GreedisGoods » Business » CSV คืออะไร? Creating Shared Value ต่างจาก CSR อย่างไร

CSV คืออะไร? Creating Shared Value ต่างจาก CSR อย่างไร

by Kris Piroj
CSV คือ Creating Shared Value คือ การสร้างคุณค่าร่วมกัน Michael Porter CSV CSR

CSV คืออะไร?

CSV คือ แนวคิด Creating Shared Value หรือการสร้างคุณค่าร่วมกัน ด้วยการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องและเป็นมิตรกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือที่เรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak Holder) ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ อย่างเช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ และ Supplier

Creating Shared Value หรือ CSV คือแนวคิดที่เป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันตามชื่อ Creating Shared Value ในขณะที่ยังคงหวังผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจอยู่ แทนที่จะมุ่งช่วยเหลือสังคมเพียงอย่างเดียวแบบ CSR (Corporate Social Responsibility)

อาจเรียกได้ว่า CSV เป็นการหาพื้นที่ตรงกลางระหว่างธุรกิจกับสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน

โดย CSV เป็นแนวคิดของ Michael E. Porter และ Mark R. Kramer ถูกเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี 2011 ใน Harvard Business Review (HBR) ในบทความ “Create Share Value” โดยทั้งสองได้แย้งว่าธุรกิจสามารถก้าวข้าม Corporate Social Responsibility และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ด้วยการเพิ่มการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเอาไว้ในกลยุทธ์

ตัวอย่างของการสร้าง CSV หรือ Creating Shared Value เช่น การซื้อสินค้าจากคู่ค่าด้วยราคาที่ยุติธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบ, ไม่ทำให้แหล่งน้ำของชุมชนได้รับสารพิษด้วยการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ, นโยบายความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะถือหุ้นน้อยแค่ไหนทุกคนก็ถือว่ามีสิทธิ์, และความซื่อสัตย์กับลูกค้า เป็นต้น

ความแตกต่างระหว่าง CSR กับ CSV

CSR หรือ Corporate Social Responsibility คือ แนวคิดที่มุ่งไปที่ความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม โดยส่วนมากมักออกมาในรูปแบบของการช่วยเหลือสังคมด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะของ CSR As Process และ CSR After Process

ในบางครั้งอาจสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้ทำให้ให้ความพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสังคมรอบข้างพอใจขึ้นมาแต่อย่างใด

นอกจากนี้ CSR ยังสามารถทำได้ง่ายกว่า CSV และในหลายครั้งทำไปเพียงเพราะหวังภาพลักษณ์เท่านั้น หรือถูกมองว่าทำไปเพื่อภาพลักษณ์ ไม่ได้ตั้งใจจะทำจริง ๆ (ไม่ว่าตัวผู้ที่ทำ CSR แท้จริงแล้วจะคิดอย่างไรก็ตาม)

ในขณะที่ CSV หรือ Creating Shared Value คือ การสร้างคุณค่าร่วมกัน เพื่อหาช่องว่างตรงกลางเพื่ออยู่ร่วมกันและสร้างประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย โดยที่บริษัทไม่ต้องจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนอะไรเป็นพิเศษ

CSV จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเองในกระบวนการ ทำให้เป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะยั่งยืนกว่า CSR แบบ As Process และ After Process แต่ทำได้ยากกว่าและซับซ้อนกว่า

ข้อมูลบางส่วนอ้างอิงจาก: Creating Shared Value: How to reinvent capitalism—and unleash a wave of innovation and growth. by Michael E. Porter and Mark R. Kramer และ The Ecosystem of Shared Value by Mark R. Kramer and Marc W. Pfitzer

บทความที่เกี่ยวข้อง