GreedisGoods » Business » Debt Ratio คืออะไร? อัตราส่วนหนี้สินบอกอะไร

Debt Ratio คืออะไร? อัตราส่วนหนี้สินบอกอะไร

by Kris Piroj
อัตราส่วนหนี้สิน คือ Debt Ratio คือ อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม

Debt Ratio คืออะไร?

Debt Ratio คือ อัตราส่วนหนี้สิน เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่เปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์ทั้งหมดของกิจการเทียบกับหนี้สินหรือเงินที่กู้มา เพื่อแสดงให้ผู้วิเคราะห์เห็นว่าหนี้สินรวมทั้งหมดของกิจการเป็นกี่เท่าของสินทรัพย์รวมของกิจการ

ในการวิเคราะห์อัตราส่วนหนี้สิน Debt Ratio จะเป็นการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการว่ากิจการ ณ เวลาที่วิเคราะห์มีหนี้มากแค่ไหน

นอกจากนี้ Debt Ratio ยังส่งผลกับการขอกู้เงินของบริษัท ในการประเมินความสามารถและโอกาสจ่ายหนี้ของบริษัท

วิธีคำนวณหาอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (Debt Ratio) สามารถทำได้โดยการหารหนี้สินรวมด้วยสินทรัพย์รวมตามชื่ออัตราส่วน (จากงบแสดงฐานะการเงิน) ทำให้บางครั้ง Debt Ratio อาจเรียกว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (Debt Ratio) = หนี้สินรวม ÷ สินทรัพย์รวม

ค่าที่ได้ของอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์หรือ Debt Ratio จะมีหน่วยเป็นเท่า และควรจะมีค่าน้อย

ความหมายของอัตราส่วนหนี้สิน (Debt Ratio)

ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณหา Debt Ratio (อัตราส่วนหนี้สิน) คืออัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) ที่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์หนี้สินต่อสินทรัพย์ของกิจการ หรือนำไปเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

โดยค่า Debt Ratio (D/R) ที่ได้มีความหมายดังนี้:

อัตราส่วนหนี้สิน (Debt Ratio) ที่มีค่าน้อย หมายความว่า สินทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากเจ้าของกิจการ (มาจากส่วนของเจ้าของ)

อัตราส่วนหนี้สิน (Debt Ratio) ที่มีค่ามาก หมายความว่า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ได้มาจากการก่อหนี้ (มีสินทรัพย์จากการกู้เงินมาซื้อ)

ตัวอย่างเช่น บริษัท Goods มีสินทรัพย์รวม 10,000,000 บาท และมีหนี้สินรวม 30,000,000 บาท ดังนั้น Debt Ratio = 30 ล้าน ÷ 10 ล้าน อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์จึงเท่ากับ 3 เท่า

จากตัวอย่าง บริษัท Goods มีอัตราส่วนหนี้สิน คือ 3 เท่า ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกันอยู่ที่ 20 เท่า หมายความว่า บริษัท Goods สินทรัพย์ส่วนใหญ่มาจากเจ้าของกิจการในสัดส่วนที่มากกว่าบริษัทอื่น ๆ และในอีกความหมายคือบริษัท Goods สามารถมีความสามารถที่จะก่อหนี้เพิ่มได้ในอนาคตถ้าหากบริษัทต้องการเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินเกี่ยวอะไรกับสินทรัพย์

และสำหรับใครที่สงสัยว่าสินทรัพย์ (Assets) เกี่ยวข้องกับหนี้ได้อย่างไร ในเมื่อธุรกิจเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้น ซึ่งเหตุผลคือการที่จะได้สินทรัพย์มาก็จะต้องซื้อสินทรัพย์นั้นมา และการที่จะทำให้มีเงินซื้อสินทรัพย์มาได้ก็จะมีอยู่ 2 วิธี ได้แก่

  1. ส่วนของเจ้าของ หรือใช้เงินทุนของเจ้าของซื้อสินทรัพย์
  2. การก่อหนี้ ยืมเงินมาลงทุนซื้อสินทรัพย์

ซึ่งที่อธิบายมาคือความสัมพันธ์ระหว่าง สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ที่รู้จักกันในชื่อ สมการบัญชี (Account Equation)

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด