Home » Finance » Investment » Credit Rating คือ อะไร? อันดับความน่าเชื่อถือ มีอะไรบ้าง?

Credit Rating คือ อะไร? อันดับความน่าเชื่อถือ มีอะไรบ้าง?

by K. Pairoj
Credit Rating คือ อันดับความน่าเชื่อถือ พันธบัตร หุ้นกู้

Credit Rating คือ อะไร? ระดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ หรือ Credit Rating มีอะไรบ้าง และหมายความว่าอะไร?

Credit Rating คือ อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ โดย Credit Rating จะแสดงระดับความสามารถในการชำระหนี้ที่ประเมินจากระดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก ตราสารหนี้ (Bond) ซึ่งระดับของ Credit Rating คือ สิ่งที่บอกว่าตราสารหนี้นั้นมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้มากน้อยเพียงใด

ที่มาของ Credit Rating คือ การจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เรียกว่า Credit Rating Agency (CRA) อย่างเช่น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด และ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ จำกัด ในประเทศไทย หรืออย่างบริษัท Standard & Poor’s ที่เป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศอเมริกา

อย่างที่บอกไว้ว่า Credit Rating คือ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้ สิ่งที่ใช้เป็นตัวบอกระดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ โดยทั่วไปจะใช้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตั้งแต่ A ถึง D

ซึ่ง Credit Rating ทางฝั่ง A คือ กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด และ Credit Rating ฝั่ง D คือ Credit Rating กลุ่มที่มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงที่สุด (ซึ่งเป็นการค้างชำระหนี้)

อย่างไรก็ตาม ผลตอลแทนของตราสารหนี้ก็จะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับระดับ Credit Rating ตราสารหนี้ที่ Credit Rating ต่ำที่สุดจะให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุด (แลกกับความเสี่ยง) ในขณะที่ตราสารหนี้ที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงที่สุดจะให้ผลตอบแทนต่ำที่สุด

Credit Rating มีอะไรบ้าง

Credit Rating แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ตามระดับความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ คือ:

  • Credit Rating กลุ่มที่มีความน่าเชื่อถือสูง (ความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ต่ำ ผลตอบแทนต่ำ)
  • Credit Rating กลุ่มที่มีความน่าเชื่อถือต่ำ (ความเสี่ยงในการผิดนัดชำหนี้สูง แต่ให้ผลตอบแทนสูง)

โดยกลุ่มที่มีความน่าเชื่อถือต่ำที่ได้ผลตอบแทนสูงจำนวนไม่น้อยมักจะจบที่การผิดนัดชำระหนี้ ทำให้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในกลุ่ม Credit Rating ผลตอบแทนจะสูง แต่ก็จะไม่ได้รับความนิยมเหมือนกับสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงอื่นๆ

ความเสี่ยง (Risk) และผลตอบแทน (Return) ของ Credit Rating แต่ละระดับ

Credit Rating คือ อันดับความน่าเชื่อถือ ตราสารหนี้ Credit Rate

Credit Rating ความเสี่ยงต่ำ

กลุ่ม Credit Rating ความเสี่ยงต่ำที่ให้ผลตอบแทนต่ำ คือ Credit Rating ตั้งแต่ AAA ลงไปจนถึง BBB โดยแต่ละตัวมีความหมายดังนี้:

AAA คือ Credit Rating ของหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด

AA ความเสี่ยงต่ำมาก

ความเสี่ยงต่ำ

BBB คือ Credit Rating ที่มีความเสี่ยงปานกลาง และมีความเสี่ยงสูงที่สุดในกลุ่ม Credit Rating ความเสี่ยงต่ำ

Credit Rating ความเสี่ยงสูง

สำหรับกลุ่ม Credit Rating ความเสี่ยงสูง และให้ผลตอบแทนสูง คือ Credit Rating ตั้งแต่ BB ลงไปจนถึง D ที่อยู่ในสถาณะผิดนัดชำระหนี้ โดย Rating แต่ละตัวจะมีความหมายดังนี้:

BB คือ Credit Rating ความเสี่ยงสูง แต่ยังถือว่าเป็นระดับความน่าเชื่อถือสูงที่สุดในกลุ่ม Credit Rating ความเสี่ยงสูง

B ความเสี่ยงสูงมาก

C คือ Credit Rating ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด

D คือ Default เป็นตราสารหนี้ที่อยู่ในสถาณะผิดนัดชำระหนี้

นอกจากนี้ ในบางกรณี Credit Rating ก็จะมีเครื่องหมาย + และเครื่องหมาย – เติมเข้าไปอีก เช่น AAA+ เพื่อทำให้สามารถแยกอันดับ Credit Rating ได้ละเอียดและกว้างยิ่งขึ้นจากปกติ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ (Corporate Bond) ซึ่งเป็นตราสารหนี้ประเภทที่เห็นได้บ่อย – หุ้นกู้ คือ

บทความที่เกี่ยวข้อง