GreedisGoods » Business » CSV คืออะไร? ต่างจาก CSR อย่างไร

CSV คืออะไร? ต่างจาก CSR อย่างไร

by K. Pair
CSV คือ Creating Shared Value Michael Porter

Creating Shared Value หรือ CSV คือ แนวคิดของ Michael E. Porter เจ้าของเดียวกับ Value Chain และ Five Force Analysis โดย CSV จะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องและเป็นมิตรกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือที่เรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

CSV คือ แนวคิดที่เป็นการปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak Holder) ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ อย่างเช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ และ Supplier

Creating Shared Value หรือ CSV จะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันตามชื่อ Creating Shared Value แทนที่จะมุ่งช่วยเหลือสังคมอย่างเดียวแบบ CSR

อาจเรียกได้ว่า CSV เป็นการหาพื้นที่ตรงกลางระหว่างธุรกิจกับสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน

ตัวอย่างของการสร้าง CSV หรือ Creating Shared Value

การซื้อสินค้าจากคู่ค่าด้วยราคาที่ยุติธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบ

ไม่ทำให้แหล่งน้ำของชุมชนได้รับสารพิษด้วยการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ

นโยบายความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะถือหุ้นน้อยแค่ไหน ทุกคนก็ถือว่ามีสิทธิ์มีเสียง

ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ความซื่อสัตย์กับลูกค้า บอกข้อมูลของสินค้าชัดเจนไม่ปกปิด


ความแตกต่างระหว่าง CSR กับ CSV

CSR หรือ Corporate Social Responsibility คือ ความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม โดยมากจะเป็นการช่วยเหลือสังคมด้วยกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะของ CSR As Process และ CSR After Process

ในบางครั้งอาจสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้ทำให้ให้ความพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสังคมรอบข้างพอใจขึ้นมาแต่อย่างใด

นอกจากนี้ CSR ยังสามารถทำได้ง่ายกว่า CSV และในหลายครั้งทำไปเพียงเพราะหวังภาพลักษณ์เท่านั้น หรือถูกมองว่าทำไปเพื่อภาพลักษณ์ ไม่ได้ตั้งใจจะทำจริง ๆ

ในขณะที่ CSV หรือ Creating Shared Value คือ การสร้างคุณค่าร่วมกัน เพื่อหาช่องว่างตรงกลางเพื่ออยู่ร่วมกันและสร้างประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย โดยที่บริษัทไม่ต้องจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนอะไร

CSV จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเองในกระบวนการ ทำให้เป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะยั่งยืนกว่า CSR แบบ As Process และ After Process แต่ทำได้ยากกว่าและซับซ้อนกว่า

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด