GreedisGoods » International Business » FCA Incoterms คืออะไร? เงื่อนไข Free Carrier ใน Incoterms 2020

FCA Incoterms คืออะไร? เงื่อนไข Free Carrier ใน Incoterms 2020

by Kris Piroj
FCA Incoterms คือ เงื่อนไข Free Carrier คือ Incoterms 2020 FCA Term

FCA หรือ Free Carrier คืออะไร?

FCA คือ เงื่อนไข Incoterms แบบ Free Carrier ที่ผู้ขายหรือผู้ส่งออกรับภาระจนกว่าจะส่งมอบให้ลูกค้า ณ สถานที่ส่งมอบที่ระบุไว้ หลังจากดำเนินพิธีศุลกากรขาอออกเรียบร้อยแล้ว ความรับผิดชอบของผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าจึงเริ่มต้นตั้งแต่สินค้าถูกวางบนรถที่นำมารับสินค้า

เงื่อนไขแบบ Free Carrier หรือ FCA Term จึงเป็นเงื่อนไขที่ผู้ส่งออกมีหน้าที่เพียงขนสินค้าขึ้นรถของผู้ซื้อที่มารับสินค้าและดำเนินพิธีการศุลกากรขาออก ส่วนที่เหลือเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อหรือผู้นำเข้า

ดังนั้น เงื่อนไข Free Carrier หรือ FCA จึงเทียบได้กับเงื่อนไขแบบ EX Works หรือ EXW ที่ผู้ขายมีภาระในการขนส่งสินค้าและการดำเนินพิธีศุลการกรขาออกเพิ่มเข้ามา

FCA เป็น Term ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดภายใต้กฎ Incoterms 2020 เพราะก่อนหน้านี้การใช้ตัวกลางในการขนส่งทำให้ผู้ขายไม่สามารถรับใบตราส่งที่จดแจ้งว่าสินค้าได้ถูกบรรทุกแล้ว (Bills of Lading : BL with an on-board notation) เนื่องจากเขาไม่ได้ส่งสินค้าโดยตรง ซึ่งการที่ไม่มี Bills of Lading (B/L) ธนาคารก็จะไม่อนุญาตให้ชำระเงินแก่ผู้ขาย

ภายใต้เงื่อนไข Incoterms 2020 แบบใหม่ FCA สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยผู้ซื้อควรแนะนำให้ผู้ขนส่งออก B/L with an on-board notation ให้กับผู้ขาย และระบุหมายเหตุนี้ในสัญญาซื้อขาย

ความรับผิดชอบของผู้ขายใน FCA Term

ในเงื่อนไข Incoterms FCA ผู้ขายหรือผู้ส่งออกมีหน้าที่ในการจัดเตรียมสินค้าและบรรจุหีบห่อสินค้า, จัดหาใบอนุญาตส่งออก, ใบกำกับสินค้าและเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในสัญญา, ดำเนินพิธีการศุลกากรขาออก, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจสอบ, และรับผิดชอบภาระในการขนสินค้าขึ้นยานพาหนะขนส่งที่ผู้ซื้อนำมารับสินค้า

ดังนั้น ภาระด้านความเสี่ยงของสินค้าต่อการสูญหายหรือเสียหาย ผู้ขายหรือผู้ส่งออกจะเป็นผู้รับจนกว่าสินค้าถูกส่งมอบ ณ สถานที่ส่งมอบ (หรือหลังจากขนขึ้นรถเรียบร้อยแล้ว)

ความรับผิดชอบของผู้ซื้อใน FCA Term

ผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าหลังจากที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว ณ สถานที่ส่งมอบ (โดยที่ผู้ซื้อต้องเป็นผู้หารถไปรับสินค้า) หรือภายในวันที่ตกลงกันไว้เป็นต้นไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ภาษีอากร พิธีศุลกากรขาเข้า การจัดหาใบอนุญาตนำเข้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ส่วนภาระความรับผิดชอบด้านความเสี่ยงต่อความเสียหายและการสูญหายของสินค้าของผู้ซื้อใน FCA Term จะเริ่มต้นตั้งแต่สินค้าถูกวางบนรถที่ผู้ซื้อนำมารับสินค้า (หลังจากที่ผู้ซื้อขนสินค้าขึ้นรถให้)


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้ที่บทความ: Incoterms 2020 คืออะไร? ทำความเข้าใจเงื่อนไข Incoterms ปัจจุบัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด