GreedisGoods » Finance » Current Ratio คืออะไร? อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน

Current Ratio คืออะไร? อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน

by Kris Piroj
Current Ratio คือ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน คือ วิธีคำนวณ Current Ratio ตัวอย่าง

Current Ratio คืออะไร?

Current Ratio คือ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน หรือ อัตราส่วนทุนหมุนเวียน เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่เป็นสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียน โดยอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรือ Current Ratio เป็นอัตราส่วนที่บอกถึงสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ

การวิเคราะห์ Current Ratio หรือ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน จะเป็นอัตราส่วนที่จะบอกว่าบริษัทมีความสามารถ (มีสินทรัพย์หมุนเวียน) มากแค่ไหนในการจ่ายหนี้ระยะสั้นที่บริษัทมีอยู่ หรือมีอยู่พอที่จะจ่ายหนี้ระยะสั้นได้หรือไม่ถ้าต้องจ่าย

โดยสินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) คือสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินได้ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี อย่างเช่น เงินสด เงินฝาก

ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) คือหนี้สินที่มีกำหนดระยะเวลาในการชำระหนี้ 1 ปี หรือต่ำกว่า

วิธีคำนวณ Current Ratio

อย่างที่อธิบายเอาไว้ในตอนต้นว่า Current Ratio คือ อัตราส่วนที่ได้จากการนำสินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) หารด้วยหนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้:

Current Ratio = สินทรัพย์หมุนเวียน ÷ หนี้สินหมุนเวียน

Current Ratio มีค่ามากกว่า 1 คือ บริษัทมีสภาพคล่องดี มีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินระยะสั้น (มีพอจ่ายหนี้สินระยะสั้น)

Current Ratio มีค่าน้อยกว่า 1 คือ การที่บริษัทขาดสภาพคล่อง มีหนี้สินระยะสั้นมากกว่าสินทรัพย์ระยะสั้น หรือก็คือมีเงินไม่พอจ่ายหนี้ระยะสั้น ซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องกู้เงินเพิ่มหรือขายสินทรัพย์บางอย่างเพื่อใช้หนี้

สูตร Current Ratio คือ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ตัวอย่าง Current Ratio วิธี คำนวณ
สูตรคำนวณหา Current Ratio

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์งบการเงินด้วยอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรือ Current Ratio มีข้อควรระวังที่สำคัญ คือ การที่บางครั้งสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีอยู่มาก จริง ๆ แล้วอาจจะเป็นสินค้าคงเหลือ (Inventory) ที่ถ้าหากขายไม่ออกก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินมาใช้หนี้ได้

อีกทั้งสินค้าคงเหลือยังมีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าเอาไว้ อาจหมดอายุระหว่างเก็บ หรืออาจเป็นสินค้าเทคโนโลยีที่เก็บไว้นานแล้วตกรุ่นจนขายไม่ได้ก็ได้

ดังนั้น บางครั้งที่ค่า Current Ratio ออกมาสูง ผู้วิเคราะห์ก็ควรดูรายการสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีอยู่เพิ่มเติมด้วย หรืออาจจะใช้อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) วิเคราะห์ร่วมกันก็ได้

ตัวอย่าง อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)

ตัวอย่างเช่น บริษัท Current Rate มีสินทรัพย์หมุนเวียน 300 บาท และมีหนี้สินหมุนเวียน 100 บาท โดยค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่บริษัท Current Rate ดำเนินธุรกิจอยู่มีอัตราส่วน Current Ratio คือ 6 เท่า

จากตัวอย่าง อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน หรือ Current Ratio จะได้เท่ากับ = 300 ÷ 100 หรือ Current Ratio คือ 3 เท่า

หมายความมว่า บริษัท Current Rate มีสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็น 3 เท่าของหนี้สินหมุนเวียนนั่นเอง ซึ่งมากพอที่จะใช้หนี้ระยะสั้นของบริษัท แต่เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมจะเห็นว่า Current Ratio ของบริษัทต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

Current Ratio คือ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน คือ ตัวอย่าง อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
การแปลความหมายของการวิเคราะห์ Current Ratio

บทความที่เกี่ยวข้อง