GreedisGoods » International Business » Currency Swap คืออะไร? (Cross Currency Swap)

Currency Swap คืออะไร? (Cross Currency Swap)

by Kris Piroj
Currency Swap คือ Cross Currency Swap อัตราแลกเปลี่ยน CCS

Currency Swap คือ ธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเงิน 2 สกุลที่มูลค่าเท่ากันในระยะเวลาของสัญญา โดย Currency Swap หรือ Cross Currency Swap มักจะถูกใช้ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยของสกุลเงิน 2 สกุลเงินต่างกันมากจนทำให้การกู้เงินของประเทศอีกประเทศจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนต่างดอกเบี้ยที่สูง

โดยประโยชน์หลักของ Currency Swap คือการนำมาใช้เมื่อต้นทุนทางการเงิน (Financial Cost) ของการกู้เงินตามปกติสูงกว่าหรือสูงเกินไปเพราะอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดต้นทุนที่แน่นอนได้

การใช้ Currency Swap จะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย ด้วยการเปลี่ยนทั้งภาระเงินต้นและภาระอัตราดอกเบี้ยจากเงินสกุลหนึ่งเป็นอีกสกุลหนึ่งที่ทำ Currency Swap หรือ Cross Currency Swap เอาไว้

ตัวอย่าง Currency Swap

เพื่อความง่ายในการทำความเข้าใจเราจะใช้ตัวอย่างประกอบ โดยในตัวอย่างนี้เป็นเรื่องของบริษัท 2 บริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศแม่ (ประเทศสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่) และมีสาขาอยู่ในต่างประเทศ

บริษัท A (บริษัทแม่ตั้งอยู่ในอังกฤษ) ต้องการให้เงินกู้กับบริษัทลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา 10,000 ปอนด์ (GBP)

บริษัท B (บริษัทแม่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ) ต้องการให้เงินกู้กับบริษัทลูกในประเทศอังกฤษ 13,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)

ในขณะที่ปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1.3 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง เมื่อคำนวณเงินทั้ง 2 จำนวนจากตัวอย่างออกมาจะเห็นว่าเป็นเงินจำนวนเท่ากัน

Currency Swap ทำงานอย่างไร

แทนที่ทั้งบริษัท A และบริษัท B จะทำธุรกรรมข้ามประเทศให้มีค่าธรรมเนียม หรือในอีกกรณีคือทำไม่ได้ด้วยเหตุผลบางอย่าง อย่างเช่น เหตุผลกฎหมาย บริษัท A และ B จึงตกลงทำ Currency Swap ร่วมกัน

ในการทำ Currency Swap บริษัทแม่ของบริษัท B ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา จะให้บริษัทลูกของบริษัท A ในประเทศสหรัฐอเมริกา (บริษัท A มาจากอังกฤษ) กู้เงิน 13,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่ากับ 10,000 ปอนด์)

ส่วนบริษัทแม่ของบริษัท A ที่อยู่ในอังกฤษก็จะให้บริษัทลูกของบริษัท B ในประเทศอังกฤษ (บริษัท B มาจากสหรัฐอเมริกา) กู้เงิน 10,000 ปอนด์ (หรือเทียบเท่ากับ 13,000 ดอลลาร์สหรัฐ)

ในส่วนของดอกเบี้ยบริษัท A จะจ่ายดอกเบี้ยในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฯ ให้แก่บริษัท B และในทางกลับกันบริษัท B จะต้องจ่ายดอกเบี้ยที่อยู่ในรูปของเงินปอนด์สเตอร์ลิงให้บริษัท A และเมื่อครบกำหนดสัญญาทั้ง 2 บริษัทก็จะต้องชําระคืนเงินต้นในมูลค่าเท่ากับวันที่ทําสัญญา

และทั้งหมดคือการทำงานของ Currency Swap จะเห็นว่า Currency Swap คือ ธุรกรรมทางการเงินที่เป็นการแลกกันกู้เงินจำนวนเท่า ๆ กันนั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง