Home » Business » Currency Swap คือ อะไร ? (Cross Currency Swap)

Currency Swap คือ อะไร ? (Cross Currency Swap)

by K. Pairoj
Currency Swap คือ Cross Currency Swap อัตราแลกเปลี่ยน

มาดูกันว่า Currency Swap คือ อะไร ? และทำงานอย่างไร !!

Currency Swap คือ ธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ของเงิน 2 สกุลที่มูลค่าเท่ากันในระยะเวลาของสัญญา

โดย Currency Swap มักจะถูกใช้ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยของสกุลเงิน 2 สกุลเงินต่างกันมาก ทำให้การกู้เงินของประเทศอีกประเทศจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนต่างดอกเบี้ยที่สูง

จะเห็นว่า Currency Swap จะถูกนำมาใช้เมื่อ ต้นทุนทางการเงิน ของการกู้เงินตามปกติสูงกว่าหรือสูงเกินไปนั่นเอง

นอกจากนี้ บางครั้งอาจจะเห็น Currency Swap ในชื่อ Cross Currency Swap หรือ CCS


ตัวอย่าง Currency Swap

ก่อนอื่นอธิบายก่อนว่า ตัวอย่างนี้จะเป็นเรื่องของบริษัท 2 บริษัท ที่ตั้งอยู่ในประเทศแม่และมีสาขาต่างประเทศ

บริษัท A (บริษัทแม่ตั้งอยู่ในอังกฤษ) ต้องการให้เงินกู้กับบริษัทลูกในประเทศสหรัฐอเมเริกา 10,000 ปอนด์ (GBP)

บริษัท B (บริษัทแม่ตั้งอยู่ในสหรัฐ) ต้องการให้เงินกู้กับบริษัทลูกในประเทศอังกฤษ 13,000 ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

โดยอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1.3 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง เมื่อคำนวณเงินทั้ง 2 จำนวนจากตัวอย่างออกมา จะเห็นว่าเป็นเงินจำนวนเท่ากัน

มาดูกันว่า Currency Swap ทำงานอย่างไร

แทนที่ทั้งบริษัท A และบริษัท B จะทำธุรกรรมข้ามประเทศให้มีค่าธรรมเนียม (หรือในอีกกรณีคือทำไม่ได้ด้วยเหตุผลอย่างเช่น กฎหมาย) บริษัท A และ B จึงทำ Currency Swap ร่วมกัน

โดยบริษัทแม่ของบริษัท B ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา จะให้บริษัทลูกของบริษัท A ในประเทศสหรัฐอเมริกา (บริษัท A มาจากอังกฤษ) กู้เงิน 13,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่ากับ 10,000 ปอนด์)

ส่วนบริษัทแม่ของบริษัท A ที่อยู่ในอังกฤษ ก็จะให้บริษัทลูกของบริษัท B ในประเทศอังกฤษ (บริษัท B มาจากสหรัฐอเมริกา) กู้เงิน 10,000 ปอนด์ (หรือเทียบเท่ากับ 13,000 ดอลลาร์สหรัฐ)

และทั้งหมดคือการทำงานของ Currency Swap จะเห็นว่า Currency Swap คือ ธุรกรรมทางการเงินที่เป็นการแลกกันกู้เงินจำนวนเท่า ๆ กันนั่นเอง


 

บทความที่เกี่ยวข้อง