GreedisGoods » Economics » Demand Supply หรือ อุปสงค์ อุปทาน คืออะไร?

Demand Supply หรือ อุปสงค์ อุปทาน คืออะไร?

by Kris Piroj
อุปสงค์และอุปทาน คือ อุปสงค์ อุปทาน Demand Supply คืออะไร

Demand และ Supply หรือ อุปสงค์และอุปทาน คือ เรื่องของระดับความต้องการซื้อสินค้าของผู้ซื้อ และเรื่องของระดับความต้องการขายสินค้าหรือปริมาณของสินค้าที่ต้องการขายของผู้ขาย โดย Demand คือความต้องการซื้อ และ Supply คือความต้องการขาย

สำหรับความสัมพันธ์ของ Demand และ Supply ถ้าอธิบายแบบคร่าว ๆ จะสัมพันธ์กันใน 2 ประเด็นหลักคือ

  1. สัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น เมื่อมีความต้องการซื้อ (Demand) ที่สูง คนก็จะรู้สึกว่าต้องขาย (มองเห็นโอกาส) ทำให้ Supply ของสินค้าเพิ่มขึ้น
  2. สัมพันธ์กับระดับราคาสินค้า (Price) เช่น เมื่อสินค้าชนิดหนึ่งราคาปรับเพิ่มขึ้น ความต้องการซื้อหรือ Demand ของสินค้าจะลดลง

Demand คืออะไร? (อุปสงค์)

Demand คือ อุปสงค์ หรือ ความต้องการซื้อสินค้าของผู้ซื้อ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา จากความต้องการซื้อสินค้าที่แตกต่างกันของผู้ซื้อในแต่ละช่วงเวลา

นอกจากนี้ ระดับความต้องการซื้อสินค้า (Demand) ยังส่งผลต่อระดับราคาของสินค้า (Price) ดังนี้

  • ราคาสินค้าต่ำ Demand สูง
  • ราคาสินค้าสูง Demand ต่ำ

หรือพูดให้เข้าใจง่ายกว่านั้นก็คือ ยิ่งสินค้าราคาสูงขึ้น คนยิ่งไม่อยากซื้อสินค้า (หรือไม่สามารถซื้อได้)

ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง ความต้องการซื้อ (Demand) กับระดับราคา (Price) จะเรียกว่า Law of Demand หรือ กฎของอุปสงค์ โดย Law of Demand สามารถเขียนเป็นกราฟได้ตามภาพด้านล่าง

Demand Supply คือ กฎของอุปสงค์ Law of Demand
กราฟ Law of Demand หรือ กฎของอุปสงค์

จากกราฟจะเห็นว่า ยิ่งราคา (Price) เพิ่มสูงขึ้น ระดับปริมาณความต้องการสินค้า (Quantity) จะลดลง

นอกจากนี้ กราฟนี้ยังแสดงให้เห็นอีกว่า ยิ่งปริมาณสินค้า (Quantity) มีน้อยหรือหามาขายได้ยาก ระดับราคาของสินค้า (Price) ก็จะเพิ่มขึ้น อย่างเช่น แร่หายากและของหายากต่าง ๆ


Supply คืออะไร? (อุปทาน)

Supply คือ อุปทาน หรือ ความต้องการขายสินค้า (ของผู้ขาย) ซึ่งระดับความต้องการขายหรือ Supply ก็จะผันแปรตามระดับราคาของสินค้า

โดยระดับของความต้องการขายที่สัมพันธ์กับระดับราคาสินค้าจะเรียกว่า Law of Supply หรือ กฎของอุปทาน ดังนี้

  • ราคาสินค้าสูงขึ้น ความต้องการขายก็จะเพิ่มขึ้น
  • ราคาสินค้าลดลง ความต้องการขายก็จะลดลง

แปลเป็นภาษาพูดง่าย ๆ ก็คือ ยิ่งสินค้าราคาแพงหรือกำไรดี คนก็ยิ่งอยากเข้ามาขายสินค้าประเภทนั้นมากขึ้น โดย Law of Supply สามารถเขียนเป็นกราฟได้ตามภาพด้านล่าง

Supply Demand คือ อุปสงค์ อุปทาน กฎของอุปทาน คือ
กราฟ Law of Supply หรือ กฎของอุปทาน

จากกราฟจะเห็นว่า ยิ่งราคาสินค้า (Price) เพิ่มสูงขึ้น ระดับปริมาณความต้องการขายสินค้า (Quantity) จะเพิ่มขึ้นตาม และถ้าหากสินค้ามีราคาที่ลดลง (Price) ระดับปริมาณความต้องการขายสินค้า (Quantity) ก็จะลดลงเช่นกัน


ทั้งหมดก็คือพื้นฐานของ Demand และ Supply หรือ อุปสงค์และอุปทาน สำหรับใครที่อ่านบทความนี้ แล้วเกิดสนใจว่า อุปสงค์ อุปทาน เกิดจากอะไร มีที่มาจากไหน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่:

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด