GreedisGoods » Marketing » CSR In Process คืออะไร? มีอะไรบ้างพร้อมตัวอย่าง

CSR In Process คืออะไร? มีอะไรบ้างพร้อมตัวอย่าง

by Kris Piroj
CSR In Process คือ อะไร ตัวอย่าง CSR In Process

CSR In Process คือ กิจกรรม CSR ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานของธุรกิจตามชื่อ CSR In Process โดยเป็นกิจกรรมที่จะเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจ (Stakeholder) อย่างเช่น พนักงาน กระบวนการผลิต ผู้จัดหาวัตถุดิบ คู่ค้า และลูกค้า

จะเห็นว่า CSR In Process คือ สิ่งที่ดูไม่เหมือน CSR ที่พบได้บ่อยหรืออาจจะไม่เป็นสิ่งที่คนทั่วไปจะนึกถึงเมื่อพูดถึง Corporate Social Responsibility (CSR) เพราะหลายคนมักจะเข้าใจว่าการทำ CSR คือ การบริจาคสิ่งของหรือเงิน ปลูกป่าชายเลน และการปลูกต้นไม้ เท่านั้น

ประเด็นดังกล่าวเป็นความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับ CSR เพราะในความเป็นจริงเราสามารถทำได้มากกว่านั้น โดย CSR In Process คือ รูปแบบหนึ่งของการทำ CSR ที่จะทำให้คุณได้เห็นว่าจริง ๆ แล้วเราสามารถรับผิดชอบต่อสังคมได้มากกว่าการบริจาคเงินหรือปลูกต้นไม้

CSR In Process คืออะไร

CSR In Process คือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่ทำธุรกิจที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระหว่างการดำเนินงานของธุรกิจ โดยการทำ CSR In Process จะเป็นกิจกรรมที่จะเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจ (Stakeholder) ได้แก่

  1. พนักงาน
  2. กระบวนการผลิต
  3. ผู้จัดหาวัตถุดิบ
  4. คู่ค้า
  5. ลูกค้า
  6. ผู้ถือหุ้น

เพราะ CSR In Process คือ การรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่เกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัท ทำให้นอกจาก CSR In Process จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรจากความรับผิดชอบต่อสังคม อีกหนึ่งประโยชน์ของการทำ CSR In Process ที่สำคัญคือช่วยสร้าง Story ให้กับสินค้า

ตัวอย่างเช่น อาหารจานพิเศษที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นทั้งหมด สินค้าที่ผลิตโดยปราศจากขั้นตอนที่ปล่อยก๊าซคาบอนไดออกไซด์ และสินค้าที่ผลิตจากวัสดุย่อยสลายได้ เป็นต้น

จากตัวอย่างเหล่านี้จะเห็นว่าเราสามารถนำกระบวนการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้สร้างเรื่องราวให้กับสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้

โดยการทำ CSR In Process คือด้านตรงข้ามของ CSR After Process ที่เป็นรูปแบบของ CSR ที่เกิดขึ้นหลังการดำเนินงานที่เรามักจะเห็นกันในรูปแบบการทำ CSR ของหลายบริษัทที่เป็นการบริจาคและการทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ

ตัวอย่าง CSR In Process

การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายแรงงาน การไม่ใช้แรงงานเด็กในการผลิตสินค้า และกฏหมายเกี่ยวกับภาษี

การดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น เป็นบริษัทที่มีการผลิตหรือการดำเนินงานที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาน้อย ไม่รับซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าที่เผาอ้อยเพื่อเก็บอ้อย ไม่นำขยะอันตรายจากการผลิตไปทำลายด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องอย่างการฝั่งหรือการเผา มีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยและมีบ่อพักน้ำก่อนปล่อย

การที่ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ตัวอย่างเช่น ราคาสินค้าที่เป็นธรรม การไม่หลอกลวงผู้บริโภค และการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ตัวอย่างเช่น มีสวัสดิการพนักงานที่สมเหตุสมผล การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน ความปลอดภัยและชีวอานามัยของพนักงาน

ให้ความช่วยเหลือชุมชน ตัวอย่างเช่น การรับซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรท้องถิ่นเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้คนท้องถิ่น และการจ้างพนักงานท้องถิ่นเป็นหลักเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่เข้าไปตั้งโรงงาน


นอกจากนี้ กิจกรรม CSR ยังมีอีก 2 ประเภท ได้แก่ CSR As Process ที่เป็นการดำเนินธุรกิจหรือองค์กรเพื่อสังคม และ CSR After Process ที่เป็นการทำ CSR หลังจากกระบวนการอย่างที่ได้อธิบายคร่าว ๆ เอาไว้ในตอนต้น สำหรับใครที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด