GreedisGoods » International Business » Delivered Duty Paid หรือ DDP คืออะไร? ใน Incoterms 2020

Delivered Duty Paid หรือ DDP คืออะไร? ใน Incoterms 2020

by Kris Piroj
Delivered Duty Paid คือ DDP คือ Incoterms 2020 DDP Term

Delivered Duty Paid คืออะไร?

Delivered Duty Paid หรือ DDP คือ เงื่อนไข Incoterms ที่ผู้ขายรับความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบจนกว่าสินค้าไปถึงยังสถานที่ที่กำหนดตามที่ระบุใน DDP Term ในขณะที่ผู้ซื้อสินค้ามีหน้าที่เพียงแค่การรอรับสินค้า ณ จุดที่ตกลงกันไว้

เงื่อนไข DDP หรือ Delivered Duty Paid (ระบุสถานที่ปลายทาง) จึงเป็นการกำหนดภาระผูกพันสูงสุดให้กับผู้ขายหรือผู้ส่งออก และภาระผูกพันต่ำที่สุดสำหรับผู้ซื้อหรือผู้นำเข้า เพราะผู้ซื้อไม่มีความเสี่ยงหรือความรับผิดชอบใดๆ จนกว่าสินค้าจะถึงสถานที่สุดท้ายปลายทางตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาซื้อขาย

เว้นแต่ผู้ขายจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎและข้อบังคับในประเทศของผู้ซื้อ ซึ่งทำให้การนำสินค้าเข้าไปยังประเทศดังกล่าวเป็นไปอย่างง่ายดายไม่มีปัญหา

ในทางกลับกันถ้าผู้ขายที่ใช้เงื่อนไข DDP มีความรู้ที่ไม่มากเพียงพอก็อาจมีความเสี่ยงอย่างมากทั้งในแง่ของความล่าช้าและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่คาดไม่ถึงที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้ ผู้ขายจึงควรใช้ DDP อย่างระมัดระวัง

ความรับผิดชอบของผู้ขายในเงื่อนไข DDP

ในเงื่อนไข Incoterms DDP ความรับผิดชอบในการขนส่งสินค้าและความเสี่ยงที่เกิดจากการขนส่งสินค้าจะอยู่ที่ผู้ขายหรือผู้ส่งออกทั้งหมด ได้แก่ การจัดเตรียมสินค้า, ค่าระวางเรือ, ค่าประกันภัยสินค้า, เอกสารการส่งออก, พิธีการศุลกากรทั้งขาออกและขาเข้า, ค่าอากรภาษี, ค่าขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือในประเทศของผู้ส่งออก, ค่าขนส่งสินค้าจากท่าเรือไปยังสถานที่ปลายทางตามที่ตกลงกันไว้ในประเทศของผู้นำเข้า, และการขนถ่ายสินค้าลงจากยานพาหนะ ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุในวันที่หรือภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้

โดยเงื่อนไข DDP Term คือเงื่อนไขเพียงหนึ่งเดียวจาก Incoterms 2020 ทั้ง 11 รายการที่ผู้ขายหรือผู้ส่งออกรับผิดชอบเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรในการนำเข้า

หรืออธิบายแบบง่าย ๆ เงื่อนไข DDP หรือ Delivered Duty Paid คือ เงื่อนไข Incoterms ที่ผู้นำเข้าสินค้า (ผู้ซื้อ) สั่งแล้วรอสินค้ามาส่งโดยที่แทบไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนั่นเอง ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้นำเข้า (เนื่องจากผู้ส่งออกเป็นฝ่ายรับผิดชอบทั้งหมดแล้ว)

ความรับผิดชอบของผู้ซื้อในเงื่อนไข DDP

ความรับผิดชอบต่อค่าขนส่งและความเสี่ยงของผู้ซื้อจะเกิดขึ้น ณ ปลายทางที่ระบุใน Incoterms เงื่อนไข DDP หลังจากผู้ขายได้ทำการขนถ่ายจากยานพาหนะเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้นำเข้าจะไม่ต้องรับภาระเกี่ยวกับพิธีศุลกากรขาเข้า แต่ผู้นำเข้ายังต้องให้ความร่วมมือเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรนำเข้า เพื่อให้ผู้ส่งออก (หรือผู้ขาย) นำไปดำเนินการ

หรืออธิบายให้ง่ายกว่านั้น ผู้ซื้อมีหน้าที่เพียงชำระเงินค่าสินค้าตามสัญญาซื้อขาย และรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าหลังจากได้รับการส่งมอบสินค้า

จึงเรียกได้ว่า Delivered Duty Paid หรือ DDP เป็นเงื่อนไข Incoterms ที่เป็นด้านตรงข้ามกับ Ex Works หรือ EXW (ที่ผู้ซื้อรับผิดชอบทั้งหมด) อย่างสิ้นเชิงนั่นเอง

ข้อมูลอ้างอิงจาก: International Chamber of Commerce (ICC) และ กรมศุลกากร (Thai Customs)

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด