GreedisGoods » Investment » Earning Yield คืออะไร? บอกอะไรบ้าง

Earning Yield คืออะไร? บอกอะไรบ้าง

by Kris Piroj
Earning Yield คือ อัตราส่วน Earning Yield หุ้น ปันผล

Earning Yield คืออะไร?

Earning Yield คือ ผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้นเป็นอัตราส่วนที่บอกว่าหุ้น 1 หุ้นจะให้ผลตอบแทนเท่าไหร่หรือกี่เปอร์เซ็นต์ โดย Earning Yield คำนวณมาจากผลตอบแทนของหุ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาหารด้วยราคาตลาดของหุ้นดังกล่าวในปัจจุบัน

โดยสามารถเขียนเป็นสมการได้ว่า: Earning Yield = Earning / Market Price

  • E หรือ Earning คือปันผลต่อหุ้นต่อปี
  • P หรือ Market Price คือราคาตลาดของหุ้น ณ ปัจจุบัน

จะเห็นว่า Earning Yield ก็คือส่วนกลับของอัตราส่วน Price to Earning Ratio หรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อ P/E Ratio นั่นเอง

ถ้าปัจจุบันหุ้น Facebook ราคา $175 ต่อหุ้น และปีที่ผ่านมาให้ปันผล $7.5 ต่อหุ้น ดังนั้น Earning Yield ณ ปัจจุบันของหุ้น Facebook คือ 4.3%

ประโยชน์ของ Earning Yield คือการเป็นตัวเลขใช้ในการบอกว่าหุ้นตัวหนึ่ง (หรือทั้งตลาดหุ้น) ให้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีของราคาหุ้น และใช้ในการเปรียบเทียบผลตอบแทนจากปันผลของหุ้นระหว่างหุ้นอื่น หรือเทียบกับการลงทุนในตลาดอื่น ไม่ว่าจะเป็น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ ทองคำ หรือสินทรัพย์อื่นๆ

นอกจากนี้ Earning Yield ยังเป็นอัตราส่วนทางการเงินสำหรับการใช้ประเมินมูลค่าหุ้นแบบง่าย ๆ ว่าราคาหุ้นสูงเกินมูลค่าไปมากน้อยแค่ไหน โดยสามารถนำไปเปรียบเทียบกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 10 ปี ถ้าหากว่า Earning Yield ต่ำกว่าผลตอบแทนพันธบัตรนักลงทุนก็จะย้ายเงินไปลงทุนในพันธบัตรแทนหุ้น

Earning Yield บอกอะไร

Earning Yield เป็นอัตราส่วนที่นักลงทุนใช้ในการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนของหุ้นปันผล และในการเปรียบเทียบเพื่อเลือกลงทุนในหุ้นหรือลงทุนในสินทรัพย์อื่น (ที่นำมาเปรียบเทียบกับ Earning Yield)

ตัวอย่างเช่น Earning Yield Gap ที่นำค่า Earning Yield ไปเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลตอบแทนในการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลกับการลงทุนในหุ้นปันผลว่าสินทรัพย์ใดน่าลงทุนมากกว่ากัน

ถ้าหากตัวเลข Earning Yield มากกว่าผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่นำมาเปรียบเทียบ ในขณะที่ความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่นำมาเปรียบเทียบมีความเสี่ยงมากกว่า นักลงทุนจะเลือกลงทุนให้หุ้น

แต่ถ้าหากตัวเลข Earning Yield น้อยกว่าผลตอบแทนสินทรัพย์ที่นำมาเปรียบเทียบ ในขณะที่ความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่นำมาเปรียบเทียบมีความเสี่ยงต่ำกว่าหุ้น นักลงทุนจะเลือกลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าวแทน (เพราะหุ้นเสี่ยงกว่า และให้ผลตอบแทนน้อยกว่า)

ในขณะที่ถ้าหากตัวเลข Earning Yield มากกว่าผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่นำมาเปรียบเทียบ (ไม่มาก) นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะลงทุนในทั้งสินทรัพย์ดังกล่าวและ/หรือในหุ้น (ตามความเสี่ยงที่นักลงทุนคนนั้นรับได้)

นอกจากนี้ ในกรณีที่การเพิ่มขึ้นของ Earning Yield เป็นผลมาจากตัวเลขผลตอบแทนของหุ้นหรือเงินปันผลที่นำมาคำนวณเพิ่มขึ้น อาจมีส่วนทำให้ราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้น เพราะนักลงทุนจะมองว่าผลตอบแทนของหุ้นดังกล่าวมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นอีกได้ในอนาคต

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด