GreedisGoods » Finance » Debt Service Coverage Ratio คืออะไร? DSCR บอกอะไร

Debt Service Coverage Ratio คืออะไร? DSCR บอกอะไร

by Kris Piroj
DSCR คือ Debt Service Coverage Ratio คือ อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ อัตราส่วนทางการเงิน

DSCR คืออะไร?

DSCR คือ Debt Service Coverage Ratio หรือ อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ ที่คำนวณโดยการเปรียบเทียบระหว่างรายได้จากการดำเนินงานกับภาระทางการเงินที่เกิดจากการก่อหนี้ของผู้กู้ เพื่อใช้ในการประเมินภาระทางการเงินที่เกิดจากการก่อหนี้ของผู้กู้

Debt Service Coverage Ratio หรือ DSCR เป็นเครื่องมือชี้วัดทางการเงินที่ใช้วัดความสามารถในการจ่ายหนี้ของผู้ที่กู้เงินทั้งในกรณีของบุคคลธรรมดาด้วยกระแสเงินสดที่มีอยู่ เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิตและสถานะทางการเงินของผู้กู้เมื่อบุคลธรรมดาหรือบริษัทต้องการกู้เงินกับธนาคาร

เนื่อง DSCR คำนวณมาจาก รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ หารด้วย ภาระหนี้สิน ดังนั้น DSCR จึงเป็นอัตราส่วนที่จะทำให้เห็นว่าผู้กู้มีภาระหนี้สินต่ำกว่ารายได้เมื่อ DSCR ที่ได้มากกว่า 1 หรือภาระหนี้สินสูงกว่ารายได้ในกรณีที่ DSCR ต่ำกว่า 1

ในทางกลับกันธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินจะใช้ Debt Service Coverage Ratio ประกอบการพิจารณาในการให้กู้เช่นกัน โดยธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินมักจะกำหนดเอาไว้ว่าผู้ที่ขอกู้เงิน ควรจะมี Debt Service Coverage Ratio หรือค่า DSCR อยู่ที่เท่าไหร่ ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละธนาคาร

กล่าวคือ ประโยชน์ที่สำคัญของของค่า DSCR หรือ Debt Service Coverage Ratio คือการทำให้ผู้กู้หรือลูกหนี้ทราบภาระทางการเงินที่เกิดจากการก่อหนี้ที่ต้องจ่ายในปัจจุบันเพื่อวางแผนการเงินหรือวางแผนกู้เงินจากธนาคาร ในขณะที่ทำให้ผู้ให้กู้สามารประเมินความน่าเชื่อถือทางการเงินได้ง่ายเช่นกัน

วิธีคำนวณ DSCR Ratio

วิธีคำนวณ DSCR หรือ Debt Service Coverage Ratio สามารถคำนวณได้โดยการนำรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (Net Operating Income : NOI) ที่เป็นกระแสเงินสดของบริษัทหรือบุคคลธรรมดาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หารด้วยภาระนี้สินที่ต้องจ่ายในช่วงเวลาเดียวกัน

DSCR = รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ ÷ ภาระหนี้สิน

โดยช่วงระยะเวลาอาจเป็นต่อปี ต่อเดือน หรือต่อไตรมาสก็ได้ และภาระหนี้สินจะรวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในแต่ละช่วงเวลา

ตัวอย่างเช่น บริษัท Copy Marketing มีรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 200,000 บาทต่อเดือนโดยเฉลี่ย และมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากหนี้สินต่อเดือนรวมแล้ว 100,000 บาทต่อเดือน

ดังนั้น Debt Service Coverage Ratio ของบริษัท Copy Marketing จะเท่ากับ 200,000 ÷ 100,000 = 2

บริษัท Copy Marketing มีค่า DSCR อยู่ที่ 2 เท่า ซึ่งหมายความว่า บริษัท Copy Marketing สามารถหาเงินในแต่ละเดือนได้มากกว่าภาระหนี้ 2 เท่า

Debt Service Coverage Ratio บอกอะไร?

โดยพื้นฐาน DSCR คือค่าที่เปรียบเทียบระหว่างความสามารถในการหาเงินเทียบกับภาระหนี้สิน Debt Service Coverage Ratio หรือ DSCR จึงเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่บอกว่าบุคคลหรือธุรกิจสามารถหาเงินในแต่ละช่วงเวลาได้มากน้อยเท่าไหร่เมื่อเทียบกับภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายในช่วงระยะเวลาเดียวกัน

ค่า DSCR Ratio ที่มากกว่า 1 หมายความว่า เจ้าของ DSCR มีภาระหนี้สินมากกว่ารายได้

ค่า DSCR Ratio ที่ต่ำกว่า 1 หมายความว่า เจ้าของ DSCR มีภาระหนี้สินต่ำกว่ารายได้

ดังนั้น ค่า DSCR หรือ Debt Service Coverage Ratio ที่ดีที่ของผู้กู้จึงควรมีค่ามากกว่า 1 ที่แสดงถึงรายได้ที่มากกว่าภาระหนี้สิน ที่หมายถึงผู้กู้สามารถมีเงินพอจะจ่ายภาระหนี้สินได้

แน่นอนว่าผู้ให้กู้มักชอบ DSCR ที่สูงกว่าซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่า แม้ว่าโดยทั่วไป DSCR ในอัตราส่วนที่ 1 หรือสูงกว่าถือว่ายอมรับได้ แต่ผู้ให้กู้อาจมีข้อกำหนดเฉพาะในแต่ละอุตสาหกรรมหรือประเภทของเงินกู้เพิ่มเติม และมีการใช้ดัชนีชี้วัดอื่น ๆ สำหรับการร่วมประเมินความสามารถในการชำระหนี้ควบคู่ไปกับ DSCR

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด