Home » Finance » Investment » อัตราส่วนหนี้สิน หรือ Debt Ratio คือ อะไร และบอกอะไร?

อัตราส่วนหนี้สิน หรือ Debt Ratio คือ อะไร และบอกอะไร?

by K. Pair
อัตราส่วนหนี้สิน คือ Debt Ratio คือ อัตราส่วนหนี้สินค่อสินทรัพย์รวม

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ หรือ Debt Ratio คือ อะไร และบอกอะไรจากงบการเงินบ้าง?

อัตราส่วนหนี้สิน หรือ Debt Ratio คือ อัตราส่วนทางการเงินที่เปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์ทั้งหมดของกิจการเทียบกับเงินที่กู้มา เพื่อแสดงให้ผู้วิเคราะห์เห็นว่า หนี้สินรวมทั้งหมดของกิจการเป็นกี่เท่าของสินทรัพย์รวมของกิจการ ทำให้บางครั้ง Debt Ratio อาจเรียกว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม

ซึ่งการวิเคราะห์อัตราส่วนหนี้สินจะใช้วิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการ ว่ากิจการ ณ เวลาที่วิเคราะห์มีหนี้มากแค่ไหน และนอกจากนี้ อัตราส่วนหนี้สิน หรือ Debt Ratio คือ อีกส่วนที่มีผลกับการขอกู้เงินของบริษัท เพื่อประเมินความสามารถและโอกาสจ่ายหนี้ของบริษัท

วิธีคำนวณหา อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (Debt Ratio) สามารถทำได้โดยการหารหนี้สินรวมด้วยสินทรัพย์รวมตามชื่ออัตราส่วน (จากงบแสดงฐานะการเงิน)

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (Debt Ratio) = หนี้สินรวม ÷ สินทรัพย์รวม

โดยค่าที่ได้ของอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์หรือ Debt Ratio ควรจะมีค่าน้อย และมีหน่วยเป็นเท่า

ความหมายของ อัตราส่วนหนี้สิน (Debt Ratio)

ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณหา Debt Ratio หรือ อัตราส่วนหนี้สิน สามารถนำมาใช้วิเคราะห์หนี้สินต่อสินทรัพย์ของกิจการ หรือนำไปเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีความหมายดังนี้

อัตราส่วนหนี้สิน (Debt Ratio) ที่มีค่าน้อย หมายความว่า สินทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากเจ้าของกิจการ (มาจากส่วนของเจ้าของ)

อัตราส่วนหนี้สิน (Debt Ratio) ที่มีค่ามาก หมายความว่า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ได้มาจากการก่อหนี้ (มีสินทรัพย์จากการกู้เงินมาซื้อ)

ตัวอย่างเช่น บริษัท Goods มีสินทรัพย์รวม 10,000,000 บาท และมีหนี้สินรวม 30,000,000 บาท ดังนั้น Debt Ratio = 30 ล้าน ÷ 10 ล้าน อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ จึงเท่ากับ 3 เท่า

จากตัวอย่าง บริษัท Goods มีอัตราส่วนหนี้สิน คือ 3 เท่า ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกันอยู่ที่ 20 เท่า หมายความว่า บริษัท Goods สินทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากเจ้าของกิจการในสัดส่วนที่มากกว่าบริษัทอื่นๆ และในอีกความหมายคือบริษัท Goods สามารถมีความสามารถที่จะก่อหนี้เพิ่มได้ในอนาคต ถ้าหากบริษัทต้องการเงินทุน


อัตราส่วนหนี้สิน เกี่ยวอะไรกับสินทรัพย์

และสำหรับใครที่สงสัยว่า สินทรัพย์ (Assets) จะมาจากหนี้ได้ยังไงหรือเกี่ยวกับหนี้ได้อย่างไรในเมื่อเราเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้น

เหตุผล คือ การที่จะได้สินทรัพย์มาก็จะต้องซื้อสินทรัพย์นั้นมา ซึ่งการที่จะทำให้มีเงินซื้อสินทรัพย์มาได้ก็จะมีอยู่ 2 วิธี (หรือ คิดภาพง่าย ๆ คือ ทำอย่างไรให้บริษัทมีเงินทุนมากขึ้น) ได้แก่

  1. ส่วนของเจ้าของ หรือใช้เงินทุนของเจ้าของซื้อสินทรัพย์
  2. การก่อหนี้ ยืมเงินมาลงทุนซื้อสินทรัพย์

ซึ่งที่อธิบายมาคือความสัมพันธ์ระหว่าง สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ที่รู้จักกันในชื่อ สมการบัญชี (Account Equation)

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าเราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด