GreedisGoods » International Business » EX Works คืออะไร? เงื่อนไข EXW ใน Incoterms 2020

EX Works คืออะไร? เงื่อนไข EXW ใน Incoterms 2020

by Kris Piroj
EX Works คือ เงื่อนไข EXW คือ Incoterms 2020 EXW Price

EX Works คืออะไร?

EX Works (EXW) คือ เงื่อนไขการส่งมอบสินค้าสากลหรือ Incoterms ที่กำหนดให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้นำเข้ามารับสินค้า ณ สถานที่ที่ได้ระบุเอาไว้ ทำให้ความรับผิดชอบต่อสินค้าของผู้ขาย (ผู้ส่งออก) จบลงเมื่อนำสินค้ามาวางไว้ ณ สถานที่ที่ระบุเอาไว้ตาม Incoterm “EXW (ระบุสถานที่ส่งมอบ)”

ดังนั้นใน EX Works Term ผู้ขายจะไม่ต้องรับผิดชอบสินค้าตั้งแต่การขนสินค้าขึ้นยานพาหนะที่มารับสินค้าเป็นต้นไป

ในทางกลับกันด้านผู้ซื้อสินค้าจะรับผิดชอบการขนส่ง ค่าขนย้าย และความเสี่ยงที่สินค้าเสียหาย ตั้งแต่การยกสินค้าขึ้นยานพาหนะที่นำมารับสินค้า ณ สถานที่ส่งมอบเป็นต้นไป

Incoterm แบบ EX Work หรือ EXW จึงเป็น Term ที่เป็นที่ชื่นชอบสำหรับผู้ขายเพราะพวกเขาไม่มีภาระผูกพันในการโหลดสินค้าหรือจ่ายค่าขนส่งเมื่อสินค้าออกจากสถานที่ผลิต แต่ในทางกลับกัน EXW ทำให้เกิดความยุ่งยากสำหรับผู้ซื้ออย่างมากในกรณีที่เป็นสินค้าเพื่อการส่งออกเพราะผู้ซื้อต้องทำทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบ

จะเห็นว่า EX Works เป็นเงื่อนไข Incoterms ที่ง่ายที่เข้าใจได้ง่ายที่สุด เพราะผู้ขายหรือผู้ส่งออกมีภาระเพียงแค่ผลิตสินค้าบรรจุหีบห่อ (และทำเอกสารที่ต้องทำอยู่แล้ว) แล้วนำมาวางรอเอาไว้ ณ สถานที่ส่งมอบตามที่ระบุเอาไว้ ซึ่งโดยส่วนมากก็มักจะเป็นที่โรงงานของผู้ผลิตหรือผู้ขาย

ราคา EXW Price จึงเทียบได้กับสินค้าราคาโรงงานที่เป็นราคาของตัวสินค้าเท่านั้นนั่นเอง

ความรับผิดชอบของผู้ขายหรือผู้ส่งออก

EX Work Term หรือ EXW Term ใน Incoterms 2020 หน้าที่ของผู้ขายคือรับภาระค่าใช้จ่ายในการบรรจุหีบห่อสินค้า ตรวจสอบคุณภาพ การวัด การชั่งน้ำหนัก การนับจำนวน จัดเตรียมสินค้า ใบกำกับสินค้า เอกสารและหลักฐานตามที่ได้กำหนดเอาไว้ในสัญญา

และหน้าที่ของผู้ขายหรือผู้ส่งออกจะจบลงที่เพียงส่งมอบสินค้า ณ สถานที่ที่ระบุเอาไว้

โดยไม่มีภาระในการขนถ่ายสินค้าให้กับผู้ซื้อ ไม่มีภาระในการดำเนินการผ่านพิธีการส่งออก ไม่มีภาระที่จะทำสัญญารับจัดการขนส่ง และสัญญาประกันภัยใด ๆ ทั้งสิ้น

ความรับผิดชอบของผู้ซื้อหรือผู้นำเข้า

ความรับผิดชอบในสินค้าจะเป็นของผู้ซื้อ (หรือผู้นำเข้า) ใน Incoterms แบบ EXW จะเกิดขึ้นทันทีที่สินค้าได้ถูกส่งมอบ ณ สถานที่ที่ระบุเอาไว้ หรือวันที่สิ้นสุดของระยะเวลาสำหรับการส่งมอบ

กล่าวคือ EXW Term หรือ EX Works นั้น ผู้ซื้อรับผิดชอบสินค้าตั้งแต่ขนสินค้าขึ้นรถ

ผู้ซื้อจะรับผิดชอบในเรื่องการจัดการขนส่ง ทำพิธีศุลกากรทั้งขาออกและขาเข้า ชำระค่าภาษีอากร และภาระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมด (โดยมีผู้ขายให้ความช่วยเหลือในเอกสารที่จำเป็นต้องใช้)

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด