GreedisGoods » International Business » FOB คืออะไร? เงื่อนไข Free on Board ใน Incoterms 2020

FOB คืออะไร? เงื่อนไข Free on Board ใน Incoterms 2020

by Kris Piroj
FOB คือ Incoterm Free on Board คือ เงื่อนไข FOB Term นำเข้า ส่งออก

FOB คืออะไร?

FOB คือ เงื่อนไข Incoterms แบบ Free On Board ที่ผู้ขายหรือผู้ส่งออกมีภาระในการรับผิดชอบความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในการส่งมอบสินค้าสิ้นสุดเมื่อสินค้าถูกยกขึ้นไปวางบนเรือ ณ ท่าเรือต้นทางที่ระบุ (ในประเทศผู้ส่งออก) รวมถึงรับหน้าที่ในการทำเอกสารการส่งออกและดำเนินพิธีการศุลกากรขาออก

ในทางกลับกันผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อสินค้าก็จะเป็นผู้รับความเสี่ยงทันทีที่สินค้าถูกยกขึ้นมาพ้นกราบเรือเป็นต้นไป นั่นหมายความว่าความเสียหายใด ๆ ตั้งแต่สินค้าอยู่บนเรือเป็นต้นไปจะรับผิดชอบโดยผู้ซื้อ

สถานที่ที่ผู้ส่งออกต้องรับภาระในการขนส่งสินค้าและยกสินค้าขึ้นไปวางบนเรืออจะถูกระบุเอาไว้ในวงเล็บด้านหลังของเงื่อนไข FOB ในการส่งมอบสินค้า อย่างเช่น FOB (Bangkok) หมายความว่า ท่าเรือต้นทางที่ผู้ส่งออกต้องนำสินค้าไปส่ง คือ ท่าเรือกรุงเทพ

โดย Free On Board หรือ FOB เป็นหนึ่งใน 11 เงื่อนไข Incoterms 2020 ที่ถูกกำหนดโดยสภาหอการค้านานาชาติ หรือ International Chamber of Commerce หรือ ICC ที่ใช้ในการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ซื้อและผู้ขาย ได้แก่ ขอบเขตความรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า, จุดส่งมอบและจุดรับสินค้า, และขอบเขตความรับผิดชอบหากสินค้าเกิดความเสียหายหรือสูญหาย

ข้อตกลงแบบ FOB Term จะใช้กับการขนส่งทางทะเลหรือทางน้ำในแผ่นดินเท่านั้น

ความรับผิดชอบในเงื่อนไข Free On Board หรือ FOB

อย่างที่บอกว่า Free On Board หรือ FOB Term คือ การบอกความรับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ของแต่ละฝ่ายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ดังนั้นเราจะแยกสิ่งที่ต้องรู้ของแต่ละฝ่ายในเงื่อนไข FOB ออกเป็น 2 ฝ่ายคือ ความรับผิดชอบของฝั่งผู้ส่งออก (Exporter) หรือผู้ขาย และความรับผิดชอบของฝั่งผู้นำเข้า (Importer) หรือผู้ซื้อ

ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ขอบเขตการรับความเสี่ยงต่อสินค้าที่เสียหายหรือสูญหาย, จุดส่งมอบสินค้า, และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนส่ง

เงื่อนไข FOB ผู้ส่งออก

ความรับผิดชอบความเสี่ยงของผู้ส่งออกหรือผู้ขายจะเริ่มต้นตั้งแต่การจัดเตรียมสินค้าไปจนถึงการส่งสินค้าและยกสินค้าขึ้นไปวางบนเรือ (ณ ท่าเรือประเทศผู้ส่งออก) หรือในอีกความหมายคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นผู้ส่งออกจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขายหรือผู้ส่งออกสินค้า ตามเงื่อนไข Incoterms แบบ Free On Board หรือ FOB Term ได้แก่

 • การบรรจุหีบห่อสินค้า
 • ใบกำกับสินค้า
 • หลักฐานอื่นใดที่กำหนดไว้ในสัญญา
 • การขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือต้นทาง
 • การขนย้ายสินค้า
 • การที่สินค้าเกิดความเสียหาย
 • การดำเนินพิธีศุลกากรขาออก
 • ค่าภาษีอากร
 • และค่าภาระอื่น ๆ ทั้งหมดที่ต้องชำระเมื่อส่งออก

เงื่อนไข FOB ผู้นำเข้า

ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่งของผู้นำเข้าตามเงื่อนไข FOB จะเริ่มต้นหลังจากสินค้าถูกวางบนเรือเรียบร้อยแล้ว (แต่หน้าที่ในการดำเนินพิธีการศุลการกรขาออกเป็นของผู้ส่งออก)

โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าสินค้า ตามเงื่อนไข Incoterms แบบ Free On Board หรือ FOB Term ได้แก่

 • ค่าขนส่งทางทะเล
 • ค่าธรรมเนียมใบตราส่งสินค้า
 • ค่าประกันภัยสินค้าทางทะเล
 • พิธีการศุลกากรขาเข้า
 • ค่าภาษีอากร
 • การจัดหาใบอนุญาตนำเข้า
 • ค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายและค่าขนส่งสินค้าจากท่าเรือไปยังปลายทางสุดท้ายที่ต้องการ
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ไม่ใช่ภาระของผู้ขาย

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ปรับตั้งค่าปฏิเสธ Cookies ยินยอม ดูรายละเอียด