GreedisGoods » Finance » EBIT คืออะไร? กำไรจากการดำเนินงานบอกอะไร

EBIT คืออะไร? กำไรจากการดำเนินงานบอกอะไร

by Kris Piroj
EBIT คือ Earnings Before Interest and Tax คือ กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี กำไรจากการดำเนินงาน

EBIT คืออะไร?

EBIT คือ Earnings Before Interest and Tax หรือกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี เป็นกำไรจากการดำเนินงานที่สะท้อนกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทหลังจากนำกำไรขั้นต้น (Gross Profit) มาหักค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารออก

Earnings Before Interest and Tax หรือ EBIT เป็นกำไรลำดับที่ 2 ถัดจาก Gross Profit ที่คำนวณมาจาก “ยอดขาย หักออกด้วย ต้นทุนขาย” ซึ่งเป็นกำไรขั้นแรกที่แสดงให้เห็นว่ายอดขายหลังหักต้นทุนขายแล้วได้กำไรเท่าไหร่ตามชื่อ อย่างเช่น ซื้อเสื้อมา 200 ขาย 250 ได้กำไร 50 บาท ซึ่งกำไรขั้นต้น (Gross Profit) ดังกล่าวยังไม่ได้หักค่าส่งหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหน้าร้านออก

ดังนั้น เพื่อที่จะแสดงกำไรที่ได้หักค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (Selling and Administrative Expenses) ออกแล้ว EBIT จึงเป็นกำไรที่เข้ามามีบทบาทในการทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท

โดยสามารถคำนวณ EBIT หรือ Earnings Before Interest and Tax ได้จากสมการ ดังนี้:

  • กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) = กำไรขั้นต้น – ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร หรือ
  • กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) =  ยอดขาย – ต้นทุนขาย – ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

จากตัวอย่างเดิม ซื้อเสื้อมา 200 (ต้นทุนขาย) ขาย 250 (ยอดขาย) ได้กำไร 50 บาท แต่ในความเป็นจริงจะพบว่าร้านขายเสื้อนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ อย่างเช่น ค่าไฟร้าน ค่าถุง ค่าจ้างพนักงานขาย และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Selling and Administrative Expenses) ที่หักออกจากกำไรขั้นต้นเพื่อหา EBIT หรือ Earnings Before Interest and Tax เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ช่วยทำให้สามารถขายสินค้าออกตามชื่อ โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ได้แก่

  • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย และค่าโฆษณา
  • เงินเดือนผู้บริหาร
  • เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
  • ค่าเดินทาง
  • ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
  • ค่าเลี้ยงรับรอง
  • ค่าเช่า

EBIT บอกอะไร?

EBIT คือข้อมูลทางการเงินที่ให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานหลักของบริษัท ซึ่งการไม่รวมดอกเบี้ยและภาษีเข้ามาใน EBIT ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบความสามารถในการทำกำไรระหว่างบริษัทอย่างเป็นกลางมากขึ้น เนื่องจากไม่ต้องคำนึงถึงโครงสร้างเงินทุนหรืออัตราภาษี

โดยทั่วไป EBIT จะใช้ในการเปรียบเทียบเพื่อประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทว่าสามารถทำกำไรได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับบริษัทภายอุตสาหกรรมเดียวกัน

นอกจากนี้ เพื่อความง่ายในการเปรียบเทียบความสามารถในการทำกำไรจากรายได้ EBIT ยังสามารถนำไปคำนวณเป็นอัตราส่วน EBIT Margin

EBIT Margin คืออะไร?

EBIT Margin คือ อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่วัดความสามารถในการทำกำไรของจากการดำเนินงานของบริษัทเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานเท่าไหร่จากยอดขายแต่ละบาท

โดย EBIT Margin สามารถคำนวนได้จากสมการ: EBIT Margin% = (EBIT ÷ รายได้) x 100

ค่า EBIT Margin ที่ได้ที่ยิ่งมีค่าสูงยิ่งหมายความว่าบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานจากรายได้แต่ละบาทในสัดส่วนที่สูง และการที่ค่าที่ได้ต่ำกว่า 0 ย่อมหมายถึงการที่บริษัทไม่สามารถทำกำไรได้

อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT margin) เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่จะช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไรของบริษัท อัตรากำไร EBIT ที่สูงขึ้นโดยทั่วไปบ่งชี้ว่าบริษัทกำลังสร้างผลกำไรมากขึ้นจากการดำเนินงานหลักเมื่อเทียบกับรายได้

บทความที่เกี่ยวข้อง