GreedisGoods » Business » EFE Matrix คืออะไร? และตัวอย่าง EFE Matrix

EFE Matrix คืออะไร? และตัวอย่าง EFE Matrix

by Kris Piroj
EFE Matrix คือ External Factor Evaluation Matrix วิเคราะห์ EFE ปัจจัยภายนอก

EFE Matrix คือ ตารางประเมินปัจจัยภายนอก (External Factor Evaluation Matrix) เป็นตารางสำหรับการสรุปผลปัจจัยภายนอก (External Factors) ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงความสามารถในการใช้ประโยชน์และรับมือปัจจัยภายนอกของธุรกิจ

การวิเคราะห์ EFE Matrix จะเป็นการนำปัจจัยภายนอกที่สำคัญที่ได้มาจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วยเครื่องมือวิเคราะห์อย่างเช่น SWOT Analysis ทั้งโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) มาใส่ใน EFE Matrix และให้น้ำหนักตามความสำคัญ เพื่อให้คะแนนการรับมือของบริษัทในแต่ละปัจจัย

โดยประโยชน์ของการวิเคราะห์ EFE Matrix คือแสดงให้เห็นว่าปัจจัยภายนอกปัจจัยใดบ้างที่บริษัทยังไม่สามารถตอบสนองหรือรับมือได้ดีพอ รวมถึงทำให้เห็นในภาพรวม (คะแนนรวม) ว่าบริษัทตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกได้ดีแค่ไหน เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้วิเคราะห์ร่วมกับ IFE Matrix เพื่อวิเคราะห์ IE Matrix สำหรับการวางแผนกลยุทธ์ต่อไป

ตาราง EFE Matrix

ในตาราง EFE Matrix หรือ External Factor Evaluation Matrix ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่

ปัจจัยภายนอกที่สำคัญ (Key External Factors) สำหรับการวิเคราะห์ EFE Matrix จากปัจจัยภายนอกที่ได้มาจาก SWOT Analysis ไม่จำเป็นจะต้องนำปัจจัยภายนอกทุกปัจจัยที่ได้มาใส่ใน EFE Matrix แต่เลือกมาเฉพาะปัจจัยที่สำคัญและมีผลต่อธุรกิจชัดเจน

น้ำหนัก (Weighted) คือ ระดับน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยแต่ละปัจจัย โดยค่าน้ำหนักจะเป็นเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยทั้งตาราง EFE Matrix ต้องมีค่าน้ำหนัก (Weight) ไม่เกิน 1.00

คะแนน (Rating) คือ ระดับคะแนนที่แสดงว่ากลยุทธ์ปัจจุบันของบริษัทใช้ประโยชน์จากโอกาสได้มากแค่ไหนและรับมืออุปสรรคได้มากแค่ไหน โดยระดับคะแนนจะ 4 ระดับ (4 คือมากที่สุด และ 1 คือน้อยที่สุด)

คะแนนถ่วงน้ำหนัก (Weighted Score) เป็นคะแนน Rating ที่ผ่านการถ่วงน้ำหนัก ได้มาจากการนำคะแนน Rating ของแต่ละปัจจัย คูณกับ ค่าน้ำหนัก (Weight) ของแต่ละปัจจัย

การให้คะแนน (Rating) และค่าน้ำหนัก (Weight) ควรให้คะแนนตามที่เกิดขึ้นจริง การให้คะแนนที่เข้าข้างตัวเองจะทำให้การวิเคราะห์ EFE Matrix ได้ค่าที่ผิดเพี้ยนและไม่เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

ตัวอย่าง EFE Matrix

ตัวอย่าง EFE Matrix เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของโรงแรมญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ High End สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น โดยจากการวิเคราะห์พบว่าผลการวิเคราะห์ EFE Matrix ของโรงแรมดังกล่าวออกมาดังนี้:

ตัวอย่าง ตาราง EFE Matrix คือ วิเคราะห์ EFE
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ EFE Matrix (O คือปัจจัยที่เป็นโอกาส และ T คือปัจจัยที่เป็นอุปสรรค)

จากตัวอย่างการวิเคราะห์ EFE Matrix ของโรงแรมดังกล่าว ผลรวมคะแนนถ่วงน้ำหนัก (Weighted Score) ของการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก คือ 2.43 หมายความว่า โรงแรมแห่งนี้สามารถตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกได้ในระดับปานกลาง บริษัทควรคิดกลยุทธ์เพื่อใช้ประโยชน์หรือป้องกันปัจจัยภายนอกให้มากขึ้น

ปัจจัยภายนอกที่บริษัทควรปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อป้องกันผลกระทบ คือ T1 นักท่องเที่ยวลดลงจากภัยพิบัติธรรมชาติ โดยอาจใช้การลดราคาชั่วคราว เพื่อดึงกลุ่มลูกค้าภายในประเทศระหว่างที่ไม่มีลูกค้าจากต่างประเทศมาพักที่โรงแรม เพื่อทำให้ไม่สูญเสียกำลังผลิตไปอย่างสูญเปล่า

สำหรับ “T2 ชาวจีนเริ่มไปเทียวประเทศไกล ๆ แทนญี่ปุ่นมากขึ้น” และ “T3 รัฐบาลเตรียมเก็บภาษีนักท่องเที่ยวเพื่อลดจำนวนนักท่องเที่ยว” ถึงแม้ว่าคะแนน (Rating) อยู่ที่ 1 คะแนนซึ่งอยู่ในจุดที่ควรหาทางป้องกัน แต่ในความเป็นจริงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถป้องกันได้โดยตรง

แปลผลการวิเคราะห์ EFE Matrix

คะแนนรวม (Total) ที่ได้จากผลรวมของ Weighted Score ของทั้งตาราง EFE Matrix จะแสดงให้เห็นว่าในภาพรวมแล้วบริษัทสามารถตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกได้มากน้อยเพียงใด จากทั้งหมด 4 ระดับ

สำหรับผลรวมที่ได้ตั้งแต่ 1.0 – 4.0 สามารถแปลผลได้ดังนี้

  1. บริษัทสามารถตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกได้แย่
  2. บริษัทสามารถตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกได้ในระดับปานกลาง (ระดับค่าเฉลี่ย)
  3. บริษัทสามารถตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกได้ดีกว่าระดับค่าเฉลี่ย
  4. บริษัทสามารถตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกได้ดี

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด