GreedisGoods » Finance » Investment » DSR คืออะไร? Debt Service Ratio บอกอะไร

DSR คืออะไร? Debt Service Ratio บอกอะไร

by K. Pair
DSR คือ Debt Service Ratio คือ อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ DSR กู้เงิน สินเชื่อ

DSR คือ ชื่อย่อของ Debt Service Ratio หรือ อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึง สัดส่วนรายจ่ายในการชำระหนี้ต่อรายได้ของครัวเรือน โดย DSR (Debit Service Ratio) จะเป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงให้เห็นภาระในการชำระหนี้ของครัวเรือน ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มักจะนำมาใช้วิเคราะห์

สำหรับค่า Debt Service Ratio หรือ DSR คำนวณ มาจาก

DSR = ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยต่อเดือน ÷ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ผลลัพธ์ของค่า Debt Service Ratio หรือ DSR คือ ตัวเลขที่จะบอกว่า ครัวเรือนนั้นมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ่ายหนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ต่อเดือนของครัวเรือน

ตัวเลขของค่า DSR ที่สูง คือ ในแต่ละเดือนครัวเรือนนั้นมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนี้ที่สูง

ตัวเลขของค่า DSR ที่ต่ำ คือ ในแต่ละเดือนครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนี้ที่ต่ำ


หน้าที่ของ Debt Service Ratio หรือ DSR คืออะไร

ในประเด็นของการกู้เงิน ไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะใช้ ค่า DSR เพื่อประเมินว่าผู้กู้มีภาระค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับรายได้

ตัวเลข DSR หรือ Debt Service Ratio ของคุณจะส่งผลต่อ 2 ประเด็นหลัก ๆ ได้แก่

  1. จะยอมให้คุณกู้เงิน หรือ ไม่ยอมให้กู้เงิน
  2. ให้ผ่อนกี่ % ของรายได้ (ในกรณีที่ธนาคารให้กู้)

ซึ่งเพดานของ DSR ที่ธนาคารจะรับได้ก็จะต่างกันไปด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ธนาคารไหน กู้เงินไปทำอะไร และผ่อนนานแค่ไหน เป็นต้น

แต่อย่างไรก็ตาม เพดานตัวเลข DSR จะอยู่ที่ประมาณ 40% และในบางกรณีการที่คุณมีรายได้สูง เพดานของค่า DSR ของคุณอาจจะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย

นอกจากนี้ อีกหนึ่งประโยชน์ของตัวเลขในภาพรวมของ Debt Service Ratio คือ การใช้เป็นตัวเลขในการประเมินภาพรวมของเศรษฐกิจ

โดย ค่า DSR ในภาพรวมของกลุ่มประชากรหนึ่ง (เช่น ภาค จังหวัด หรือทั้งประเทศ) จะทำให้เห็นว่ากลุ่มประชากรนั้น ๆ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ่ายหนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ต่อเดือน เพื่อใช้ประเมินสภาพคล่องทางการเงินของครัวเรือนและความสามารถในการชำระหนี้ต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด