Home Business Ethnocentric คือ อะไร? และข้อดีของ Ethnocentric

Ethnocentric คือ อะไร? และข้อดีของ Ethnocentric

by greedisgoods
Ethnocentric คือ นโยบายข้ามชาติ การบริหารแบบ Ethnocentrism ข้อดี ข้อเสีย

การบริหารแบบ Ethnocentric คือ อะไร? มาทำความเข้าใจกับการบริหารบริษัทข้ามชาติด้วยแนวคิด Ethnocentric ว่ามีข้อดีอะไรบ้าง

Ethnocentric คือ แนวคิดของการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศของบริษัทข้ามชาติ โดย Ethnocentric คือ การบริหารบริษัทลูกในต่างประเทศ (บริษัทสาขาต่างประเทศ) โดยยึดนโยบายของบริษัทแม่เป็นหลัก ทำให้การดำเนินงานของบริษัทลูกในต่างประเทศจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกับบริษัทแม่เกือบทั้งหมด

ในการบริหารแบบ Ethnocentric หรือ Ethnocentrism สิ่งที่บริษัทสาขาหรือบริษัทลูกมักจะใช้วิธีการดำเนินงานที่เหมือนกับบริษัทแม่ ได้แก่

  1. โครงสร้างองค์กร และลำดับขั้นในการตัดสินใจภายในองค์กร
  2. วัฒนธรรมองค์กรของบริษัทสาขาทั่วโลกจะใช้วัฒนธรรมองค์กรเหมือนกับบริษัทแม่
  3. ลักษณะของสินค้าและวิธีการผลิตสินค้าจะเหมือนกันทั่วโลก มักจะไม่ปรับสูตรให้เข้ากับท้องถิ่นมากนัก

นอกจากจะมีการดำเนินงานที่เหมือนกันทั่วโลก การบริหารแบบ Ethnocentric มักจะใช้การรวมศูนย์อำนาจในการบริหารเอาไว้ที่บริษัทแม่เป็นหลัก ในลักษณะที่เรียกว่า Centralization โดยจะรวมอำนาจการตัดสินใจ (โดยเฉพาะเรื่องใหญ่) เกือบทุกเรื่องไว้กับบริษัทแม่

ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจในโครงการใหญ่ สูตรการผลิต การวิจัยและการพัฒนาสินค้า เป็นต้น ซึ่งการบริหารแบบ Ethnocentric บริษัทลูกมักจะมีอำนาจตัดสินใจได้เพียงเรื่องเล็กภายในองค์กรเท่านั้น

นอกจากนี้ ในส่วนของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทที่มีนโยบายแบบ Ethnocentric มักจะส่งผู้บริหารที่คัดเลือกมาจากประเทศของบริษัทแม่ เพื่อเป็นผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางในบริษัทที่ประเทศสาขา (อาจมาจากในบริษัทแม่หรือหามาจากประเทศแม่ก็ได้)

ซึ่งการใช้พนักงานระดับบริหารจากประเทศแม่ที่ถูกส่งมาจากบริษัทแม่ จะเรียกว่า Expat หรือ Expatriate (สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ Expat คืออะไร)

ประโยชน์ของ Ethnocentric

Ethnocentric คือ นโยบายที่มักจะใช้กับบริษัทข้ามชาติที่ไม่จำเป็นต้องปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมหรือจำเป็นต้องรักษารูปแบบของบริษัทเอาไว้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก โดยนโยบาย Ethnocentric คือ สิ่งที่ช่วยทำทำให้การบริหารบริษัทลูกทั้งหมดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันง่ายขึ้น

ซึ่งสิ่งที่จะทำให้นโยบายการบริหารธุรกิจข้ามชาติแบบ Ethnocentric เป็นไปอย่างราบรื่นก็จะมาจาก Expatriate ที่ส่งไปบริหารบริษัทลูก ทำให้ประโยชน์หลักของ Ethnocentric ส่วนใหญ่ก็เหมือนกับประโยชน์ของการใช้ Expatriate หรือ Expat ซึ่งได้แก่

ไม่ต้องเสียเวลาอบรมถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรให้กับผู้บริหารบริษัทลูก เนื่องจากเป็นคนจากประเทศแม่หรือจากบริษัทแม่ ทำให้ผู้บริหารคนดังกล่าวรู้วัฒนธรรมองค์กรอยู่แล้วเป็นอย่างดี

สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างถูกต้อง จากการที่ผู้บริหารคนดังกล่าวรู้วัฒนธรรมองค์กรของบริษัทแม่อยู่แล้ว

การใช้ภาษาเดียวกันสามารถติดต่อสื่อสารกับประเทศแม่ได้ง่าย (บางประเทศพูดอังกฤษได้ก็จริง แต่ภาษาแม่ยังไงก็สะดวกกว่า) เพราะอย่างที่บอกว่า การบริหารแบบ Ethnocentric ในหลายเรื่องบริษัทสาขาในต่างประเทศต้องปรึกษาและรอการตัดสินใจจากบริษัทแม่

สามารถเชื่อใจ Expat ที่ส่งไปได้มากกว่า เพราะเป็นคนที่บริษัทสรรหามาเองจากในประเทศ ทำให้มั่นใจได้มากขึ้นในหลายเรื่อง

เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานของบริษัทแม่ เนื่องจากพนักงานในบริษัทมีโอกาสได้เลื่อนขั้นและถูกส่งไปเป็นผู้บริหารในสาขาต่างประเทศในฐานะ Expatriate ทำให้พนักงานในบริษัทแม่รู้สึกว่าถ้าทำงานในองค์กรต่อไปอย่างตั้งใจจะมีโอกาสก้าวหน้า

กลยุทธ์ข้ามชาติรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

บทความที่เกี่ยวข้อง