Home » Business » EOQ คือ อะไร? (Economic Order Quantity)

EOQ คือ อะไร? (Economic Order Quantity)

by K. Pair
EOQ คือ Economic Order Quantity คือ การสั่งซื้อที่ประหยัด สูตร EOQ

การสั่งซื้อที่ประหยัด Economic Order Quantity หรือ EOQ คืออะไร? พร้อมสูตร EOQ เพื่อคำนวณหาการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด

EOQ คือ Economic Order Quantity หมายถึง การสั่งซื้อที่ประหยัด เป็นจำนวนการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้ง เพื่อบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory) ไม่ให้มีสินค้าคงคลังเหลือมากหรือน้อยเกินไป

ประโยชน์ของ Economic Order Quantity หรือ EOQ คือ ทำให้สามารถรู้ว่าการสั่งซื้อสินค้าจำนวนเท่าใดจึงจะเป็นจำนวนที่เหมาะสมที่สุดเมื่อพิจาณาจากยอดขาย ระยะเวลารอสินค้ามาส่ง และต้นทุนการเก็บรักษาสินค้า

เพราะการที่มีสินค้าคงคลัง (Inventory) เหลือมากเกินไปจะทำให้ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้ามากขึ้นเกินความจำเป็น ในขณะสินค้าคงคลังที่เหลือน้อยเกินไปก็อาจทำให้สินค้าหมดและเสียโอกาสในการขายหรืออาจทำให้ลูกค้าหันไปใช้สินค้าทดแทน และอาจจะไม่กลับมาใช้สินค้านี้อีก

ถึงแม้ว่า การสั่งซื้อที่ประหยัด หรือ Economic Order Quantity คือ เครื่องมือที่ช่วยให้สามารถสั่งสินค้าได้ในปริมาณที่เหมาะสม แต่ข้อระวังคือ EOQ อาจจะคลาดเคลื่อนได้ในกรณีที่ประมาณการสินค้าที่ต้องการใช้ในแต่ละปี (D) มากหรือน้อยเกินไปจากความเป็นจริง

สูตร EOQ หรือ Economic of Quantity

ในการคำนวณหา จำนวนการสั่งซื้อที่เหมาะสม หรือ conomic of Quantity (EOQ) จะเป็นการคำนวณจาก ปริมาณความต้องการสินค้าทั้งปี ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง และต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าต่อหน่วยต่อปี

โดยสามารถคำนวณหาค่า EOQ ได้จากสูตรต่อไปนี้ EOQ = √((2xDxS)÷H)

สูตร Economic Order Quantity หรือ EOQ

สูตร EOQ หา EOQ คือ Economic Order Quantity
สูตร EOQ ในการหาการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด

จากสมการ สูตร EOQ ด้านบนแต่ละตัวแปรมีความหมายดังนี้:

  • D คือ ปริมาณความต้องการสินค้าทั้งปี
  • S คือ ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง
  • H คือ ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าต่อหน่วยต่อปี

ตัวอย่าง คำนวณ EOQ

ตัวอย่าง บริษัท API มีความต้องการสินค้าต่อปีเท่ากับ 2000 หน่วย โดยต้นทุนในการสั่งซื้อแต่ละครั้งเท่ากับ 20 บาท และมีต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้า 1 บาทต่อหน่วยต่อปี

จากตัวอย่างจะเห็นว่า จากสมการ EOQ = √((2x2000x20)÷1) แต่ละตัวแปรมีค่าดังนี้:

  • D = 2000
  • S = 20
  • H = 1

เมื่อแทนค่าลงในสมการ EOQ = √((2x2000x20)÷1) จะได้ค่า Economic Order Quantity หรือ EOQ คือ 283

สรุป จำนวนในการสั่งซื้อที่ประหยัดของบริษัท API หรือ EOQ คือ การสั่งครั้งละ 283 ชิ้น

นอกจากนี้ค่า EOQ หรือ จุดสั่งซื้อที่ประหยัด ยังสามารถนำไปต่อยอดเพื่อใช้หาค่าอื่นที่เกี่ยวข้องได้อีก อย่างเช่น จำนวนครั้งในการสั่งซื้อของปีนั้น ระยะเวลาห่างในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง เป็นต้น

จำนวนครั้งในการสั่งซื้อตลอดทั้งปี

จำนวนครั้ง = D ÷ EOQ

จากตัวอย่างด้านบนจะได้เป็น 2000 ÷ 283 = 7 ครั้งต่อปี หมายความว่า ใน 1 ปี จะต้องสั่งซื้อทั้งหมด 7 ครั้ง

ระยะเวลาในการสั่งซื้อ

ระยะเวลาในการสั่งซื้อ = จำนวนวันทำงานในปีนั้น ÷ จำนวนครั้งที่สั่ง

จากตัวอย่างเดิมจะได้ 250 ÷ 7 = 36 วันสั่งหนึ่งครั้ง หรือหมายความว่าในทุก 36 วัน บริษัท API จะมีการสั่งซื้อ 1 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง (Inventory) และปัญหาสินค้าคงคลังได้ที่บทความ สินค้าคงคลัง คืออะไร? Inventory มีต้นทุนอะไรเกิดขึ้นบ้าง

บทความที่เกี่ยวข้อง

GreedisGoods มีการเก็บ Cookies เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น หากท่านใช้เว็บไซต์ต่อไปโดยไม่ปรับตั้งค่าเราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้ ยินยอม ดูรายละเอียด