GreedisGoods » International Business » FAS Term คืออะไร? Free Alongside Ship ใน Incoterms 2020

FAS Term คืออะไร? Free Alongside Ship ใน Incoterms 2020

by Kris Piroj
FAS Term คือ Free Alongside Ship คือ Incoterms 2020 FAS คือ

FAS คืออะไร?

FAS หรือ Free Alongside Ship คือ เงื่อนไข Incoterms ที่ผู้ขายรับภาระในการดำเนินพิธีการศุลกากรขาออกและส่งมอบสินค้าจนกว่าสินค้าจะถูกนำไปวางที่ข้างเรือ (Alongside Ship) ณ ท่าเรือต้นทางในประเทศผู้ขายหรือผู้ส่งออก ในทางกลับกันความรับผิดชอบของผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าในเงื่อนไข FAS Term จะเริ่มตั้งแต่สินค้าถูกยกมาวางอยู่ขึ้นเรือ

โดยเงื่อนไข Incoterms แบบ FAS หรือ Free Alongside Ship (ระบุท่าเรือต้นทาง) จะใช้กับการขนส่งทางทะเลหรือทางน้ำในแผ่นดินเท่านั้น

ผู้ส่งออก (ผู้ขาย): หมดความรับผิดชอบเมื่อผู้ส่งออกนำสินค้าไปวางที่ข้างเรือ (ท่าเรือประเทศผู้ส่งออก), และดำเนินพิธีการศุลกากรขาออก

ผู้นำเข้า (ผู้ซื้อ): รับผิดชอบตั้งแต่สินค้าถูกวางไว้ข้างเรือ, ยกสินค้าที่วางไว้ขึ้นเรือ, รับผิดชอบการขนส่งไปยังประเทศปลายทาง, และดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้า

เงื่อนไขแบบ FAS จึงเป็นเงื่อนไขที่คล้ายกับเงื่อนไข FOB หรือ Free On Board เพียงแค่ผู้ขายหรือผู้ส่งออกที่ใช้เงื่อนไขแบบ Free Alongside Ship หรือ FAS ไม่ได้เป็นผู้รับภาระในการขนย้ายสินค้าขึ้นเรือและการรับความเสี่ยงจบที่วางสินค้าข้างเรือ

ความรับผิดชอบของผู้ขายใน FAS Term

ความรับผิดชอบในเงื่อนไข FAS หรือ Free Alongside Ship ของผู้ขายหรือผู้ส่งออกจะรับผิดชอบการดำเนินพิธีการศุลกากรขาออก ความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้ามายังท่าเรือต้นทางและว่างไว้ที่ท่าเรือ (พร้อมให้ผู้ซื้อยกขึ้นเรือ)

โดยความรับผิดชอบโดยรวมของผู้ขายในเงื่อนไข Free Alongside Ship หรือ FAS Term ได้แก่

 • การจัดเตรียมสินค้าและบรรจุหีบห่อสินค้า
 • จัดหาใบอนุญาตส่งออก
 • ใบกำกับสินค้าและเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในสัญญา
 • ดำเนินพิธีการศุลกากรขาออก
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจสอบ
 • และรับผิดชอบภาระในการขนสินค้าขึ้นยานพาหนะและขนส่งไปยังท่าเรือต้นทาง

แต่ผู้ขายไม่ได้มีหน้าที่ในการทำสัญญารับจัดการขนส่ง และสัญญาประกันภัยสินค้า

ส่วนความรับผิดชอบด้านความเสี่ยงต่อสินค้าทั้งการสูญหายและเสียหายจะสิ้นสุดเมื่อยกสินค้าวางไว้ข้างเรือ ณ ท่าเรือต้นทาง (ท่าเรือของประเทศผู้ส่งออก)

ความรับผิดชอบของผู้ซื้อใน FAS Term

ในเงื่อนไขการขนส่งสินค้าแบบ FAS Term หรือ Free Alongside Ship หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าจะเริ่มต้นตั้งแต่สินค้าวางอยู่ข้างเรือก่อนขั้นตอนการที่ผู้ซื้อยกสินค้าขึ้นเรือที่ท่าเรือ ณ ท่าเรือต้นทาง (ในประเทศผู้ส่งออก)

โดยความรับผิดชอบโดยรวมของผู้ซื้อใน FAS Term ได้แก่

 • ค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
 • ภาษีอากร
 • พิธีศุลกากรขาเข้า
 • การจัดหาใบอนุญาตนำเข้า
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด