GreedisGoods » Business » Cross Docking คืออะไร? กระจายสินค้าได้อย่างไร

Cross Docking คืออะไร? กระจายสินค้าได้อย่างไร

by K. Pair
Cross Docking คือ การขนส่งสินค้า ท่าเปลี่ยนถ่าย

การขนส่งแบบ Cross Docking คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าด้วยการใช้คลังที่เป็นจุด Cross Docking ในการรวบรวมสินค้าที่ได้รับมาจาก Supplier หลายราย เพื่อนำสินค้าเหล่านั้นไปคัดแยก บรรจุหีบห่อ และกระจายสินค้าให้กับลูกค้าต่อไป

ซึ่ง Cross Docking จะเป็นคลังสินค้าที่ทั้งรับสินค้าเข้ามาและส่งสินค้าออกไปในเวลาเดียวกัน

โดยกระบวนการที่กล่าวมาจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายใน Cross Docking ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง (ไม่ได้เก็บสินค้าเอาไว้)

การใช้วิธี Cross Docking จะช่วยให้การขนส่งสินค้าไม่จำเป็นต้องเก็บสินค้าคงคลังเอาไว้นานๆ เพื่อรอกระจายสินค้าผ่าน Distribution Center

อย่างไรก็ตาม Cross Docking ไม่ได้เหมาะกับสินค้าทุกประเภท

สินค้าที่เหมาะกับ Cross Docking

สินค้าที่ต้นทุนในการเก็บรักษาสูง เมื่อไม่ต้องเก็บไว้ ก็ไม่มีต้นทุนจากการเก็บรักษาหรือความเสี่ยงจากความเสี่ยหายของสินค้าที่เก็บไว้

สินค้าที่กำลังได้รับความนิยม หรือ มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง เป็นสินค้าที่ต้องขายอยู่ตลอดอยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องเก็บสินค้าคงคลัง (ผลิตเสร็จก็ขายได้เลย)

สินค้าที่ขนถ่ายง่าย เพราะอย่างที่บอกว่าสินค้าจะอยู่ใน Cross Docking ในระยะเวลาสั้นๆ ไม่เกิน 24 ชั่วโมง การที่ใช้เวลาเคลื่อนย้ายน้อยและง่ายจึงสะดวกกับการ Cross Docking มากกว่า

สินค้าที่หมดอายุเร็ว ต้องรีบขนก่อนจะเสีย

ใช้ร่วมกับระบบ Just In Time ที่ไม่ต้องการเก็บสินค้าคงคลัง เพื่อลดความสูญเปล่าที่อาจเกิดจากการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง


ประโยชน์ของ Cross Docking

ลดจำนวนสินค้าคงคลังและต้นทุนที่เกิดจากสินค้าคงคลัง จากการที่ไม่ต้องเก็บรักษาสินค้าคงคลัง

ลดปัญหาสินค้าค้างสต๊อก เพราะสินค้าทั้งหมดรับเข้ามาและส่งออกไปทันที ไม่ได้เก็บรักษาเอาไว้

ลดค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในคลัง เช่น การยกเก็บเข้าคลังและยกออกจากที่เก็บเมื่อต้องจัดส่งสินค้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด