Home Economics GNP และ GDP คือ อะไร ? ต่างกันอย่างไร ?

GNP และ GDP คือ อะไร ? ต่างกันอย่างไร ?

by greedisgoods
GDP คือ GNP คือ GDP หมายถึง

GDP คือ อะไร ? GNP คือ อะไร ? บอกอะไรและแตกต่างกันอย่างไร ?

GDP คือ ชื่อย่อของ Gross Domestic Product หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หมายถึง มูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง โดยไม่สนว่าคนชาติใดเป็นผู้ผลิต

เช่น บริษัท AAA เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย ถึงแม้ว่าบริษัท AAA จะส่งรายได้กลับประเทศแม่ แต่รายได้ของบริษัท AAA ก็ยังถูกนับว่าเป็น GDP ของประเทศไทย

มูลค่าของ GDP หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ จะมาจาก การบริโภคภาคประชาชน (Consumption) การลงทุนของเอกชน (Investment) การลงทุนจากรัฐบาล (Government) การส่งออก (Export) และ การนำเข้า (Import)

GDP = Consumption + Investment + Government + (Export – Import)


GNP คือ ชื่อย่อของ Gross National Product หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ เป็นมูลค่าของผลผลิตที่เกิดจากชาตินั้นๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ไม่ว่าจะผลิตขึ้นที่ประเทศใดก็ตาม 

ตัวอย่างเช่น นางสาว C เป็นคนสัญชาติไทยเข้าไปลงทุนในประเทศอังกฤษ รายได้ของนางสาว C จะนับเป็น GNP ของประเทศไทย (และนับเป็น GDP ของประเทศอังกฤษ)

สำหรับมูลค่าของ GNP จะมาจาก การบริโภคภาคประชาชน (Consumption) การลงทุนของเอกชน (Investment) การลงทุนจากรัฐบาล (Government) การส่งออก (Export) การนำเข้า (Import) รายได้ของผู้ที่อยู่นอกประเทศ และ รายได้ของต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศ

ถึงแม้ว่า 5 รายการแรกจะเหมือนกันกับ GDP แต่อย่างที่บอกไว้ว่า GNP จะนับเฉพาะมูลค่าของสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นจากทรัพยากรของประเทศเท่านั้น ทำให้ในการคำนวณ GNP จะหักรายได้ของต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศออกไป และเพิ่มรายได้ของผู้ที่อยู่นอกประเทศเข้ามาแทน

GNP = GDP – รายได้ต่างชาติที่เข้ามาลงทุน + รายได้จากคนอยู่ต่างประเทศ


Consumption (C) หมายถึง การบริโภคภาคเอกชน (Private consumption) เป็นค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลแทบทั้งหมดเช่น อาหาร ค่าเช่า ค่ายา แต่ไม่รวมการซื้อบ้านหลังใหม่

Investment (I) หมายถึง การลงทุนของธุรกิจในภาคเอกชน นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการใช้จ่ายโดยครัวเรือนในการซื้อบ้านหลังใหม่

Government (G) หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของภาครัฐบาล เช่น เงินเดือนราชการ การซื้ออาวุธทางทหาร แต่ไม่รวมถึงรายจ่ายประเภทโอนเงิน

Export – Import (X-I) หมายถึง มูลค่าการส่งออกลบด้วยมูลค่าการนำเข้า หรือที่เรียกว่า ดุลการค้า (Trade Balance)

บทความที่เกี่ยวข้อง