GreedisGoods » Finance » EBITDA คืออะไร? ต่างจาก EBIT อย่างไร

EBITDA คืออะไร? ต่างจาก EBIT อย่างไร

by Kris Piroj
EBITDA คือ กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization

EBITDA คืออะไร?

EBITDA คือ กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA ย่อมาจาก Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization) ซึ่งเป็นกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทในส่วนที่เป็นเงินสดของบริษัท

ซึ่ง EBITDA เป็น EBIT ที่เพิ่มค่าเสื่อมราคา (Depreciation) และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (Amortization) ที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันเข้ามา (จ่ายไปแล้วตอนซื้อแต่ตัวเลขที่แสดงเป็นเพียงตัวเลขทางบัญชี)

โดย EBITDA เป็นกำไรลำดับที่ 3 ถัดจาก Gross Profit และ EBIT ทำให้การคำนวณหา EBITDA สามารถคำนวณได้จากการนำ EBIT + ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) + ค่าตัดจำหน่าย (Amortization)

หรือคำนวณจากสมการดังนี้: EBITDA = Net Income + Interest + Taxes + Depreciation + Amortization

โดยที่แต่ละตัวแปรมาจากงบการเงิน (Income Statement) ของบริษัทตรงตัวตามชื่อเต็มของ EBITDA มีความหมาย ดังนี้:

  • Net Income = กำไรสุทธิ
  • Interest = ดอกเบี้ย
  • Taxes = ภาษี
  • Depreciation = ค่าเสื่อมราคา
  • Amortization = ค่าตัดจำหน่าย

ดังนั้น ความแตกต่างระหว่าง EBITDA และ EBIT ก็คือการที่มีค่าเสื่อมราคา (Depreciation) และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (Amortization) เพิ่มเข้ามานั่นเอง

EBITDA และ EBIT

อย่างที่บอกว่า EBITDA คือกำไรลำดับที่ 3 ถัดจาก Gross Profit และ EBIT ดังนั้นเราจะเริ่มต้นที่ Gross Profit หรือกำไรขั้นต้น ซึ่งเป็นกำไรที่คิดมาจาก “ยอดขาย – ต้นทุนขาย”

กำไรขั้นต้น (Gross Profit) จะเป็นกำไรขั้นแรกที่ทำให้เห็นว่ายอดขายหลังหักต้นทุนขายแล้วได้กำไรเท่าไหร่ อย่างเช่น ซื้อสินค้ามา 2,000 บาท ถ้าขายได้ 2,500 บาท จะคิดเป็นกำไรขั้นต้น 500 บาท

แต่อย่างไรก็ตามว่าต้นทุนของธุรกิจไม่ได้มีเพียงเท่านี้ แต่ยังมีส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ (Selling and Administrative) อยู่ด้วยเช่นกัน ดังนั้นกำไรขั้นต้น (Gross Profit) จึงยังไม่ใช่ตัวเลขที่บอกผลกำไรทุกอย่างของกิจการ

เพื่อแสดงกำไรที่แท้จริง EBIT จึงเป็นกำไรในส่วนต่อไปที่หักต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ (Selling and Administrative) ออกแล้ว ซึ่งแสดง “กำไรจากการดำเนินงาน” ของกิจการ

โดยคำนวณมาจาก: กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) = กำไรขั้นต้น – ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

EBITDA บอกอะไร?

อย่างไรก้ตาม แม้ว่า EBIT จะบอกกำไรจากการดำเนินงาน ซึ่งดูเหมือนกำไรที่แท้จริงแล้ว แต่ก็ยังไม่ใช่เพราะ EBIT ยังเป็นกำไรที่หักค่าเสื่อมราคา (Depreciation) และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (Amortization) ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เสียเงินจริง ๆ ทำให้มีสิ่งที่เรียกว่า EBITDA หรือกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย

โดยกำไร EBITDA จะช่วยสะท้อนให้เห็นกำไรจากการดำเนินงานที่เป็นตัวเงินทั้งหมดที่บริษัทได้รับจริง เพราะค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเป็นเพียงภาระทางบัญชี ซึ่งในความเป็นจริงค่าใช้จ่ายดังกล่าวบริษัทได้จ่ายเงินซื้อไปตั้งแต่ต้นแล้ว

หรือพูดให้เข้าใจง่ายกว่านั้น EBITDA คือ สิ่งที่ทำให้เห็นตัวเลขกำไรที่เป็นเงินที่แท้จริง เพราะในบางกรณีถ้าหักค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่ายแล้ว อาจจะกลายเป็นขาดทุนทั้ง ๆ ที่บริษัทได้กำไรก็ได้

ดังนั้น ถึงแม้ว่ากำไรสุทธิ (Net Profit) ของบริษัทจะเป็นลบ แต่ EBITDA เป็นบวก ก็อาจพูดได้ว่ากิจการยังสามารถทำกำไรได้อยู่

สำหรับนักลงทุนที่สนใจค่า EBITDA หุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถดูข้อมูล EBITDA ได้จากหน้าข้อมูลของหุ้นนั้นได้ที่ Website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บทความที่คุณอาจสนใจ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด