GreedisGoods » Finance » Debt Service Coverage Ratio คืออะไร? วิธีคำนวณ DSCR

Debt Service Coverage Ratio คืออะไร? วิธีคำนวณ DSCR

by Kris Piroj
DSCR คือ Debt Service Coverage Ratio คือ อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ อัตราส่วนทางการเงิน

Debt Service Coverage Ratio คือ อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ โดยอัตราส่วน Debt Service Coverage Ratio หรือ DSCR จะมาจากการเปรียบเทียบระหว่างรายได้กับภาระทางการเงินที่เกิดจากการก่อหนี้ อย่างเช่น เงินต้น และ ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในแต่ละช่วงเวลา ต่อเดือน หรือต่อปี

โดยค่า Debt Service Coverage Ratio หรือ DSCR มักจะเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความสามารถในการจ่ายหนี้ของผู้ที่กู้เงิน ซึ่งตัวเลข DSCR สามารถใช้ได้ทั้งในกรณีของบุคคลธรรมดา และในกรณีของบริษัทที่ต้องการกู้เงินกับทางธนาคาร

ในทางกลับกันธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินก็จะใช้ Debt Service Coverage Ratio ประกอบการพิจารณาเช่นกัน โดยธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินมักจะกำหนดเอาไว้ว่าผู้ที่ขอกู้เงิน ควรจะมี Debt Service Coverage Ratio อยู่ที่เท่าไหร่ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร

ดังนั้น ประโยชน์ในเบื้องต้นของค่า DSCR หรือ Debt Service Coverage Ratio คือการทำให้ผู้กู้หรือลูกหนี้ทราบภาระทางการเงินที่เกิดจากการก่อหนี้ที่ต้องจ่ายในปัจจุบันเพื่อวางแผนการเงิน หรือวางแผนกู้เงินจากธนาคาร

ค่า DSCR Ratio ที่ยิ่งมากยิ่งหมายความว่าภาระหนี้สินยิ่งสูงเมื่อเทียบกับรายได้ และในทางกลับกันค่า DSCR Ratio ที่ยิ่งต่ำยิ่งหมายถึงภาระหนี้สินยิ่งต่ำเมื่อเทียบกับรายได้

ค่า DSCR Ratio ที่มากกว่า 1 หมายความว่า ภาระหนี้สินมากกว่ารายได้

ค่า DSCR Ratio ที่ต่ำกว่า 1 หมายความว่า ภาระหนี้สินต่ำกว่ารายได้


วิธีคำนวณ DSCR

วิธีคำนวณ DSCR หรือวิธีคำนวณ Debt Service Coverage Ratio สามารถคำนวณได้จากสมการดังนี้:

DSCR = รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ ÷ ภาระหนี้

โดยอาจจะใช้รายได้และภาระหนี้ต่อเดือน หรือรายได้และภาระหนี้ต่อปี มาใช้คำนวณก็ได้

ตัวอย่างเช่น บริษัท Copy Paste Marketing จำกัด มีรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 200,000 ต่อเดือนโดยเฉลี่ย และมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากหนี้ต่อเดือนอยู่ที่ 100,000

ดังนั้น Debt Service Coverage Ratio ของ บริษัท Copy Paste Marketing จะเท่ากับ 200,000 ÷ 100,000 = 2

  • หรือบริษัท Copy Paste Marketing มีค่า DSCR อยู่ที่ 2 เท่า

สรุปง่าย ๆ จากค่า DSCR ที่ได้ก็คือ บริษัท Copy Paste Marketing สามารถหาเงินในแต่ละเดือนได้มากกว่าภาระหนี้ 2 เท่า

สำหรับค่า DSCR หรือ Debt Service Coverage Ratio ที่ได้ควรมีค่ามากกว่า 1 เพราะถ้าหาก ค่า DSCR ต่ำกว่า 1 หมายความว่า ภาระหนี้สินที่มีต่ำกว่าเงินที่หาได้

นอกจากนี้ ยิ่งค่า DSCR สูง หมายถึง ยิ่งสามารถหาเงินในแต่ละเดือนได้มากกว่าภาระหนี้มากขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง