึงค่านิยม พันธกิจ บุคลิกภาพ ประสบการณ์ของลูกค้า ความเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่แบรนด์สร้างขึ้นกับผู้บริโภค และกลยุทธ์ของแบรนด์โดยรวม

กล่าวคือ Corporate Identity หรือ CI คือเครื่องมือสำหรับการสะท้อนอัตลักษณ์บางอย่างที่องค์กรต้องการการเป็นและต้องการสะท้อนออกมาสู่สาธารณะด้วยรูปแบบทางกายภาพต่าง ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างแบรนด์ และง่ายต่อการเป็นที่จดจำและเข้าไปอยู่ในใจของคนทั่วไป

ทำให้ Corporate Identity (CI) หรือ CI Branding มักจะถูกพูดถึงเมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบ และการทำคอนเทนต์ของแบรนด์มากกว่า

Corporate Identity เกิดจากอะไร?

ในภาพรวม Corporate Identity คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ภายนอกที่ผู้คนสามารถรับรู้ได้ทางการภาพ โดยมีเป้าหมายในการสะท้อนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งภายและภายนอกรับรู้ได้ว่าองค์กรเกี่ยวกับอะไร ทำอะไร และเพื่อความโดดเด่นที่ง่ายต่อการเป็นที่จดจำ

ทำให้โดยทั่วไป Corporate Identity จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ ดังนี้:

  • การออกแบบโลโก้ (Logo) ที่สื่อสารว่าองค์กรเกี่ยวกับอะไร ง่ายต่อการจดจำ และไม่ซับซ้อนเกินไป
  • สี (Color Palette) ที่ใช้สะท้อนตัวตนของแบรนด์ การเลือกสีที่เป็นเอกลักษณ์จะทำให้ผู้คนสามารถจดจำแบรนด์ได้เหมือนการที่เห็นคู่สีพื้นสีน้ำเงินฟอนต์สีเหลืองแล้วนึกถึง IKEA ได้ทันที
  • การจัดวางตัวอักษร (Typography) เกี่ยวข้องกับทั้งแบบอักษร (Fonts) ที่องค์กรเลือกใช้ น้ำหนักของฟอนต์ ตลอดจนวิธีเว้นวรรค
  • บรรจุภัณฑ์ (Packaging) และฉลาก (Label) เป็นส่วนช่วยให้ผู้คนจดจำสินค้าของแบรนด์ได้ อย่างเช่น คุกกี้กล่องแดง Arsenal และ Imperial
  • การตกแต่งร้าน (Physical Evidence) ของสถานที่ที่ให้บริการลูกค้าในกรณีของธุรกิจบริการ หรือหน้าร้านในธุรกิจที่มีหน้าร้าน ซึ่งควรเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและเหมาะกับรูปแบบของธุรกิจที่ให้บริการ
  • เครื่องแบบ (Uniforms) ของพนักงานและบุคลากรในองค์กร ในกรณีที่ไม่มีเครื่องแบบขององค์กรอาจจะเป็นเพียง Dress Code ร่วมกันภายในองค์กรก็ได้
  • คำขวัญ (Slogan) ที่สอดคล้องกับธุรกิจและวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร

CI สร้างประโยชน์อะไรให้กับแบรนด์?

ประโยชน์ของ Corporate Identity เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างความแตกต่างและภาพจำขององค์กรให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องสามารถจดจำและแยกออกจากคู่แข่งมากมายในตลาด แต่จะยังไม่เกี่ยวกับคุณภาพและประสบการณ์จากการใช้สินค้าเหมือนกับ Brand Identity ทำให้โดยพื้นฐาน Corporate Identity หรือ CI สร้างข้อได้เปรียบให้กับธุรกิจ ดังนี้

การจดจำแบรนด์ และความแตกต่าง ความเป็นเอกลักษณ์ที่เกิดขึ้นจาก Corporate Identity ที่แข็งแกร่งช่วยในการสร้างการจดจำแบรนด์ ผ่านการใช้โลโก้ สี และองค์ประกอบภาพที่สอดคล้องกันในแพลตฟอร์มต่าง ๆ และวิธีที่องค์กรสื่อการตลาด ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าระบุและจดจำแบรนด์ได้ง่ายขึ้น ตลอดจนสามารถแยกแบรนด์ออกจากสินค้าแบบเดียวกันท่ามกลางการแข่งขันภายในตลาด

ภาพลักษณ์ของความเป็นมืออาชีพ Brand CI ที่ชัดเจนและดูน่าเชื่อถือจะสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือให้กับบริษัทให้กับลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

การสร้างคุณค่าให้กับตราสินค้า ความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเกิดขึ้นจากการออกแบบ Corporate Identity เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ของลูกค้ากับสินค้า กล่าวคือ เมื่อลูกค้าเห็นและจดจำองค์ประกอบของ Corporate Identity อย่างสม่ำเสมอจะช่วยการตอกย้ำความไว้วางใจและความภักดีในตราสินค้า ซึ่งนำไปสู่การซื้อซ้ำและการสนับสนุนในรูปแบบอื่น ๆ

ความสอดคล้องในการสื่อสารทางการตลาด การมี Corporate Identity ที่ชัดเจน จะช่วยเป็นกรอบให้กับการสื่อสารทางการตลาดระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคผ่านการออกแบบที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตัวอย่างที่ง่ายที่สุด คือ การออกแบบกราฟิกบนโซเชียลมีเดียของแต่ละธนาคาร

การกระตุ้นความภาคภูมิใจและแรงจูงใจของพนักงาน ผ่านความรู้สึกมีส่วนร่วมและความภาคภูมิใจในองค์กรที่มี Corporate Identity ที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ การที่พนักงานมีความรู้สึกที่สอดคล้องกับ Corporate Identity เหล่านี้ยังช่วยให้พนักงานเข้าใจแนวปฏิบัติและสิ่งที่องค์กรต้องการถ่ายทอดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด