GreedisGoods » International Business » Currency Swap คืออะไร? (Cross Currency Swap)

Currency Swap คืออะไร? (Cross Currency Swap)

by Kris Piroj
Currency Swap คือ Cross Currency Swap อัตราแลกเปลี่ยน CCS

Cross Currency Swap คืออะไร?

Currency Swap คือ ธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเงิน 2 สกุลที่มูลค่าเท่ากันในระยะเวลาของสัญญา โดย Currency Swap หรือ Cross Currency Swap มักจะถูกใช้ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยของสกุลเงิน 2 สกุลเงินต่างกันมากจนทำให้การกู้เงินของประเทศอีกประเทศจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนต่างดอกเบี้ยที่สูง

โดยประโยชน์หลักของ Currency Swap คือการนำมาใช้เมื่อต้นทุนทางการเงิน (Financial Cost) ของการกู้เงินตามปกติสูงกว่าหรือสูงเกินไปเพราะอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดต้นทุนที่แน่นอนได้

การใช้ Currency Swap จะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย ด้วยการเปลี่ยนทั้งภาระเงินต้นและภาระอัตราดอกเบี้ยจากเงินสกุลหนึ่งเป็นอีกสกุลหนึ่งที่ทำ Currency Swap หรือ Cross Currency Swap เอาไว้

ตัวอย่าง Currency Swap

เพื่อความง่ายในการทำความเข้าใจเราจะใช้ตัวอย่างประกอบ โดยในตัวอย่างนี้เป็นเรื่องของบริษัท 2 บริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศแม่ (ประเทศสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่) และมีสาขาอยู่ในต่างประเทศ

บริษัท A (บริษัทแม่ตั้งอยู่ในอังกฤษ) ต้องการให้เงินกู้กับบริษัทลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา 10,000 ปอนด์ (GBP)

บริษัท B (บริษัทแม่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ) ต้องการให้เงินกู้กับบริษัทลูกในประเทศอังกฤษ 13,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)

ในขณะที่ปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1.3 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง เมื่อคำนวณเงินทั้ง 2 จำนวนจากตัวอย่างออกมาจะเห็นว่าเป็นเงินจำนวนเท่ากัน

Currency Swap ทำงานอย่างไร

แทนที่ทั้งบริษัท A และบริษัท B จะทำธุรกรรมข้ามประเทศให้มีค่าธรรมเนียม หรือในอีกกรณีคือทำไม่ได้ด้วยเหตุผลบางอย่าง อย่างเช่น เหตุผลกฎหมาย บริษัท A และ B จึงตกลงทำ Currency Swap ร่วมกัน

ในการทำ Currency Swap บริษัทแม่ของบริษัท B ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา จะให้บริษัทลูกของบริษัท A ในประเทศสหรัฐอเมริกา (บริษัท A มาจากอังกฤษ) กู้เงิน 13,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่ากับ 10,000 ปอนด์)

ส่วนบริษัทแม่ของบริษัท A ที่อยู่ในอังกฤษก็จะให้บริษัทลูกของบริษัท B ในประเทศอังกฤษ (บริษัท B มาจากสหรัฐอเมริกา) กู้เงิน 10,000 ปอนด์ (หรือเทียบเท่ากับ 13,000 ดอลลาร์สหรัฐ)

ในส่วนของดอกเบี้ยบริษัท A จะจ่ายดอกเบี้ยในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฯ ให้แก่บริษัท B และในทางกลับกันบริษัท B จะต้องจ่ายดอกเบี้ยที่อยู่ในรูปของเงินปอนด์สเตอร์ลิงให้บริษัท A และเมื่อครบกำหนดสัญญาทั้ง 2 บริษัทก็จะต้องชําระคืนเงินต้นในมูลค่าเท่ากับวันที่ทําสัญญา

และทั้งหมดคือการทำงานของ Currency Swap จะเห็นว่า Currency Swap คือ ธุรกรรมทางการเงินที่เป็นการแลกกันกู้เงินจำนวนเท่า ๆ กันนั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด