GreedisGoods » Business » EOQ คืออะไร? (Economic Order Quantity)

EOQ คืออะไร? (Economic Order Quantity)

by K. Pair
EOQ คือ Economic Order Quantity คือ การสั่งซื้อที่ประหยัด สูตร EOQ

EOQ คือ Economic Order Quantity หมายถึง การสั่งซื้อที่ประหยัด เป็นจำนวนการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้ง เพื่อบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory) ไม่ให้มีสินค้าคงคลังเหลือมากหรือน้อยเกินไป

ประโยชน์ของ Economic Order Quantity หรือ EOQ คือ ทำให้สามารถรู้ว่าการสั่งซื้อสินค้าจำนวนเท่าใดจึงจะเป็นจำนวนที่เหมาะสมที่สุดเมื่อพิจาณาจากยอดขาย ระยะเวลารอสินค้ามาส่ง และต้นทุนการเก็บรักษาสินค้า

เพราะการที่มีสินค้าคงคลัง (Inventory) เหลือมากเกินไปจะทำให้ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้ามากขึ้นเกินความจำเป็น ในขณะสินค้าคงคลังที่เหลือน้อยเกินไปก็อาจทำให้สินค้าหมดและเสียโอกาสในการขายหรืออาจทำให้ลูกค้าหันไปใช้สินค้าทดแทน และอาจจะไม่กลับมาใช้สินค้านี้อีก

ถึงแม้ว่า การสั่งซื้อที่ประหยัด หรือ Economic Order Quantity คือ เครื่องมือที่ช่วยให้สามารถสั่งสินค้าได้ในปริมาณที่เหมาะสม แต่ข้อระวังคือ EOQ อาจจะคลาดเคลื่อนได้ในกรณีที่ประมาณการสินค้าที่ต้องการใช้ในแต่ละปี (D) มากหรือน้อยเกินไปจากความเป็นจริง

สูตร EOQ หรือ Economic of Quantity

ในการคำนวณหา จำนวนการสั่งซื้อที่เหมาะสม หรือ conomic of Quantity (EOQ) จะเป็นการคำนวณจาก ปริมาณความต้องการสินค้าทั้งปี ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง และต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าต่อหน่วยต่อปี

โดยสามารถคำนวณหาค่า EOQ ได้จากสูตรต่อไปนี้ EOQ = √((2xDxS)÷H)

สูตร Economic Order Quantity หรือ EOQ

สูตร EOQ หา EOQ คือ Economic Order Quantity
สูตร EOQ ในการหาการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด

จากสมการ สูตร EOQ ด้านบนแต่ละตัวแปรมีความหมายดังนี้:

  • D คือ ปริมาณความต้องการสินค้าทั้งปี
  • S คือ ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง
  • H คือ ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าต่อหน่วยต่อปี

ตัวอย่าง คำนวณ EOQ

ตัวอย่าง บริษัท API มีความต้องการสินค้าต่อปีเท่ากับ 2000 หน่วย โดยต้นทุนในการสั่งซื้อแต่ละครั้งเท่ากับ 20 บาท และมีต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้า 1 บาทต่อหน่วยต่อปี

จากตัวอย่างจะเห็นว่า จากสมการ EOQ = √((2x2000x20)÷1) แต่ละตัวแปรมีค่าดังนี้:

  • D = 2000
  • S = 20
  • H = 1

เมื่อแทนค่าลงในสมการ EOQ = √((2x2000x20)÷1) จะได้ค่า Economic Order Quantity หรือ EOQ คือ 283

สรุป จำนวนในการสั่งซื้อที่ประหยัดของบริษัท API หรือ EOQ คือ การสั่งครั้งละ 283 ชิ้น

นอกจากนี้ค่า EOQ หรือ จุดสั่งซื้อที่ประหยัด ยังสามารถนำไปต่อยอดเพื่อใช้หาค่าอื่นที่เกี่ยวข้องได้อีก อย่างเช่น จำนวนครั้งในการสั่งซื้อของปีนั้น ระยะเวลาห่างในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง เป็นต้น

จำนวนครั้งในการสั่งซื้อตลอดทั้งปี

จำนวนครั้ง = D ÷ EOQ

จากตัวอย่างด้านบนจะได้เป็น 2000 ÷ 283 = 7 ครั้งต่อปี หมายความว่า ใน 1 ปี จะต้องสั่งซื้อทั้งหมด 7 ครั้ง

ระยะเวลาในการสั่งซื้อ

ระยะเวลาในการสั่งซื้อ = จำนวนวันทำงานในปีนั้น ÷ จำนวนครั้งที่สั่ง

จากตัวอย่างเดิมจะได้ 250 ÷ 7 = 36 วันสั่งหนึ่งครั้ง หรือหมายความว่าในทุก 36 วัน บริษัท API จะมีการสั่งซื้อ 1 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง (Inventory) และปัญหาสินค้าคงคลังได้ที่บทความ สินค้าคงคลัง คืออะไร? Inventory มีต้นทุนอะไรเกิดขึ้นบ้าง

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies สำหรับสถิติการเข้าชมและโฆษณา เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด