Home Business CSR คือ อะไร ? (Corporate Social Responsibility)

CSR คือ อะไร ? (Corporate Social Responsibility)

by greedisgoods
CSR คือ Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility หรือที่เรียกสั้นๆว่า CSR คือ การรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ

Corporate Social Responsibility หรือ CSR คือ หนึ่งกลยุทธ์ที่ใช้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ซึ่งความหมายของ CSR แปลตรงตัว คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

การทำ CSR มีข้อดีที่สำคัญ คือ ทำให้สังคมยอมรับหรือเชื่อมั่นในองค์กร บางครั้ง CSR ก็ช่วยทำให้สังคมจดจำองค์กรได้ด้วย

อย่างหลายๆคนที่มีอายุประมาณ 20 ขึ้นไป อาจจะยังมีภาพเบียร์ยี่ห้อหนึ่งแจกผ้าห่มติดตาอยู่

สรุป CSR คือ การทำสิ่งที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตามชื่อ Corporate Social Responsibility ด้วยวิธีอะไรก็ได้ทั้งก่อนการดำเนินงาน ระหว่างการดำเนินงาน หรือหลังดำเนินงานที่เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยถ้าลงรายละเอียดจริง ๆ CSR จะถูกแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

CSR In Porcess คือ ทำ CSR ตั้งแต่ในกระบวนการดำเนินงาน

CSR As Process คือ ดำเนินกิจการ หรือ ธรุกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

CSR After Process คือ ดำเนินงานก่อน (ดำเนินงานไปตามปกติ) ทำกิจกรรมเพื่อสังคมทีหลัง


ตัวอย่าง กิจกรรม CSR

การทำ CSR สามารถทำได้หลายด้าน เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม กีฬา ศิลปะ ด้านการส่งเสริมอาชีพ และอื่นๆที่เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

ตัวอย่าง กิจกรรม CSR ที่เห็นบ่อยๆ:

การบริจาคสิ่งของหรือเงิน

สนับสนุนด้านกีฬาการศึกษา เช่นการให้ทุนต่างๆ

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูป่า อนุรักษ์น้ำ ลดโลกร้อน

เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ สนับสนุนการออกกำลังกาย

กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์

รับซื้อสินค้าจากเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร (สร้างภาพลักษณ์ได้ด้วยว่าอาการเราสะอาดปลอดเคมี)

ตั้งมูลนิธิขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือ และตอบแทนสังคม


 

บทความที่เกี่ยวข้อง