GreedisGoods » Investment » Credit Rating คืออะไร? เข้าใจอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้

Credit Rating คืออะไร? เข้าใจอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้

by Kris Piroj
Credit Rating คือ อันดับความน่าเชื่อถือ ตราสารหนี้ พันธบัตร หุ้นกู้

Credit Rating คืออะไร?

Credit Rating คือ อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ที่จะแสดงระดับความสามารถในการชำระหนี้โดยประเมินจากระดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้ (Debt Instrument) ซึ่งระดับของ Credit Rating คือสิ่งที่บอกว่าตราสารหนี้นั้นมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้มากน้อยเพียงใด

ที่มาของ Credit Rating คือการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เรียกว่า Credit Rating Agency (CRA) อย่างเช่น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด และ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ จำกัด ในประเทศไทยหรืออย่างบริษัท Standard & Poor’s ที่เป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศสหรัฐอเมริกา

อย่างที่บอกไว้ว่า Credit Rating คือ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้ สิ่งที่ใช้เป็นตัวบอกระดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ โดยทั่วไปจะใช้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตั้งแต่ A ถึง D

Credit Rating ทางฝั่ง A คือ กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด และ Credit Rating ฝั่ง D คือ Credit Rating กลุ่มที่มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงที่สุด (ซึ่งเป็นการค้างชำระหนี้)

อย่างไรก็ตาม ผลตอลแทนของตราสารหนี้ก็จะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับระดับ Credit Rating ตราสารหนี้ที่ Credit Rating ต่ำที่สุดจะให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุด (แลกกับความเสี่ยง) ในขณะที่ตราสารหนี้ที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงที่สุดจะให้ผลตอบแทนต่ำที่สุด

Credit Rating มีอะไรบ้าง

Credit Rating แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ตามระดับความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ คือ:

  • Credit Rating กลุ่มที่มีความน่าเชื่อถือสูง (ความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ต่ำ ผลตอบแทนต่ำ)
  • Credit Rating กลุ่มที่มีความน่าเชื่อถือต่ำ (ความเสี่ยงในการผิดนัดชำหนี้สูง แต่ให้ผลตอบแทนสูง)

โดยกลุ่มที่มีความน่าเชื่อถือต่ำที่ได้ผลตอบแทนสูงจำนวนไม่น้อยมักจะจบที่การผิดนัดชำระหนี้ ทำให้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในกลุ่ม Credit Rating ผลตอบแทนจะสูง แต่ก็จะไม่ได้รับความนิยมเหมือนกับสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงอื่น ๆ

Credit Rating คือ อันดับความน่าเชื่อถือ ตราสารหนี้ Credit Rate
ความเสี่ยง (Risk) และผลตอบแทน (Return) ของ Credit Rating แต่ละระดับ

Credit Rating ความเสี่ยงต่ำ

กลุ่ม Credit Rating ความเสี่ยงต่ำที่ให้ผลตอบแทนต่ำ คือ Credit Rating ตั้งแต่ AAA ลงไปจนถึง BBB โดยแต่ละตัวมีความหมายดังนี้:

AAA คือ Credit Rating ของหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด

AA ความเสี่ยงต่ำมาก

ความเสี่ยงต่ำ

BBB คือ Credit Rating ที่มีความเสี่ยงปานกลาง และมีความเสี่ยงสูงที่สุดในกลุ่ม Credit Rating ความเสี่ยงต่ำ

Credit Rating ความเสี่ยงสูง

สำหรับกลุ่ม Credit Rating ความเสี่ยงสูง และให้ผลตอบแทนสูง คือ Credit Rating ตั้งแต่ BB ลงไปจนถึง D ที่อยู่ในสถาณะผิดนัดชำระหนี้ โดย Rating แต่ละตัวจะมีความหมายดังนี้:

BB คือ Credit Rating ความเสี่ยงสูง แต่ยังถือว่าเป็นระดับความน่าเชื่อถือสูงที่สุดในกลุ่ม Credit Rating ความเสี่ยงสูง

B ความเสี่ยงสูงมาก

C คือ Credit Rating ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด

D คือ Default เป็นตราสารหนี้ที่อยู่ในสถาณะผิดนัดชำระหนี้

นอกจากนี้ ในบางกรณี Credit Rating ก็จะมีเครื่องหมาย + และเครื่องหมาย – เติมเข้าไปอีก อย่างเช่น AAA+ เพื่อทำให้สามารถแยกอันดับ Credit Rating ได้ละเอียดและกว้างยิ่งขึ้นจากแบบปกติ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ (Corporate Bond) ซึ่งเป็นตราสารหนี้ประเภทที่เห็นได้บ่อย – หุ้นกู้ คืออะไร?

บทความที่เกี่ยวข้อง