Home » Business » CSV คือ อะไร ? ต่างจาก CSR ยังไง ?

CSV คือ อะไร ? ต่างจาก CSR ยังไง ?

by K. Pairoj
CSV คือ Creating Shared Value Michael Porter

มาดูกันว่า แนวคิด Creating Shared Value หรือ CSV คือ อะไร ? และต่างจาก CSR อย่างไร !?

Creating Shared Value หรือ CSV คือ แนวคิดของ Michael E. Porter เจ้าของเดียวกับ Value Chain และ Five Force Analysis โดย CSV จะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องและเป็นมิตรกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือที่เรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

CSV คือ แนวคิดที่เป็นการปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak Holder) ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ อย่างเช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ และ Supplier

Creating Shared Value หรือ CSV จะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันตามชื่อ Creating Shared Value แทนที่จะมุ่งช่วยเหลือสังคมอย่างเดียวแบบ CSR

อาจเรียกได้ว่า CSV เป็นการหาพื้นที่ตรงกลางระหว่างธุรกิจกับสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน

ตัวอย่างของการสร้าง CSV หรือ Creating Shared Value

การซื้อสินค้าจากคู่ค่าด้วยราคาที่ยุติธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบ

ไม่ทำให้แหล่งน้ำของชุมชนได้รับสารพิษด้วยการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ

นโยบายความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะถือหุ้นน้อยแค่ไหน ทุกคนก็ถือว่ามีสิทธิ์มีเสียง

ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ความซื่อสัตย์กับลูกค้า บอกข้อมูลของสินค้าชัดเจนไม่ปกปิด


ความแตกต่างระหว่าง CSR กับ CSV

CSR หรือ Corporate Social Responsibility คือ ความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม โดยมากจะเป็นการช่วยเหลือสังคมด้วยกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะของ CSR As Process และ CSR After Process

ในบางครั้งอาจสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้ทำให้ให้ความพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสังคมรอบข้างพอใจขึ้นมาแต่อย่างใด

นอกจากนี้ CSR ยังสามารถทำได้ง่ายกว่า CSV และในหลายครั้งทำไปเพียงเพราะหวังภาพลักษณ์เท่านั้น หรือถูกมองว่าทำไปเพื่อภาพลักษณ์ ไม่ได้ตั้งใจจะทำจริง ๆ

ในขณะที่ CSV หรือ Creating Shared Value คือ การสร้างคุณค่าร่วมกัน เพื่อหาช่องว่างตรงกลางเพื่ออยู่ร่วมกันและสร้างประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย โดยที่บริษัทไม่ต้องจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนอะไร

CSV จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเองในกระบวนการ ทำให้เป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะยั่งยืนกว่า CSR แบบ As Process และ After Process แต่ทำได้ยากกว่าและซับซ้อนกว่า


 

บทความที่เกี่ยวข้อง