GreedisGoods » Business » EBIT คืออะไร? กำไรจากการดำเนินงานบอกอะไร

EBIT คืออะไร? กำไรจากการดำเนินงานบอกอะไร

by Kris Piroj
EBIT คือ กำไรจากการดำเนินงาน คือ Earnings Before Interest and Tax กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี

EBIT คืออะไร?

EBIT คือ กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี หรือ Earnings Before Interest and Tax รู้จักในอีกชื่อคือ กำไรจากการดำเนินงาน โดย EBIT เป็นกำไรที่สะท้อนกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนวณมาจากกำไรขั้นต้นหักออกด้วยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

โดย EBIT เป็นกำไรลำดับที่ 2 ถัดจาก Gross Profit ที่คำนวณมาจาก “ยอดขาย หักออกด้วย ต้นทุนขาย” ซึ่งกำไรขั้นต้น (Gross Profit) เป็นกำไรขั้นแรกที่แสดงให้เห็นว่ายอดขายหลังหักต้นทุนขายแล้วได้กำไรเท่าไหร่ตามชื่อ เช่น ซื้อเสื้อมา 200 ขาย 250 ได้กำไร 50 บาท ซึ่งยังไม่ได้หักค่าส่งหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหน้าร้าน

ดังนั้น เพื่อที่จะแสดงกำไรที่หักค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (Selling and Administrative Expenses) ออกแล้ว จึงเป็นการคำนวณกำไรในลำดับถัดไปคือ EBIT หรือ Earnings Before Interest and Tax ที่เป็นกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี

โดยสามารถคำนวณ EBIT ได้จาก:

กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) = กำไรขั้นต้น – ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

หรือ

กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) =  ยอดขาย – ต้นทุนขาย – ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

จากตัวอย่างเดิม ซื้อเสื้อมา 200 (ต้นทุนขาย) ขาย 250 (ยอดขาย) ได้กำไร 50 บาท แต่ร้านขายเสื้อนี้ยังมี ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่อีก อย่างเช่น ค่าไฟร้าน ค่าถุง ค่าจ้างพนักงานขาย และ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย เป็นต้น


ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Selling and Administrative Expenses) ที่หักออกจากกำไรขั้นต้นเพื่อหา EBIT หรือ Earnings Before Interest and Tax เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ช่วยทำให้สามารถขายสินค้าออกตามชื่อ

โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประกอบด้วย

  • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย และค่าโฆษณา
  • เงินเดือนผู้บริหาร
  • เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
  • ค่าเดินทาง
  • ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
  • ค่าเลี้ยงรับรอง
  • ค่าเช่า

บทความที่เกี่ยวข้อง