GreedisGoods » Business » CSR In Process คืออะไร? มีอะไรบ้างพร้อมตัวอย่าง

CSR In Process คืออะไร? มีอะไรบ้างพร้อมตัวอย่าง

by K. Pair
CSR In Process คือ อะไร ตัวอย่าง CSR In Process

CSR In Process คือ กิจกรรม CSR ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระหว่างการดำเนินงานตามชื่อ CSR In Process ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจ (Stakeholder) อย่างเช่น พนักงาน กระบวนการผลิต ผู้จัดหาวัตถุดิบ คู่ค้า และลูกค้า

จะเห็นว่า CSR In Process คือ สิ่งที่ดูไม่เหมือน CSR ที่พบได้บ่อยหรืออาจจะไม่เป็นสิ่งที่คนทั่วไปจะนึกถึงเมื่อพูดถึง Corporate Social Responsibility (CSR) เพราะหลายคนมักจะเข้าใจว่าการทำ CSR คือ การบริจาคสิ่งของหรือเงิน ปลูกป่าชายเลน และการปลูกต้นไม้

ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับ CSR เพราะในความเป็นจริงเราสามารถทำได้มากกว่านั้น โดย CSR In Process คือ รูปแบบหนึ่งของการทำ CSR ที่จะทำให้คุณได้เห็นว่าจริง ๆ แล้วเราสามารถรับผิดชอบต่อสังคมได้มากกว่าการบริจาคเงินหรือปลูกต้นไม้

สำหรับใครที่ต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นฐานของการทำ CSR สามารถอ่านแนวคิดแบบละเอียดได้ที่บทความ CSR คืออะไร? และทำอย่างไร

CSR In Process คืออะไร

CSR In Process คือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่ทำธุรกิจที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระหว่างการดำเนินงาน โดยการทำ CSR In Process จะเป็นกิจกรรมที่จะเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจ (Stakeholder) ได้แก่

  1. พนักงาน
  2. กระบวนการผลิต
  3. ผู้จัดหาวัตถุดิบ
  4. คู่ค้า
  5. ลูกค้า
  6. ผู้ถือหุ้น

โดยการทำ CSR In Process คือด้านตรงข้ามของ CSR After Process ที่เป็นรูปแบบของ CSR ที่เกิดขึ้นหลังการดำเนินงานที่เรามักจะเห็นกันบ่อย ๆ ในการทำ CSR ของหลายบริษัทที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริจาคและการทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ

เพราะ CSR In Process คือ การรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่เกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัท ทำให้นอกจาก CSR In Process จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรจากความรับผิดชอบต่อสังคม อีกหนึ่งประโยชน์ของการทำ CSR In Process ที่สำคัญคือช่วยสร้าง Story ให้กับสินค้า

ตัวอย่างเช่น อาหารจานพิเศษที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นทั้งหมด สินค้าที่ผลิตโดยปราศจากขั้นตอนที่ปล่อยก๊าซคาบอนไดออกไซด์ และสินค้าที่ผลิตจากวัสดุย่อยสลายได้ เป็นต้น

จากตัวอย่างเหล่านี้จะเห็นว่าเราสามารถนำกระบวนการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้สร้างเรื่องราวให้กับสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้

ตัวอย่าง CSR In Process

การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายแรงงาน การไม่ใช้แรงงานเด็กในการผลิตสินค้า และกฏหมายเกี่ยวกับภาษี

การดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตัวอย่างเช่น เป็นบริษัทที่มีการผลิตหรือการดำเนินงานที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาน้อย ไม่รับซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าที่เผาอ้อยเพื่อเก็บอ้อย ไม่นำขยะอันตรายจากการผลิตไปทำลายด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องอย่างการฝั่งหรือการเผา มีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยและมีบ่อพักน้ำก่อนปล่อย

การที่ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ตัวอย่างเช่น ราคาสินค้าที่เป็นธรรม การไม่หลอกลวงผู้บริโภค และการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ตัวอย่างเช่น มีสวัสดิการพนักงานที่สมเหตุสมผล การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน ความปลอดภัยและชีวอานามัยของพนักงาน

ให้ความช่วยเหลือชุมชน ตัวอย่างเช่น การรับซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรท้องถิ่นเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้คนท้องถิ่น และการจ้างพนักงานท้องถิ่นเป็นหลักเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่เข้าไปตั้งโรงงาน


นอกจากนี้ กิจกรรม CSR ยังมีอีก 2 ประเภท ได้แก่ CSR As Process ที่เป็นการดำเนินธุรกิจหรือองค์กรเพื่อสังคม และ CSR After Process ที่เป็นการทำ CSR หลังจากกระบวนการอย่างที่ได้อธิบายคร่าว ๆ เอาไว้ในตอนต้น สำหรับใครที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด