GreedisGoods » Business » Cross Docking คืออะไร? กระจายสินค้าได้อย่างไร

Cross Docking คืออะไร? กระจายสินค้าได้อย่างไร

by Kris Piroj
Cross Docking คือ การขนส่งสินค้า ท่าเปลี่ยนถ่าย Cross Docking Center

Cross Docking คืออะไร?

Cross Docking คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าด้วยการใช้คลังที่เป็นจุด Cross Docking Center ในการรวบรวมสินค้าที่ได้รับมาจาก Supplier หลายราย เพื่อนำสินค้าเหล่านั้นไปคัดแยก บรรจุหีบห่อ และกระจายสินค้าเพื่อส่งต่อให้กับลูกค้าต่อไป

คลังสินค้าแบบ Cross Docking Warehouse จะเป็นคลังสินค้าที่ทั้งรับสินค้าเข้ามาและส่งสินค้าออกไปในเวลาเดียวกัน โดยศูนย์กระจายสินค้าแบบ Cross Docking จะใช้เป็นพื้นที่ในการจัดเตรียม จัดเรียง รวบรวม และจัดเก็บวัสดุขาเข้าจนกว่าการจัดส่งขาออกจะเสร็จสมบูรณ์และพร้อมที่จะจัดส่ง

ซึ่งกระบวนการที่กล่าวมาจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายใน Cross Docking ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง (โดยไม่ได้เก็บสินค้าเอาไว้)

การใช้วิธี Cross Docking จะช่วยให้การขนส่งสินค้าไม่จำเป็นต้องเก็บสินค้าคงคลังเอาไว้นาน ๆ เพื่อรอกระจายสินค้าผ่าน Distribution Center ส่งผลให้การใช้การขนส่งแบบ Cross Docking จะไม่ใช้คลังสินค้าหรือใช้คลังสินค้าน้อยมาก

อย่างไรก็ตาม Cross Docking ไม่ได้เหมาะกับสินค้าทุกประเภท

Cross Docking คือ ท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า
ตัวอย่างการทำงานของ Cross Docking หรือท่าเปลี่ยนถถ่ายสินค้า

สินค้าที่เหมาะกับ Cross Docking

สินค้าที่ต้นทุนในการเก็บรักษาสูง เมื่อไม่ต้องเก็บสินค้าเอาไว้ ก็จะทำให้ไม่มีต้นทุนจากการเก็บรักษาหรือความเสี่ยงจากความเสี่ยหายของสินค้าที่เก็บไว้

สินค้าที่กำลังได้รับความนิยม หรือ มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง เป็นสินค้าที่ต้องขายอยู่ตลอดอยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องเก็บสินค้าคงคลัง (ผลิตเสร็จก็ขายได้เลย)

สินค้าที่ขนถ่ายง่าย เพราะอย่างที่บอกว่าสินค้าจะอยู่ใน Cross Docking เพื่อการจัดเรียงและการถ่ายสินค้าในระยะเวลาสั้น ๆ ไม่เกิน 24 ชั่วโมง การที่ใช้เวลาเคลื่อนย้ายน้อยและง่ายจึงสะดวกกับการ Cross Docking มากกว่า

สินค้าที่หมดอายุเร็ว ทำให้ต้องรีบขนส่งสินค้าออกไปก่อนที่สินค้าจะหมดอายุ

ใช้ร่วมกับระบบ Just In Time ที่ไม่ต้องการเก็บสินค้าคงคลัง เพื่อลดความสูญเปล่าที่อาจเกิดจากการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง

ประโยชน์ของ Cross Docking

ลดจำนวนสินค้าคงคลังและต้นทุนที่เกิดจากสินค้าคงคลัง จากการที่ไม่ต้องเก็บรักษาสินค้าคงคลัง

ลดปัญหาสินค้าค้างสต๊อก เพราะสินค้าทั้งหมดรับเข้ามาและส่งออกไปทันทีไม่ได้เก็บรักษาเอาไว้

ลดค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในคลัง เช่น การยกเก็บเข้าคลังและยกออกจากที่เก็บเมื่อต้องจัดส่งสินค้า

ไม่ต้องใช้คลังสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อเก็บรักษาสินค้าเอาไว้

ความเสี่ยงของ Cross Docking

ความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานจากการหยุดชะงัก ดังนั้นการใช้ Cross Docking จึงจำเป็นต้องมีรถขนส่งที่เพียงพอต่อการใช้งาน

มีพื้นที่จัดเก็บสินค้าน้อยกว่า เพราะการใช้ Cross Docking จะจัดเรียงและส่งสินค้าออกไปทันที โดยไม่ใช้คลังสินค้าหรือใช้คลังสินค้าน้อยมาก

ความเสี่ยงจากสินค้าที่เสียหายจากการขนส่ง การคัดแยกและจัดส่งสินค้าอีกครั้งอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด