GreedisGoods » Economics » GDP และ GNP แตกต่างกันอย่างไร บอกอะไรบ้าง?

GDP และ GNP แตกต่างกันอย่างไร บอกอะไรบ้าง?

by Kris Piroj
GDP และ GNP ต่างกันอย่างไร GDP กับ GNP คือ อะไร หมายถึง เศรษฐศาสตร์

GDP และ GNP แตกต่างกันอย่างไร

GDP และ GNP แตกต่างกันที่ขอบเขตในการนับมูลค่าการผลิตที่เกิดขึ้น โดย GDP จะนับรวมการผลิตทุกอย่างในประเทศโดยไม่สนใจว่าคนชาติใดจะเป็นผู้ผลิต ในขณะที่ GNP คือการผลิตที่เกิดขึ้นโดยทรัพยากรจากประเทศนั้น ๆ โดยไม่สนใจว่าจะไปผลิตที่ประเทศใดในโลก

กล่าวคือ GDP (Gross Domestic Product) และ GNP (Gross National Product) ต่างกันที่วิธีนับรวมผลิตที่ได้ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

  • GDP คือ มูลค่าของการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในประเทศ (Domestic) โดยไม่สนใจว่าคนชาติใดจะเป็นผู้ผลิต
  • GNP คือ มูลค่าของการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยทรัพยากรของคนในประเทศนั้น โดยไม่สนใจว่าจะไปผลิตที่ประเทศใดในโลก

GDP (Gross Domestic Product) จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการชี้วัดว่าเศรษฐกิจของทั้งประเทศ (ในช่วงเวลานั้น) มีมูลค่าเท่าไหร่ หรืออธิบายให้ง่ายกว่านั้นคือมีเงินหมุนเวียนในประเทศที่เกิดจากการใช้จ่ายหรือการผลิตในช่วงเวลานั้นเท่าไหร่ (ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับว่าวัด GDP ด้วยวิธีไหน) ซึ่งตัวเลข GDP มักจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าหรือไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วว่าเติบโตขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่

อย่างไรก็ตาม ตามที่ได้อธิบายเอาไว้ในตอนต้น GDP จะนับรวมการผลิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการผลิตของบริษัทในประเทศ หรือบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศ ทำให้ในบางกรณีมูลค่า GDP ที่มหาศาลอาจเกิดขึ้นเพราะการที่ต่างชาติเข้ามาลงทุน อย่างที่เกิดขึ้นกับประเทศที่เป็นฐานการผลิตต่าง ๆ

การวัดด้วยตัวเลข GNP (Gross National Product) ที่เป็นมูลค่าการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยทรัพยากรของคนในประเทศนั้นไม่ว่าจะผลิตที่ประเทศใดในโลก จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าแท้จริงแล้วมูลค่าเศรษฐกิจของชาติดังกล่าวมีมูลค่าเท่าไหร่หากไม่มีต่างชาติเข้ามาลงทุนนั่นเอง

ดังนั้น ในกรณีที่มูลค่า GDP ที่สูงกว่า GNP อาจหมายความได้ว่ามูลค่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นสูงเพราะมีประเทศอื่นเข้ามาลงทุนในประเทศดังกล่าวเป็นจำนวนมาก อย่างเช่น ประเทศกำลังพัฒนาที่ต่างชาติเข้ามาใช้ประเทศเหล่านั้นเป็นฐานการผลิต

ในทางกลับกันที่ประเทศที่มีมูลค่า GNP สูงกว่า GDP อาจหมายความว่าเป็นประเทศที่กระจายการลงทุนไปยังประเทศอื่น ๆ เพื่อใช้ประเทศอื่นๆ เพื่อใช้ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตหรือการขนส่ง อย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่น เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา

Gross Domestic Product

GDP คือ ชื่อย่อของ Gross Domestic Product หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ที่คำนวณมาจากมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง โดยไม่สนว่าคนชาติใดเป็นผู้ผลิตขึ้น แค่ผลิตในประเทศนั้นก็นับว่าเป็น GDP ของประเทศนั้น

ตัวอย่างเช่น บริษัท AAA เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย ถึงแม้ว่าบริษัท AAA จะส่งรายได้กลับประเทศแม่ แต่รายได้ของบริษัท AAA ก็ยังถูกนับว่าเป็น GDP ของประเทศไทยเพราะการผลิตของบริษัท AAA เกิดขึ้นที่ประเทศไทย

มูลค่า GDP หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ จะคำนวณมาจาก การบริโภคภาคประชาชน (Consumption) + การลงทุนของเอกชน (Investment) + การลงทุนจากรัฐบาล (Government) + การส่งออก (Export) – การนำเข้า (Import)

หรือเขียนเป็นสมการ GDP ที่หลายคนคุ้นเคยได้ดังนี้: GDP = C + I + G + (X – M)

Gross National Product

GNP คือ ชื่อย่อของ Gross National Product หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ เป็นมูลค่าของผลผลิตที่เกิดจากชาตินั้นๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ไม่ว่าจะผลิตขึ้นที่ประเทศใดในโลกก็ตาม

ตัวอย่างเช่น นางสาว C เป็นคนสัญชาติไทยเข้าไปลงทุนในประเทศอังกฤษ รายได้ของนางสาว C จะนับเป็น GNP ของประเทศไทย (ในขณะเดียวกันก็จะนับว่าเป็น GDP ของประเทศอังกฤษ)

มูลค่า GNP หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ เป็นตัวเลขที่คำนวณมาจาก การบริโภคภาคประชาชน (Consumption) + การลงทุนของเอกชน (Investment) + การลงทุนจากรัฐบาล (Government) + การส่งออก (Export) – การนำเข้า (Import) + รายได้ของผู้ที่อยู่นอกประเทศ – รายได้ของต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศ

หรือถ้าหากอธิบายให้ง่ายกว่านั้น GNP ก็คือ GDP – รายได้ของต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศ + รายได้ของผู้ที่ออกไปลงทุนต่างประเทศ

บทความที่เกี่ยวข้อง